Obwieszczenie - budowa zakładu do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych oraz stolarki okiennej

Termin ważności strony 2016-08-05
Untitled

Choroszcz, 2016-06-30

G-III.6220.4.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33, ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), w związku
z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych oraz stolarki okiennej na działkach o nr ew. 672/7, 672/17, 687/32 i 687/49 położonych w Choroszczy, wszczętego na wniosek złożony w dniu 25 lutego 2016 roku przez JTB International Trading Brokerace Company Import-Export Jarosław Adam Sokołowski, 16-070 Choroszcz, ul. Adama Mickiewicza 68 A

podaję do publicznej wiadomości co następuje:

- Burmistrz Choroszczy przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

- organami właściwymi do wydania opinii w przedmiotowej sprawie są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku,

- zainteresowane osoby mogą zapoznać się z wnioskiem, raportem oraz innymi dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie, które będą wyłożone do wglądu przez okres 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w siedzibie tut. urzędu, ul. Dominikańska 2, pokój nr 10
w godzinach pracy urzędu (7.30 - 15.30). W tym samym terminie można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania. Uwagi
i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o bezpiecznym podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
i wniosków jest Burmistrz Choroszczy. Uwagi i wnioski wniesione po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Podano do publicznej wiadomości w dniu 30 czerwca 2016 r.

poprzez umieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2016-06-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-06-30