Obwieszczenie Burmistrza - budowa oczyszczalni ścieków przemysłowych pochodzących z Zakładu KABO

Termin ważności strony 2016-03-31

Choroszcz, 2016-03-15

BA-II.6220.1.2016

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz zgodnie z art. 33, art. 34, art. 35, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235),

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 5 stycznia 2016 r. na wniosek Zakładu Mięsnego „KABO” A. Borowik, W. Karpieszuk Sp. J., 16-070 Choroszcz, ul. Łąkowa 6 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na budowie oczyszczalni ścieków przemysłowych pochodzących z zakładu mięsnego „KABO” na terenie działek o nr geod. 1311/1 i 1313/1 przy ulicy Łąkowej w Choroszczy.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można się zapoznać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój nr 10. w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 15 marca 2016 r. poprzez umieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2016-03-15

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-03-15