Obwieszczenie Burmistrza - przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B...

Termin ważności strony 2016-01-25
Czaplino-Niewodnica Kościelna (gm. Choroszcz) ze zjazdami, przebudową przepustów oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej realizowanego na terenie gminy Choroszcz.

Choroszcz, 2016-01-08

BA-II.6220.14.2015

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz zgodnie z art. 33, art. 34, art. 35, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235),

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 8 grudnia 2015r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, z/s Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B Czaplino-Niewodnica Kościelna (gm. Choroszcz) ze zjazdami, przebudową przepustów oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej realizowanego na terenie gminy Choroszcz.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można się zapoznać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój nr 10. w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 8 stycznia 2015 r. poprzez umieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2016-01-08

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-01-08