Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Choroszcz za rok 2016

 

 

 

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHOROSZCZ ZA 2016 ROK

 

 

  

KWIECIEŃ 2017

  1. Liczba ludności.

 

Gmina Choroszcz liczy 14587 zameldowanych mieszkańców, z czego 5680 mieszka w mieście (stan na 31.12.2016 r.). W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w Urzędzie Miejskim, ujętych zostało 13168 mieszkańców (stan na 31.12.2016 r.).

Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in z tego, że wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem gminy. Dodatkowo można zaobserwować, iż od kliku lat liczba mieszkańców zarówno z meldunku jak i z deklaracji stale wzrasta.

Nie można wykluczyć, iż część osób zamieszkuje na terenie gminy, ale nie została ujęta w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie osoby i deklaracje są weryfikowane.

 

  1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. 

 

W 2016 r. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zamknęły się kwotą 936 493,71 zł. Na w/w kwotę złożyły się:

- wydatki poniesione na odbiór, odzysk, recykling i unieszkodliwienie odpadów wynoszą 742 176,45 zł

     - wydatki poniesione na wyposażenie nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Choroszcz, w pojemniki na odpady na kwotę 108 240,00 zł

     - koszty administracyjne wynikające z obsługi systemu gospodarowania odpadami w kwocie 86 077,26 zł

 

Dochód związany z odbiorem i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2016 roku wyniósł 694 894,12 zł.

Różnica w wysokości 241 599,59 zł została sfinansowana z Budżetu Gminy Choroszcz.

 

 

3. Ilość odpadów odebranych z terenu gminy Choroszcz w 2016 roku.

 

3.1 Wykaz odpadów odebranych z nieruchomości z terenu miasta i gminy Choroszcz w 2016 roku.

 

Lp.

Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnych w 2016 roku [Mg]

1

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

12,5

2

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

23,9

3

15 01 04

Opakowania z metali

96,9

4

15 01 07

Opakowania ze szkła

4,2

5

16 01 03

Zużyte opony

2,7

6

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

4,1

7

20 01 99

Inne frakcje zbierane w sposób selektywny

579,5

8

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne

0,4

9

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

2915,9

10

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

67,8

11

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

0,9

12

19 12 01

Papier i tektura

0,5

Suma odebranych odpadów za 2016 rok

3709,3

 

3.2 Wykaz odpadów odebranych w PSZOK

 

Lp

Rodzaj odpadu

Rodzaj odpadu

Nazwa i adres instalacji

Sposób Zagospodarowania

Półrocze

Suma 2016R.

I

II

1

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

CIGO w Studziankach

R12

26,04

44,1

70,14

2

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

CIGO w Studziankach

R3

2,3

5,7

8

3

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu

CIGO w Studziankach

R12

 

4.72

4,72

4

16 01 03

Zużyte opony

CIGO w Studziankach

R12

3,44

 

3,44

 

 3.3 Strukturę odpadów odebranych z terenu gminy Choroszcz przedstawia poniższy diagram kołowy

3.4. Ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odebranych z terenu gminy.

Ilości odpadów w 2016 roku przedstawiają się następująco:

- zmieszane odpady komunalne - 2915,9 Mg,

- odpady ulegające biodegradacji - 4,1 Mg

4.1 Wykaz odpadów dostarczonych do ZUOK w Hryniewiczach.

 

Lp

Rodzaj odpadu

Rodzaj odpadu

Nazwa i adres instalacji

Sposób Zagospodarowania

Półrocze

Suma 2016R.

I

II

1

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

ZUOK w Hryniewiczach

R12

39,1

57,92

97,02

2

20 01 99

Inne frakcje zbierane w sposób selektywny

ZUOK w Hryniewiczach

R12

 

2,26

2,26

4.2 Wykaz odpadów dostarczonych do CIGO w Studziankach.

 

Processing Pure Home Sp. z o.o. Sk zakład CIGO w Studziankach

Lp

Rodzaj odpadu

Rodzaj odpadu

Nazwa i adres instalacji

Sposób Zagospodarowania

Półrocze

Suma 2016R.

 

I

II

1

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Processing Pure Home Sp. z o.o. Sk zakład CIGO w Studziankach

R12

1378,54

1440,37

2818,91

2

20 01 99

Inne frakcje zbierane w sposób selektywny

Processing Pure Home Sp. z o.o. Sk zakład CIGO w Studziankach

R12

285,66

293,82

579,48

3

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

Processing Pure Home Sp. z o.o. Sk zakład CIGO w Studziankach

R12

0,86

 

0,86

4

16 01 03

Zużyte opony

Processing Pure Home Sp. z o.o. Sk zakład CIGO w Studziankach

R12

2,68

 

2,68

5

20 03 07

 

Processing Pure Home Sp. z o.o. Sk zakład CIGO w Studziankach

R12

31,98

35,8

67,78

Odpady wielkogabarytowe

6

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

Processing Pure Home Sp. z o.o. Sk zakład CIGO w Studziankach

R3

4,1

 

4,1

 

4.3 Ilości dostarczonych odpadów do innych instalacji niż ZUOK w Hryniewiczach i CIGO w Studziankach .

            Dodatkowo do innych instalacji niż ZUOK w Hryniewiczach i CIGO w Studziankach, dostarczono w 2016 roku 0.7 Mg odpadów, które poddane zostały między innymi recyklingowi, składowaniu i magazynowaniu.

 

  1.  Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 

Gmina Choroszcz nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych, w związku z czym zawarła w dniu 09 listopada 2015 r. umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Choroszcz z RDF Sp. z o. o. 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5 i MPK Pure Home Sp. z o. o. Sp. k. 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5 występującymi wspólnie jako Konsorcjum firm reprezentowanych przez MPK PURE HOME Sp. z o. o. Sp. k. 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5.

            Zgodnie z umową podpisaną na okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Wykonawca zobowiązany był do osiągnięcia w roku 2016 następujących poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:

  • papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło - 19%,
  • inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe - 44%,
  • ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do poziomu 43% w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.

Gmina Choroszcz w 2016 roku osiągnęła następujące poziomy recyklingu:

  • papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 14,78%,
  • inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe –100%,
  • ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 1,87 %.

W przypadku poziomu recyklingu: papieru, metali, tworzyw sztucznych Gmina Choroszcz nie osiągnęła wymaganych poziomów. W przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania Gmina Choroszcz osiągnęła wymagany poziom.

Zgodnie z § 6 pkt 2 podpunkt 11a na str. 4 Umowy Nr Or-V.272.28.2015 z dnia 09.11.2015 r. do osiągnięcia zakładanych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami zobowiązany był podmiot odbierający i zagospodarowujący odpady komunalne z terenu Gminy Choroszcz, tj. konsorcjum firm reprezentowanych przez MPK PURE HOME Sp. z o. o. Sp. k.

Z uwagi na nie osiągnięcie wymaganych poziomów Zamawiający prowadzi postępowanie w sprawie wyegzekwowania kar umownych.

 

 

 Opracowała: Urszula Popławska

Zaakceptował: Zdzisław Dorożko

Zatwierdził: Mirosław Zalewski  

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Popławska

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2017-05-10

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2017-05-10