Obwieszczenie - budowa elektrowni wodnej na Narwi (Babino)

Termin ważności strony 2014-09-08

Choroszcz, 2014-08-25

BA-II.6220.8.2014

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz zgodnie z art. 33, art. 34, art. 35, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.),

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 14 lipca 2014r. na wniosek złożony przez Pana Witolda Sklorz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej na rzece Narew przy jazie w km 296+000 w miejscowości Babino gmina Choroszcz.

Zgodnie z art. 10 KPA strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia zawierający charakterystykę przedsięwzięcia wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój nr 10 w godzinach pracy urzędu (7.30 — 15.30).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podano do publicznej wiadomości w dniu 25 sierpnia 2014 r.

poprzez umieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2014-08-25

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2014-08-25