Zarządzenie Nr 47/05

Zarządzenie Nr 47/05

Burmistrza Choroszczy

z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2005 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874,
Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121
poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703; z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565) oraz § 10 Uchwały Nr XVII/162/05 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia
23 marca 2005 r. zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zmianę w planie dochodów i wydatków budżetowych obejmujących zmianę dotacji:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 362 583 zł

dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 – 300 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 – 318 000 zł

dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 – 44 283 zł

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 362 583 zł

dz. 801 rozdz. 80195 § 4170 – 300 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 – 309 200 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 4210 – 6 690 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 – 2110 zł

dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 – 44 283 zł

§ 2

Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę
53 595 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Wprowadzić zmianę w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszyć rezerwę ogólną o 69 451 zł

dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – 69 451 zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 69 451 zł

dz. 758 rozdz. 75814 § 2940 – 42 000 zł

dz. 758 rozdz. 75814 § 4580 – 27 451 zł

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

– plan dochodów – 19 383 476 zł

– plan wydatków – 20 332 476 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 47/05

Burmistrza Choroszczy

z dnia 30.11.2005 r.

Zmiany w planie wydatków na 2005 r.

w zł.

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszyć plan wydatków

Zwiększyć plan wydatków

1

2

3

4

5

600

Transport i łączność

1 000

1 000

60016

Drogi publiczne gminne

1 000

1 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

1 000

§ 4270 zakup usług remontowych

1 000

-

700

Gospodarka mieszkaniowa

31 500

31 500

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1 500

1 500

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

-

500

§ 4120 składki na F.P.

-

1 000

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

1 500

-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10 000

10 000

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

10 000

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

10 000

70095

Pozostała działalność

20 000

20 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

20 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

20 000

-

750

Administracja publiczna

1 900

1 900

75075

Promocja j.s.t.

1 900

1 900

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

400

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

1 900

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

1 500

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 805

3 805

75412

OSP

3 805

3 805

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

3 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

3 805

-

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.

-

805

801

Oświata i wychowanie

9 530

9 530

80101

Szkoły podstawowe

3 030

3 580

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
– Sz. P. Barszczewo

-

2 030

§ 4010 wynagrodzenia osobowe
– Sz. P. Barszczewo

2 030

-

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
– Sz. P. Rogowo

-

280

§ 4300 zakup usług pozostałych
– Sz. P. Rogowo

280

-

§ 4430 różne opłaty i składki

-

1 270

w tym

– Sz. P. Choroszcz – 720 zł

– Sz. P. Kruszewo – 550 zł

§ 4440 odpisy na ZFŚS –Sz. P. Choroszcz

720

-

80110

Gimnazja

-

5 950

§ 4260 zakup energii

-

5 950

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

6 500

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

6 500

-

851

Ochrona zdrowia

2 000

2 000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2 000

2 000

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

2 000

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

2 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 000

3 000

92116

Biblioteki

3 000

-

§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

3 000

-

92195

Pozostała działalność

-

3 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

2 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

1 000

926

Kultura fizyczna i sport

860

860

92695

Pozostała działalność

860

860

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

800

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

60

§ 4300 zakup usług pozostałych

300

-

§ 4430 różne opłaty i składki

560

-

Razem

53 595

53 595

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 47/05

Burmistrza Choroszczy

z dnia 30.11.2005 r.

Objaśnienia

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie pism:

  1. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

– Nr FB II BB 3011-468/05 z dnia 8.11.2005 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu
– 300 zł

– Nr FB II JD 3011-470/05 z dnia 8.11.2005 r. w sprawie zwiększenia dotacji
z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych
– 318 000 zł

– Nr FB II BB 3011-443/05 z dnia 7.11.2005 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ­– 44 283 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z dyspozycjami zawartymi w w/w pismach.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 69 451 zł i przeznaczono na zwrot nienależnie otrzymanej w latach ubiegłych subwencji wraz z odsetkami.

Przeniesień między rozdziałami i paragrafami dokonano ze względu na zmianę rodzaju wykonywanych zadań.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Lenczewska

Wprowadzający: Teresa Lenczewska

Data modyfikacji: 2005-12-07

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2005-12-07