Zarządzenie Nr 43/03

Zarządzenie Burmistrza Choroszczy w sprawie projektu budżetu miasta i gminy na 2004 r.
Zarządzenie Nr

Zarządzenie Nr 43/03

Burmistrza Choroszczy

z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie: projektu budżetu miasta i gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz uchwały Nr XXII/182/93 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 listopada 1993 r. w sprawie procedury opracowywania
i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju, szczegółowości i materiałów towarzyszących projektowi budżetu - zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalić:

 1. Projekt budżetu gminy na 2004 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 2. Objaśnienia do projektu budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 3. Informację o stanie mienia komunalnego gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Niniejsze

Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

 • projekt

  1. Nr 1

   1. do Zarządzenia Nr 43/03

   2. Burmistrza Choroszczy

   3. z dnia 15 grudnia 2003 r.

 • UCHWAŁA NR

 • RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

   • w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

    • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) d) e) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
     Nr 162 poz. 1568) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189
     poz. 1851) - uchwala się co następuje:

  § 1. Ustala się:

  1. dochody budżetu gminy w wysokości 14 016 072 zł

  - zgodnie z załącznikiem nr 1

  1. wydatki budżetu gminy w wysokości 13 450 681 zł

  - zgodnie z załącznikiem Nr 2

  1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

  - zgodnie z załącznikiem nr 3

  1. nadwyżkę budżetu w kwocie 565 391 zł przeznacza się na:

  spłatę kredytu długoterminowego - 499 991 zł

  spłatę pożyczki długoterminowej - 65 400 zł

  § 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy ­­ - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

  § 3. Ustala się:

  1. rezerwę ogólną w kwocie - 50 000 zł

  § 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 r. oraz środków na ich realizację

  - zgodnie z załącznikiem Nr 5

  1. Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów ujętych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 1 500 000 zł

  § 5. Ustala się:

  1. Plan przychodów zakładu budżetowego gminy w kwocie 749 135 zł, w tym dotacje
   z budżetu w kwocie 561 800 zł, wydatków zakładu budżetowego w kwocie 745 135 zł,
   w tym: wpłata do budżetu oraz zakres i kwoty dotacji

  - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

  1. Plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 160 190 zł oraz wydatków
   w kwocie 174 000 zł

  - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

  1. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 318 400 zł

  - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

  1. Dotacje dla innych podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

  § 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 35 100 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 50 000 zł.

  Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 10.

  § 7. Dochody w kwocie 85 000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych
  w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

  § 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 11.

  §9. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

  §10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 500 000 zł.

  § 11. Upoważnia się Burmistrza do:

  1. Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

  2. Zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu) załącznikiem Nr 4 (plan przychodów
   i rozchodów).

  3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 300 000 zł.

  § 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

  §13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.
  i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący

  Rady Miejskiej w Choroszczy

   1. Nr 1

    1. do Uchwały Nr .....

    2. Rady Miejskiej w Choroszczy

    3. z dnia .................

    4. DOCHODY

    w zł.

    Dział

    Rozdział

    Treść

    Przewidywane wykonanie na 2003 r.

    Plan na 2004 r.

    1

    2

    3

    4

    5

    010

    Rolnictwo i łowiectwo

    65 561

    280

    01095

    Pozostała działalność

    65 561

    280

    § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

    280

    280

    § 0830 wpływy z usług

    3 000

    -

    § 0970 wpływy z różnych dochodów

    62 215

    -

    § 0920 pozostałe odsetki

    66

    -

    020

    Leśnictwo

    1 423

    1 500

    02095

    Pozostała działalność

    1 423

    1 500

    § 0690 wpływy z różnych opłat

    1 423

    1 500

    100

    Górnictwo i kopalnictwo

    19 400

    20 000

    10095

    Pozostała działalność

    19 400

    20 000

    § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej

    19 400

    20 000

    700

    Gospodarka mieszkaniowa

    1 281 256

    595 150

    70005

    Gospodarka gruntami i nieruchomościami

    1 281 256

    595 150

    § 0470 wpływy za użytkowanie wieczyste

    16 500

    20 000

    § 0690 wpływy z różnych opłat

    185 900

    160 000

    w tym:

    - opłaty adiacenckie - plan: 60 000 zł

    - renty planistyczne - plan: 100 000 zł

    § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

    129 720

    145 850

    w tym:

    - lokale użytkowe i garaże -plan: 28 700

           • grunty - plan: 22 750

    - ośrodki zdrowia -plan: 18 200

    - lokale mieszkalne - plan: 53 700

    - urządzenia wodno-kanalizacyjne - plan: 22 500

    § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

    5 686

    -

    § 0830 wpływy z usług

    25 000

    19 300

    § 0840 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

    916 000

    250 000

    § 0920 pozostałe odsetki

    2 400

    -

    § 0970 wpływy z różnych dochodów

    50

    -

    750

    Administracja publiczna

    100 603

    101 300

    75023

    Urzędy gmin

    16 300

    16 300

    § 0450 wpływy z opłat adm. za czynności urzędowe

    9 300

    10 000

    § 0690 wpływy z różnych opłat

    2 600

    2 700

    § 0830 wpływy z usług

    500

    500

    § 0970 wpływy z różnych dochodów

    3 900

    3 100

    75095

    Pozostała działalność

    84 303

    85 000

    § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

    84 303

    85 000

    756

    Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

    4 405 486

    5 429 149

    75601

    Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

    52 646

    52 300

    § 0350 podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

    50 800

    52 300

    § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

    1 846

    -

    75615

    Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

    2 500 940

    2 608 390

    § 0310 podatek od nieruchomości

    1 820 100

    1 921 200

    § 0320 podatek rolny

    367 800

    368 000

    § 0330 podatek leśny

    33 980

    34 000

    § 0340 podatek od środków transportowych

    53 300

    53 330

    § 0360 podatek od spadków i darowizn

    20 900

    21 500

    § 0370 podatek od posiadania psów

    1 760

    1 760

    § 0430 wpływy z opłaty targowej

    100

    100

    § 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych

    185 000

    190 500

    § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

    18 000

    18 000

    75618

    Wpływy innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustawy

    56 900

    58 600

    § 0410 wpływy z opłaty skarbowej

    56 900

    58 600

    75621

    Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa

    1 795 000

    2 709 859

    § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych

    1 750 000

    2 663 559

    § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych

    45 000

    46 300

    758

    Różne rozliczenia

    6 003 917

    6 837 478

    75801

    Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytor.

    3 705 423

    3 890 852

    § 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa

    3 705 423

    3 890 852

    75805

    Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

    589 809

    -

    § 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa

    589 809

    -

    75807

    Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

    1 710 160

    2 946 026

    § 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa

    1 710 160

    2 946 026

    75814

    Różne rozliczenia finansowe

    - 1 475

    600

    § 0350 podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej

    - 391

    -

    § 0360 podatek od spadków i darowizn

    - 333

    -

    § 0410 wpływy z opłaty skarbowej

    - 1 212

    -

    § 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych

    - 25

    -

    § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

    - 114

    -

    § 0920 pozostałe odsetki

    600

    600

    801

    Oświata i wychowanie

    26 950

    27 760

    80101

    Szkoły podstawowe

    25 950

    26 260

    § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

    24 500

    24 650

    § 0920 pozostałe odsetki

    150

    110

    § 0970 wpływy z różnych dochodów

    1 300

    1 500

    80113

    Dowożenie dzieci do szkół

    1 000

    1 500

    § 0750 dochody z najmu i dzierżawy

    1 000

    1 500

    852

    Pomoc społeczna

    420

    -

    85215

    Dodatki mieszkaniowe

    420

    -

    § 0970 wpływy z różnych dochodów

    420

    -

    900

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    90 200

    71 500

    90005

    Pozostała działalność

    90 200

    71 500

    § 0970 wpływy z różnych dochodów

    90 200

    71 500

    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji zleconych gminom

    1 776 558

    931 955

    750

    Administracja publiczna

    89 000

    91 000

    75011

    § 2010 Urzędy Wojewódzkie

    89 000

    91 000

    751

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

    57 609

    1 955

    75101

    § 2010 prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

    1 792

    1 955

    75108

    § 2010 wybory do sejmu i senatu

    21 962

    -

    75110

    § 2010 referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

    33 855

    -

    801

    Oświata i wychowanie

    3 829

    -

    80101

    § 2010 Szkoły podstawowe - dotacja na wyprawkę szkolną

    3 829

    -

    852

    Pomoc społeczna

    1 517 120

    839 000

    85213

    § 2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

    73 100

    40 000

    85214

    § 2010 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

    1 267 273

    609 000

    85216

    § 2010 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

    72 597

    87 000

    85219

    § 2010 ośrodki Pomocy Społecznej

    101 000

    103 000

    85295

    § 2010 Pozostała działalność - dotacja na wyprawkę szkolną

    3 150

    -

    900

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    109 000

    -

    90015

    § 2010 oświetlenie ulic

    109 000

    -

    Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

    42 755

    -

    750

    Administracja publiczna

    12 755

    -

    75020

    § 2320 Starostwa Powiatowe

    12 755

    -

    900

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    30 000

    -

    90003

    § 2320 Oczyszczanie miasta, zwalczanie gołoledzi

    30 000

    -

    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych

    zadań gmin

    193 679

    -

    754

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    15 000

    -

    75412

    § 2030 OSP - ochrona przeciwpożarowa

    15 000

    -

    852

    Pomoc społeczna

    140 723

    -

    85215

    § 2030 dodatki mieszkaniowe

    73 823

    -

    85295

    § 2030 pozostała działalność - dożywianie uczniów

    66 900

    -

    801

    Oświata i wychowanie

    32 631

    -

    80195

    § 2020 dofinansowanie wyjazdu do Wielkiej Brytanii

    § 2030 pozostała działalność (odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych)

    13 180

    19 451

    -

    -

    854

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    5 325

    -

    85415

    § 2030 pomoc materialna dla uczniów

    1 892

    -

    85495

    § 2030 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

    3 433

    -

    Dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD

    441 600

    -

    600

    Transport i łączność

    241 600

    -

    60016

    § 6291 dotacja na budowę nawierzchni ul. Białostockiej i Kościuszki

    241 600

    -

    900

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    200 000

    -

    90001

    § 6291 dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Choroszczy

    200 000

    -

    Razem

    14 449 808

    14 016 072

    • Przewodniczący

    • Rady Miejskiej w Choroszczy

     1. Nr 2

      1. do Uchwały Nr ......

      2. Rady Miejskiej w Choroszczy

      3. z dnia ...........................

      4. WYDATKI

      w zł.

      Dział

      Rozdział

      Treść

      Przewidywane wykonanie na 2003 r.

      Plan na 2004 r.

      010

      Rolnictwo i łowiectwo

      23 400

      7 200

      01030

      Izby rolnicze

      7 000

      7 200

      § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

      7 000

      7 200

      01095

      Pozostała działalność

      16 400

      -

      § 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

      1 500

      -

      § 6050 wyd. inwest. j.b. - wyk. dokum. na budowę wodoc. w Śliwnie - II etap

      4 900

      -

      § 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - dok. na budowę wodoc. w Kol. Oliszki

      10 000

      -

      600

      Transport i łączność

      1 705 364

      699 656

      60014

      Drogi publiczne powiatowe

      170 000

      -

      § 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie umów

      170 000

      -

      60016

      Drogi publiczne gminne

      1 535 364

      699 656

      § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

      24 500

      25 000

      § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

      1 940

      2 100

      § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

      4 800

      4 800

      § 4120 składki na Fundusz Pracy

      660

      660

      § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

      676

      696

      § 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - budowa drogi Izbiszcze-Kruszewo

      16 542

      300 000

      § 6050 wydatki inwestycyjne j.b. Żółtkowska

      198 000

      -

      § 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Pieściuka

      45 000

      -

      § 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - budowa nawierzchni w ul. Ks. Pieściuka

      -

      85 000

      -

      § 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - droga Kościuki-Zaczerlany

      252 000

      -

      § 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - wykonanie projektów na budowę ulic - 33 000

      33 000

      -

      w tym:

      - ul. Akacjowa wraz z kanalizacją deszczową- 12 000

      - ul. Ks. Pieściuka - 5 000

      - droga Krupniki-Klepacze - 16 000

      § 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - budowa ul. Białostockiej i Kościuszki

      434 900

      -

      § 6051 wydatki inwestycyjne j.b. - budowa ul. Białostockiej i Kościuszki (ze środków programu SAPARD)

      241 946

      -

      pozostałe wydatki bieżące

      281 400

      281 400

      700

      Gospodarka mieszkaniowa

      694 400

      651 440

      70004

      Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

      325 060

      349 940

      § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

      1 000

      1 500

      § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

      218 710

      236 300

      § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

      16 118

      17 700

      § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

      39 000

      43 770

      § 4120 składki na Fundusz Pracy

      6 800

      6 300

      § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

      6 765

      6 970

      pozostałe wydatki bieżące

      36 667

      37 400

      70005

      Gospodarka gruntami i nieruchomościami

      247 500

      142 300

      § 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - wykup gruntów

      206 000

      100 000

      pozostałe wydatki bieżące

      41 500

      42 300

      70095

      Pozostała działalność

      121 840

      159 200

      § 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - opracowanie dok. na modernizację ciepłowni

      -

      25 000

      pozostałe wydatki bieżące

      121 840

      134 200

      710

      Działalność usługowa

      20 000

      111 000

      71004

      Plany zagospodarowania przestrzennego

      20 000

      111 000

      pozostałe wydatki bieżące

      20 000

      111 000

      750

      Administracja publiczna

      1 657 296

      1 673 200

      75011

      Urzędy Wojewódzkie

      89 000

      91 000

      § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

      67 960

      69 630

      § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

      6 000

      6 000

      § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

      13 230

      13 520

      § 4120 składki na Fundusz Pracy

      1 810

      1 850

      75020

      Starostwa Powiatowe

      12 755

      -

      § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

      10 600

      -

      § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

      1 895

      -

      § 4120 składki na Fundusz Pracy

      260

      -

      75022

      Rady gmin

      50 000

      51 000

      pozostałe wydatki bieżące

      50 000

      51 000

      75023

      Urzędy gmin

      1 470 341

      1 495 300

      § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

      790 000

      821 100

      § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

      55 648

      63 700

      § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

      150 000

      152 400

      § 4120 składki na Fundusz Pracy

      20 000

      21 700

      § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

      20 633

      21 400

      § 6060 wydatki na zakupy inwest. j.b.

      18 860

      -

      pozostałe wydatki bieżące

      415 200

      415 000

      75095

      Pozostała działalność

      35 200

      35 900

      pozostałe wydatki bieżące

      35 200

      35 900

      751

      Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

      57 609

      1 955

      75101

      Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

      1 792

      1 955

      pozostałe wydatki bieżące

      1 792

      1 955

      75108

      Wybory do sejmu i senatu

      21 962

      -

      pozostałe wydatki bieżące

      21 962

      -

      75110

      Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

      33 855

      -

      pozostałe wydatki bieżące

      33 855

      -

      754

      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

      221 300

      227 290

      75403

      Komendy Powiatowe Policji

      1 040

      -

      § 2590 wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych

      1 040

      -

      75412

      Ochotnicze Straże Pożarne

      220 260

      227 290

      § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

      14 000

      15 000

      § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

      63 140

      66 200

      § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

      4 946

      5 100

      § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

      12 210

      12 300

      § 4120 składki na Fundusz Pracy

      1 670

      1 800

      § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

      2 706

      2 790

      pozostałe wydatki bieżące

      121 588

      124 100

      756

      Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

      95 650

      98 100

      75645

      Pobór podatków, opłat, nieterminowych należności budżetowych

      95 650

      98 100

      § 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

      53 400

      55 000

      pozostałe wydatki bieżące

      42 250

      43 100

      757

      Obsługa długu publicznego

      80 500

      85 400

      75702

      Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

      80 500

      85 400

      § 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

      80 500

      85 400

      758

      Różne rozliczenia

      -

      50 000

      75818

      Rezerwy ogólne celowe

      -

      50 000

      § 4810 rezerwa ogólna

      -

      50 000

      801

      Oświata i wychowanie

      6 128 357

      6 743 590

      80101

      Szkoły Podstawowe

      3 238 349

      3 412 700

      § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

      96 743

      99 600

      § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

      1 941 317

      2 038 400

      § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

      130 484

      165 000

      § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

      404 045

      424 200

      § 4120 składki na Fundusz Pracy

      53 556

      56 400

      § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

      155 451

      163 200

      pozostałe wydatki bieżące

      456 753

      465 900

      80104

      Przedszkola

      685 271

      725 440

      § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

      530 000

      561 800

      § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

      13 417

      13 820

      § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

      101 409

      106 500

      § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

      7 227

      8 620

      § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

      21 787

      22 870

      § 4120 składki na Fundusz Pracy

      2 945

      3 090

      § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

      7 856

      8 090

      pozostałe wydatki bieżące

      630

      650

      80110

      Gimnazja

      1 630 408

      1 939 510

      § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

      990

      2 000

      § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

      1 023 277

      1 074 400

      § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

      68 906

      86 900

      § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

      206 952

      217 300

      § 4120 składki na Fundusz Pracy

      27 560

      28 940

      § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

      79 989

      82 400

      § 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - hala sportowa

      60 000

      281 570

      pozostałe wydatki bieżące

      162 734

      166 000

      80113

      Dowożenie uczniów do szkół

      276 949

      285 300

      pozostałe wydatki bieżące

      276 949

      285 300

      80114

      Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

      221 180

      232 600

      § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

      133 300

      139 970

      § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

      9 173

      11 400

      § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

      26 905

      28 250

      § 4120 składki na Fundusz Pracy

      3 630

      3 810

      § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

      3 496

      3 600

      pozostałe wydatki bieżące

      44 676

      45 570

      80120

      Licea ogólnokształcące

      42 789

      148 040

      § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

      29 479

      112 110

      § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

      -

      2 500

      § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

      5 683

      20 850

      § 4120 składki na Fundusz Pracy

      769

      2 810

      § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

      6 208

      8 970

      pozostałe wydatki bieżące

      650

      800

      80195

      Pozostała działalność

      33 411

      -

      § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

      19 451

      -

      pozostałe wydatki bieżące

      13 960

      -

      851

      Ochrona zdrowia

      93 370

      85 000

      85154

      Przeciwdziałanie alkoholizmowi

      93 370

      85 000

      § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

      3 600

      3 600

      § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

      10 720

      11 800

      § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

      -

      900

      § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

      1 920

      2 200

      § 4120 składki na Fundusz Pracy

      260

      310

      § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

      676

      696

      pozostałe wydatki bieżące

      76 194

      65 494

      852

      Pomoc społeczna

      1 898 343

      1 165 400

      85213

      § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

      73 100

      40 000

      85214

      Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

      1 317 273

      659 000

      w tym:

      Zadania własne

      50 000

      50 000

      § 3110 świadczenia społeczne

      50 000

      50 000

      Zadania zlecone

      1 267 273

      609 000

      § 3110 świadczenia społeczne

      1 247 273

      600 000

      § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

      20 000

      9 000

      85215

      Dodatki mieszkaniowe

      164 323

      164 000

      § 3110 świadczenia społeczne

      164 323

      164 000

      85216

      Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

      72 597

      87 000

      § 3110 świadczenia społeczne

      72 597

      87 000

      85219

      Ośrodki pomocy społecznej -zadania zlecone

      101 000

      103 000

      § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

      67 000

      69 000

      § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

      5 700

      6 000

      § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

      13 000

      13 000

      § 4120 składki na Fundusz Pracy

      1 780

      1 780

      § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

      2 706

      2 790

      pozostałe wydatki bieżące

      10 814

      10 430

      85219

      Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne

      64 000

      67 400

      § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

      526

      600

      § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

      40 500

      45 000

      § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

      2 900

      3 400

      § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

      6 500

      8 400

      § 4120 składki na Fundusz Pracy

      950

      1 180

      pozostałe wydatki bieżące

      12 624

      8 820

      85228

      Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

      8 000

      15 000

      § 2820 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

      8 000

      15 000

      85295

      Pozostała działalność

      98 050

      30 000

      pozostałe wydatki bieżące

      98 050

      30 000

      854

      Edukacyjna opieka wychowawcza

      216 713

      224 600

      85401

      Świetlice szkolne

      209 191

      219 600

      § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

      1 629

      1 670

      § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

      152 921

      158 000

      § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

      10 578

      12 900

      § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

      28 822

      29 700

      § 4120 składki na Fundusz Pracy

      3 859

      3 970

      § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

      11 060

      11 400

      pozostałe wydatki bieżące

      322

      1 960

      85412

      Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

      597

      -

      pozostałe wydatki bieżące

      597

      -

      85415

      Pomoc materialna dla uczniów

      3 492

      5 000

      § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - zadania własne

      2 292

      -

      § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - zadania zlecone

      1 200

      5 000

      85495

      Pozostała działalność

      3 433

      -

      § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

      3 433

      -

      900

      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

      998 543

      1 244 100

      90001

      Gospodarka ściekowa i ochrona wód

      534 631

      799 000

      § 6050 wydatki inwestycyjne j.b. -kanalizacja sanitarna na os. Al. Niepodległości

      19 419

      -

      § 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - kanalizacja sanitarna ul. Ks. Pieściuka, Białostocka, Kościuszki, Zastawie I

      273 260

      -

      § 6051 wydatki inwestycyjne j.b. - kanalizacja sanitarna ul. Ks. Pieściuka, Białostocka, Kościuszki, Zastawie I (ze środków programu SAPARD)

      200 000

      -

      § 6050 wydatki inwestycyjne j.b. (kanalizacja w Klepaczach - ul. Wodociągowa i Niewodnicka)

      11 952

      671 500

      § 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - wyk. dok. na kan. sanit. w ul. Zastawie II i III w Choroszczy i ul. 3-go Maja w Choroszczy

      20 000

      -

      § 6050 wydatki inwestycyjne j.b. -kanalizacja sanitarna Klepacze ul. Łagodna, Cicha

      8 000

      -

      § 6050 wydatki inwestycyjne j.b. -budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3-go Maja

      -

      25 000

      § 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - opracowanie dokum. na kanaliz. sanit. Klepacze, Krupniki, Porosły i Kol. Porosły

      pozostałe wydatki bieżące

      -

      2 000

      100 000

      2 500

      90003

      Oczyszczanie miast i wsi - zadania własne

      65 800

      67 200

      pozostałe wydatki bieżące

      65 800

      67 200

      90003

      Oczyszczanie miast i wsi - zadania powierzone

      30 000

      -

      pozostałe wydatki bieżące

      30 000

      -

      90004

      Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

      6 500

      6 700

      pozostałe wydatki bieżące

      6 500

      6 700

      90015

      Oświetlenie ulic, placów i dróg - zadania własne

      252 100

      341 200

      § 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego

      12 100

      -

      pozostałe wydatki bieżące

      240 000

      341 200

      90015

      Oświetlenie ulic, placów i dróg - zadania zlecone

      84 512

      -

      pozostałe wydatki bieżące

      84 512

      -

      90095

      Pozostała działalność

      25 000

      30 000

      pozostałe wydatki bieżące

      25 000

      30 000

      921

      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

      338 000

      351 100

      92109

      Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

      600

      700

      pozostałe wydatki bieżące

      600

      700

      92114

      Pozostałe instytucje kultury

      170 400

      173 800

      § 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

      170 400

      173 800

      92116

      Biblioteki

      127 000

      144 600

      § 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

      127 000

      144 600

      92120

      Ochrona i konserwacja zabytków

      10 000

      -

      § 2830 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

      10 000

      -

      92195

      Pozostała działalność

      30 000

      32 000

      § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.

      5 000

      -

      pozostałe wydatki bieżące

      25 000

      926

      Kultura fizyczna i sport

      31 000

      31 650

      92601

      Obiekty sportowe

      13 400

      13 700

      pozostałe wydatki bieżące

      13 400

      13 700

      92695

      Pozostała działalność

      17 600

      17 950

      pozostałe wydatki bieżące

      17 600

      17 950

      Razem

      14 259 845

      13 450 681

      • Przewodniczący

      • Rady Miejskiej w Choroszczy


       1. Nr 3

        1. do Uchwały Nr ........

        2. Rady Miejskiej w Choroszczy

        3. z dnia ...........................

        4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2004 r.

        w zł.

        Dział

        Rozdział

        Nazwa działu, rozdziału

        Dochody

        plan na 2004 r.

        Wydatki

        plan na 2004r.

        w

        tym:

        Dochody

        budżetu

        Wynagro-dzenia

        pochodne od wynagrodzeń

        państwa

        750

        Administracja publiczna

        91 000

        91 000

        75 630

        15 370

        23 000

        75011

        Urzędy Wojewódzkie

        91 000

        91 000

        75 630

        15 370

        23 000

        751

        Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

        1 955

        1 955

        -

        -

        -

        75101

        Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

        1 955

        1 955

        -

        -

        -

        853

        Opieka społeczna

        839 000

        839 000

        75 000

        14 780

        -

        85313

        Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

        40 000

        40 000

        -

        -

        -

        85314

        Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

        609 000

        609 000

        -

        -

        -

        85316

        Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

        87 000

        87 000

        -

        -

        -

        85319

        Ośrodki Pomocy Społecznej

        103 000

        103 000

        75 000

        14 780

        RAZEM

        931 955

        931 955

        150 630

        30 150

        23 000

        • Przewodniczący

        • Rady Miejskiej w Choroszczy


         1. Nr 4

          1. do Uchwały Nr ......

          2. Rady Miejskiej w Choroszczy

          3. z dnia ..........................

          4. Plan przychodów i rozchodów na 2004 r.

          w zł

          L.p.

          Wyszczególnienie

          Kwota

          I

          Przychody ogółem

          -

          w tym:

          1. nadwyżka z lat ubiegłych

          -

          2. wolne środki

          -

          3. kredyty długoterminowe

          -

          4. pożyczki

          -

          5. spłaty pożyczek udzielonych

          -

          6. przychody z prywatyzacji majątku gminy

          -

          7. sprzedaż papierów wartościowych

          -

          II

          Rozchody ogółem

          565 391

          w tym:

          1. spłaty kredytów długoterminowych

          499 991

          2. spłaty pożyczek długoterminowych

          65 400

          3. pożyczki udzielone

          -

          4. wykup papierów wartościowych

          -

          • Przewodniczący

          • Rady Miejskiej w Choroszczy


           1. Nr 5

            1. do Uchwały Nr ........

            2. Rady Miejskiej w Choroszczy

            3. z dnia ...........................

            4. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ W 2004 ROKU.

            w zł

            Nazwa zadania inwestycyjnego

            i jego realizacji

            Rok rozpocz. zadań

            zakończ.

            Wartość kosztor. zadań

            Dotychcz ponies. wydatki

            Środki wynikaja- ce z planów na 2004 rok

            W tym

            Wykonanie systemem gospod.

            przez ZECWiK

            Inne środki do pozyskania

            Ogółem środki na inwestycje

            środki wł. Budżet

            śr. wł.

            z f. cel.

            Wpłaty ludności

            dot.

            bezw. z budżetu

            kredyt pożyczka

            z Unii Europej

            skiej

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            12

            13

            14

            I. ZADANIA KONTYNUOWANE

            1. Wodociąg w Śliwnie II etap

            2003

            2004

            124 900

            4 900

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            120 000

            -

            120 000

            2. Droga Izbiszcze-Kruszewo

            2003

            2004

            1 016 542

            16 542

            300 000

            300 000

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            700 000

            1 000 000

            3. ul. Ks. Pieściuka

            2003

            2004

            90 000

            5 000

            85 000

            85 000

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            85 000

            4. Hala sportowa przy gimnazjum

            2002

            2005

            3 093 000

            102 700

            281 570

            281 570

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            281 570

            5. Kanalizacja Sanitarna w ul. Wodociagowej i
            Niewodnickiej w Klepaczach

            2002

            2004

            1 614 129

            14 129

            671 500

            671 500

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            928 500

            1 600 000

            6. Kanalizacja Sanitarna w ul. 3-go Maja

            2003

            2004

            30 000

            5 000

            25 000

            25 000

            -

            -

            -

            -