Obwieszczenie - budowa budynku obory w obrębie wsi Kruszewo

Termin ważności strony 2015-09-10

Choroszcz, 2015-08-26

BA-II.6220.5.2015

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA CHOROSZCZY

Mając na względzie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26 sierpnia 2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory na 59 DJP wraz z doziemną instalacją wodno – kanalizacyjną i elektryczną na działce o nr geod. 96 położonej w obrębie wsi Kruszewo, gmina Choroszcz.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Pana Pawła Dziejmy, złożony w dniu 17 marca 2015r.

Informujemy, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskiem organów współdziałających (tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku) można zapoznać się w godzinach pracy tut. Urzędu (7.30-15.30) w pokoju Nr 10 na zasadach określonych w przepisach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Z up. Burmistrza

Mgr inż. Grzegorz Gabrian

Zastępca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2015-08-26

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-08-26