Obwieszczenie -przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106253B Choroszcz – Jeroniki - Łyski ...

Termin ważności strony 2016-08-08
Choroszcz, 2010-02-03

Choroszcz, 2016-07-07

G-III.6220.12.2016

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz zgodnie z art. 33, art. 34, art. 35, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353),

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 4 lipca 2016 r. na wniosek Gminy Choroszcz, ul.Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 106253B Choroszcz - Jeroniki - Łyski wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na terenie gminy Choroszcz, realizowanego na terenie gminy Choroszcz w obrębie miejscowości: Choroszcz, Jeroniki, Łyski.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można się zapoznać w pokoju nr 10 Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

        

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 7 lipca 2016 r. poprzez umieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2016-07-07

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-07-07