Obwieszczenie Burmistrza - przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B - ul. Sienkiewicza i Branickiego...

Termin ważności strony 2016-03-30

Choroszcz, 2016-03-08

BA-II.6220.13.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), zawiadamiam, że zgromadzono pełen materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1552B – ulica Sienkiewicza i ulica Branickiego w Choroszczy, budowa zjazdów, rozbiórka i budowa infrastruktury technicznej.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie jest prowadzone na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, z/s Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok.

Jednocześnie informuję, iż w dniu 01.02.2016 roku zostało wydane Postanowienie BA-II.6220.13.2015, na podstawie którego nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję, że z całym zgromadzonym materiałem dowodowym można się zapoznać w terminie 3 dni (licząc od dnia doręczenia zawiadomienia) w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój nr 10. w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 8 marca 2015 r. poprzez umieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2016-03-08

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-03-08