Obwieszczenie Burmistrza - prowadzenie punktu zbierania złomu przy ul. Zastawie I/22 w Choroszczy

Termin ważności strony 2015-01-07

Choroszcz, 2014-12-23

BA-II.6220.10.2014

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA CHOROSZCZY

Mając na względzie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.), podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 grudnia 2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania złomu stalowego i metali kolorowych przy ulicy Zastawie I/22, na działce o nr geod. 294/3 położonej w mieście Choroszcz.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Pana Tomasza Zdzitowieckiego, złożony w dniu 7 października 2014r.

Informujemy, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskiem organu współdziałającego (tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku) można zapoznać się w godzinach pracy tut. Urzędu (7.30-15.30) w pokoju Nr 10 na zasadach określonych w przepisach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2014-12-22

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-12-22