Zarządzenie Nr 46/05

ZARZĄDZENIE Nr 46/2005

Burmistrza Choroszczy

z dnia 15 listopada 2005r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/2005 Burmistrza Choroszczy z dnia 25 października 2005r. w sprawie określenia ilości i wysokości stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2005/2006

Na podstawie art.30 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) oraz § 2 ust. 6 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy Nr XVIII/176/05 z dnia 29 kwietnia 2005r., zarządzam, co następuje:

§1. Określa się ilość i wysokość stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2005/2006 w następujący sposób:

1. ilość stypendiów - 278

2. wysokość stypendium – 48 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem, iż w okresie od 1 września

2005r. do 31 grudnia 2005r. stypendium zostanie zwiększone o kwotę 39 zł.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2005-12-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2005-12-06