Obwieszczenie Burmistrza - eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Barszczewo"

Termin ważności strony 2016-06-13
Choroszcz, 2010-02-03

Choroszcz, 2016-05-13

G-III.6220.5.2016

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz zgodnie z art. 33, art. 34, art. 35, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235),

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 26 kwietnia 2016 r. na wniosek Zakładu Robót Ziemnych Franciszek Dobrogowski, 16-070 Choroszcz, Gajowniki 22 a zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na: eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Barszczewo” m. Barszczewo, gm. Choroszcz, pow. białostocki, woj. podlaskie.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój nr 10. w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

        

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 13 maja 2016 r. poprzez umieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Jacejko

Wprowadzający: Marzena Jacejko

Data modyfikacji: 2016-05-13

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-05-13