Obwieszczenie - powierzchniowa eksploatacja kruszywa w Barszczewie

Termin ważności strony 2014-02-17

Choroszcz, 2014-01-31

BA-II.6220.11.2013

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA CHOROSZCZY

Mając na względzie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.), podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 stycznia 2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Barszczewo 2, położonego na działce o nr geod. 222/25 położonej w obrębie wsi Barszczewo, gmina Choroszcz.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Pani Małgorzaty Dojlida, złożony w dniu 31 października 2013r.

Informujemy, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskiem organu współdziałającego tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku można zapoznać się w godzinach pracy tut. Urzędu (7.30-15.30) w pokoju Nr 10 na zasadach określonych w przepisach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2014-01-31

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-01-31