Zarządzenie Nr 45/03

Zarządzenie Burmistrza Choroszczy w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotorii do składania w imieniu gminy Choroszcz oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym
Untitled

ZARZĄDZENIE 45/2003

Burmistrza Choroszczy

z dnia 29 grudnia 2003r.

w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotorii do składania w imieniu Gminy Choroszcz oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym.

Na podstawie art.47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr113 poz.984, Nr 214 poz.1806, z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważnia się p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotorii - Panią Dorotę

Stępień, do składania w imieniu Gminy Choroszcz oświadczeń woli w

zakresie zarządu mieniem komunalnym , a mianowicie:

  1. zawierania umów na dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów ze Szkoły,

  2. zawierania umów w zakresie remontów Szkoły, w zakresie objętym w planie finansowym,

  3. zawierania umów w zakresie ubezpieczenia mienia Szkoły,

  4. zawierania umów najmu okazjonalnego pomieszczeń Szkoły ( na okres nie dłuższy niż jedną dobę), z wyłączeniem najmu na cele mieszkalne,

  5. zawierania umów w zakresie nabywania i zbywania majątku Szkoły, z wyłączeniem nabywania i zbywania środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

§ 2. Dokonywanie czynności przekraczających zakres upoważnienia wymaga zgody

Burmistrza Choroszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje wobec czynności

przedsiębranych od dnia jego wejścia w życie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2004-01-07

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2004-01-07