Zarządzenie Nr 41/03

Zarządzenie Burmistrza Choroszczy w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.
Zarządzenie Nr 41/03

Zarządzenie Nr 41/03

Burmistrza Choroszczy

z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2003 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594) oraz § 10 Uchwały Nr III/32/03 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2003 r. zarządzam:

§ 1.

Wprowadzić zmianę w planie dochodów i wydatków obejmujących zmianę dotacji:

 1. zwiększyć plan dochodów o kwotę 26 259 zł

dz. 853 rozdz. 85315 § 203 - 23 873 zł

dz. 801 rozdz. 80195 § 203 - 780 zł

dz. 854 rozdz. 85415 § 203 - 1 606 zł

 1. zwiększyć plan wydatków o kwotę 26 259 zł

dz. 853 rozdz. 85315 § 3110 - 23 873 zł

dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 - 780 zł

dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 - 1 606 zł

 1. zmniejszyć plan dochodów o kwotę 406 zł

dz. 751 rozdz. 75110 § 201 - 406 zł

 1. zmniejszyć plan wydatków o kwotę 406 zł

dz. 751 rozdz. 75110 § 3030 - 406 zł

§ 2.

 1. Zmniejszyć rezerwę celową na wykonanie dokumentacji na kanalizację sanitarną o kwotę 26 000 zł

dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 - 26 000 zł

 1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 26 000 zł

dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 - 26 000 zł

 1. zmniejszyć rezerwę celową oświatową o kwotę 1 500 zł

dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 - 1 500 zł

 1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 500 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 - 1 500

§ 3

Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę
142 664 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 • plan dochodów - 14 794 849 zł

 • plan wydatków - 14 794 849 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 41/03

Burmistrza Choroszczy

z dnia 28.11.2003 r.

Zmiany w planie wydatków

w zł.

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszyć plan wydatków

Zwiększyć plan wydatków

600

Transport i łączność

10 000

10 000

60016

Drogi publiczne gminne

10 000

10 000

§ 4210 zakup materiałów i usług

5 000

-

§ 4270 zakup usług remontowych

5 000

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

10 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

8 500

8 500

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

-

2 200

§ 3020 nagroda i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

-

900

§ 4120 składka na Fundusz Pracy

-

1 300

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

8 500

-

§ 6050 wydatki inwestycyjne

8 500

-

70095

Pozostała działalność

-

6 300

§ 4210 zakup usług i wyposażenia

-

6 300

750

Administracja publiczna

30 500

30 500

75023

Urząd Gminy

20 000

30 000

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne

20 000

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

30 000

75047

Pobór podatków

10 500

500

§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

10 500

-

§ 4430 różne opłaty i składki

-

500

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 800

3 800

75412

OSP

3 800

3 800

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3 800

-

§ 4 300 zakup usług pozostałych

-

3 800

801

Oświata i wychowanie

54 897

54 897

80101

Szkoły podstawowe

34 517

33 967

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3 941

-

w tym:

- Sz. P. w Kruszewie - 3 000 zł

- Sz. P. w Choroszczy - 941 zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe

14 500

-

w tym:

- Sz. P. w Choroszczy - 12 000 zł

- Sz. P. w Rogowie - 2 500 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne Sz. P. w Rogowie

-

770

§ 4120 składki na F.P. -Sz. P. w Choroszczy

330

-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

27 223

w tym:

 1. zwiększyć:

- Sz. P. w Rogowie 1 336 zł

- Sz. P. w Choroszczy - 26 687 zł

2) zmniejszyć:

- Sz. P. w Złotorii - 800 zł

§ 4260 zakup energii - Sz. P. w Choroszczy

14 000

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

5 800

w tym:

- Sz. P. w Choroszczy - 2 000 zł

- Sz. P. w Kruszewie - 2 000 zł

- Sz. P. w Rogowie - 1 000 zł

- Sz. P. w Złotorii - 800 zł

§ 4430 różne opłaty i składki

-

174

w tym:

1) zwiększyć:

-Sz. P. w Kruszewie - 500 zł

2) zmniejszyć:

- Sz. P. w Rogowie - 326 zł

§ 4440 odpisy na ZFŚS -Sz. P. w Choroszczy

1 746

-

80104

Przedszkola przy Szkołach Podstawowych

80

630

§ 4010 wynagrodzenia osobowe - Sz. P. w Kruszewie

-

500

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - Sz. P. w Rogowie

-

130

§ 4120 składki na F.P. - Sz. P. w Rogowie

80

-

80113

Dowożenie uczniów do szkół

20 000

20 000

§ 4210 zakup materiałów i usług

-

20 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

20 000

-

80114

Zespół administracyjno-ekonomiczny obsługi szkół

300

300

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

300

§ 4410 podróże służbowe

300

-

851

Ochrona zdrowia

1 500

1 500

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 500

1 500

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

1 500

§ 4300 zakup usług pozostałych

1 500

-

853

Opieka społeczna

2 557

2 557

85314

Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie

2 193

2 193

§ 3110 świadczenia społeczne

-

2 193

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

2 193

-

85395

Pozostała działalność

364

364

§ 3110 świadczenia społeczne

-

364

§ 6060 zakup inwestycji j.b.

364

-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 900

2 900

85401

Świetlice szkolne - Sz. P. w Choroszczy

2 900

2 900

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

-

2 700

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 214

-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

-

200

§ 4300 zakup usług pozostałych

598

-

§ 4440 odpisy na ZFŚS

1 088

-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

21 910

21 910

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

4 900

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

2 900

-

§ 4430 różne opłaty i składki

2 000

-

90003

Oczyszczanie miast i wsi

-

4 900

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

4 900

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

10

10

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

10

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

10

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-

17 000

§ 4260 zakup energii

-

17 000

90095

Pozostała działalność

17 000

-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

4 000

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

13 000

-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 000

3 000

92195

Pozostała działalność

3 000

3 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

3 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

3 000

-

926

Kultura fizyczna i sport

3 100

3 100

92601

Obiekty sportowe

-

1 600

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

100

3 4300 zakup usług pozostałych

-

1 500

92695

Pozostała działalność

3 100

1 500

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

3 100

-

§ 4300zakup usług pozostałych

-

1 200

§ 4430 różne opłaty i składki

-

300

Ogółem

142 664

142 664

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 41/03

Burmistrza Choroszczy

Z dnia 28.11.2003

Objaśnienia

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie:

 1. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

 • Nr FB II 3011 - 361/03 z dnia 14.11.03, Nr FB II 3011 - 333/03 z dnia 29.10.03 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych - 23 873 zł,

 • Nr FB II 3011 - 336/03 z dnia 17.11.2003 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 780 zł,

 • Nr FB II 3011-332/03 z dnia 31.10.2003 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych - 1 606 zł.

 1. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku Nr DBŁ 3101 - 3-14/6/03 z dnia 31.10.03 r. w sprawie zmniejszenia dotacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej - 406 zł

W planie wydatków dokonano zmian zgodnie z dyspozycjami zawartymi w w/w pismach.

Zmniejszono rezerwę celową:

 • na wykonanie dokumentacji sanitarnej w wysokości 26 000 zł i przeznaczono na opracowanie projektów budowlanych kanalizacji sanitarnej w Klepaczach ul. Długa, Sucha, Dolna, Zagórna - 6 000 zł; ul. Myśliwska, Nadrzeczna, Polna, Piastowska - 4 000 zł i w Krupnikach - 16 000 zł,

 • oświatową w wysokości 1 500 zł przeznaczono na zakup zestawu satelitarnego do świetlicy szkolnej w Kruszewie.

Przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków dokonano ze względu na zmianę rodzaju wykonywanych zadań bieżących.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Lenczewska

Wprowadzający: Teresa Lenczewska

Data modyfikacji: 2003-12-04

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-12-04