Obwieszczenie Burmistrza - budowa małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą...

Termin ważności strony 2016-06-29
Untitled

Choroszcz, 2016-05-30

G-III.6220.4.2015

OBWIESZCZENIE

Mając na względzie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 maja 2016 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przepławką dla ryb przy istniejącym jazie piętrzącym wody rzeki Narew, w pobliżu wsi Rogowo, gmina Choroszcz.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek złożony w dniu 6 lutego 2015 r., przez Pana Marcina Witolda Stan, Prezesa Zarządu Commodities Management Services Sp. z o.o., z/s: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Macieja Kowalik, Instytut OZE Sp. z o.o., ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce.

Informujemy, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, można zapoznać się w godzinach pracy tut. Urzędu (7.30-15.30) w pokoju Nr 10 na zasadach określonych w przepisach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

        

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 30 maja 2016 r. poprzez umieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Jacejko

Wprowadzający: Marzena Jacejko

Data modyfikacji: 2016-05-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-05-30