Obwieszczenie - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i wodociągu z przyłączami w Choroszczy

Termin ważności strony 2016-05-30
Choroszcz, 2010-02-03

Choroszcz, 2016-04-29

BA-II.6220.3.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA CHOROSZCZY

Mając na względzie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235), podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz wodociągu z przyłączami na nieruchomości położonej w Choroszczy przy ulicy Sienkiewicza i Branickiego na działkach o nr geod. 1541/2, 640/57, 1542, 1532/1, 1532/2, 534/1, 292, 1072, 1070, 570, 1533, 1536, 1538, 105/3, 105/4, 571/1, 543 i 101/13 w Choroszczy.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o, złożony w dniu 1 lutego 2016 r.

Informujemy, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających (tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku) można zapoznać się w godzinach pracy tut. Urzędu (7.30-15.30) w pokoju Nr 10 na zasadach określonych w przepisach ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2016-04-29

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-04-29