Obwieszczenie Burmistrza - budowa kanalizacji sanitarnej w Choroszczy

Termin ważności strony 2016-04-04
budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz wodociągu z przyłączami na nieruchomości położonej w Choroszczy przy ulicy Sienkiewicza i Branickiego na działkach o nr geod. 1541/2, 640/57, 1542, 1532/1, 1532/2, 534/1, 292, 1072, 1070, 570, 1533, 1536, 1538, 105/3, 105/4, 571/1, 543 i 101/13 w Choroszczy.

Choroszcz, 2016-03-10

BA-II.6220.3.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), zawiadamiam, że zgromadzono pełen materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz wodociągu z przyłączami na nieruchomości położonej w Choroszczy przy ulicy Sienkiewicza i Branickiego na działkach o nr geod. 1541/2, 640/57, 1542, 1532/1, 1532/2, 534/1, 292, 1072, 1070, 570, 1533, 1536, 1538, 105/3, 105/4, 571/1, 543 i 101/13 w Choroszczy.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie jest prowadzone na wniosek Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o., 16-070 Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 25A.

Jednocześnie informuję, iż w dniu 10.03.2016 roku zostało wydane Postanowienie BA-II.6220.3.2016, na podstawie którego nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję, że z całym zgromadzonym materiałem dowodowym można się zapoznać w terminie 7 dni (licząc od dnia doręczenia zawiadomienia) w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój nr 10. w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 9 marca 2015 r. poprzez umieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2016-03-10

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-03-10