Obwieszczenie Burmistrza - budowa małej elektrowni wodnej w pobliżu wsi Rogowo

Termin ważności strony 2015-05-18

Choroszcz, 2015-04-24

BA-II.6220.4.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33, ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.), w związku
z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przepławką dla ryb przy istniejącym jazie piętrzącym wody rzeki Narew, w pobliżu wsi Rogowo, gmina Choroszcz, wszczętego na wniosek złożony w dniu 6 lutego 2015 roku

podaję do publicznej wiadomości co następuje:

- Burmistrz Choroszczy przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

- organami właściwymi do wydania opinii w przedmiotowej sprawie są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku,

- zainteresowane osoby mogą zapoznać się z wnioskiem, raportem oraz innymi dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie, które będą wyłożone do wglądu przez okres 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w siedzibie tut. urzędu, ul. Dominikańska 2, pokój nr 10
w godzinach pracy urzędu (7.30 — 15.30). W tym samym terminie można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania. Uwagi
i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o bezpiecznym podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262 ze zm.). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
i wniosków jest Burmistrz Choroszczy. Uwagi i wnioski wniesione po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Podano do publicznej wiadomości w dniu 24 kwietnia 2015 r.

poprzez umieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

Burmistrz Choroszczy

mgr inż. Robert Wardziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2015-04-24

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-04-24