Obwieszczenie - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536B: droga 1535B - Kruszewo (gm. Choroszcz)

Termin ważności strony 2016-06-08
Choroszcz, 2010-02-03

Choroszcz, 2016-05-10

G-III.6220.6.2016

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz zgodnie z art. 33, art. 34, art. 35, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235),

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 4 maja 2016 r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, z/s Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej Nr 1536B: droga 1535B - Kruszewo (gm. Choroszcz) realizowanego na terenie gminy Choroszcz.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój nr 10. w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

        

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 10 maja 2016 r. poprzez umieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2016-05-10

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-05-10