Obwieszczenie -przebudowa drogi powiatowej Nr 1536B: droga 1535B - Kruszewo (gm. Choroszcz)”

Termin ważności strony 2016-08-01
Choroszcz, 2010-02-03

Choroszcz, 2016-06-30

G-III.6220.6.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA CHOROSZCZY

Mając na względzie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 353), podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 czerwca 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1536B: droga 1535B - Kruszewo (gm. Choroszcz) realizowanego na terenie gminy Choroszcz.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku złożony w dniu 4 maja 2016 r.

Informujemy, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających (tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku) można zapoznać się w godzinach pracy tut. Urzędu (7.30-15.30) w pokoju Nr 10 na zasadach określonych w przepisach ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2016-06-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-06-30