Zarządzenie Nr 40/03

Zarządzenie Burmistrza Choroszczy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.
GGSSS SGS
 • ZARZADZENie nr 40/03

 • BURMISTRZA CHOROSZCZY

 1. 31 października 2003 r.

  • w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.

   • Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594) oraz § 10 Uchwały Nr III/32/03 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2003 r. zarządzam:

    1. Wprowadzić zmianę w planie dochodów i wydatków obejmujących zmianę dotacji:

      1. zmniejszyć plan dochodów o kwotę 242 779 zł:

        • dz. 751 rozdz. 75108 § 201 - 9 149 zł,

        • dz. 853 rozdz. 85314 § 201 - 221 727 zł,

        • dz. 853 rozdz. 85316 § 201 - 11 903 zł;

    2. zmniejszyć plan wydatków o kwotę 242 779 zł:

      • dz. 751 rozdz. 75108 § 3030 - 9 149 zł,

      • dz. 853 rozdz. 85314 § 3110 - 221 727 zł,

      • dz. 853 rozdz. 85316 § 3110 - 11 903 zł.

 • 1. Zmniejszyć rezerwę celową na wykonanie dokumentacji na kanalizację sanitarną
  o kwotę 8 000 zł:

     • dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 - 8 000 zł.

     • Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 8000,00 zł:

        • dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 - 8 000 zł.

        • Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 54 349 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

        • Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

            • plan dochodów - 14 768 996 zł,

            • plan wydatków - 14 768 996 zł.

            • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

             • Burmistrz

             • inż. Jerzy Ułanowicz

              1. Nr 1

              do Zarządzenia Nr 40/03

              Burmistrza Choroszczy

              z dnia 31 października 2003 r.

              • Zmiany w planie wydatków

              w zł.

              Dział

              Rozdz.

              Treść

              Zmniejszyć plan wydatków

              Zwiększyć plan wydatków

              600

              Transport i łączność

              5 000

              5 000

              60016

              Drogi publiczne gminne

              5 000

              5 000

              § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

              5 000

              -

              § 4300 zakup usług pozostałych

              -

              5 000

              700

              Gospodarka mieszkaniowa

              11 500

              11 500

              70004

              Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

              -

              4 500

              § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

              -

              3 000

              § 4300 zakup usług pozostałych

              -

              1 500

              70005

              Gospodarka gruntami i nieruchomościami

              11 500

              -

              § 4300 zakup usług pozostałych

              11 500

              -

              70095

              Pozostała działalność

              -

              7 000

              § 4260 zakup energii

              -

              7 000

              750

              Administracja publiczna

              4 500

              4 500

              75047

              Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności

              500

              500

              § 4300 zakup usług pozostałych

              500

              -

              § 4430 różne opłaty i składki

              -

              500

              75095

              Pozostała działalność

              4 000

              4 000

              § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

              4 000

              -

              § 4300 zakup usług pozostałych

              -

              4 000

              751

              Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

              1 990

              1 990

              75108

              Wybory do Sejmu i Senatu

              1 990

              1 990

              § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

              129

              -

              § 4120 składki na FP

              8

              -

              § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

              -

              1 990

              § 4300 zakup usług pozostałych

              1853

              -

              754

              Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

              12 000

              12 000

              75412

              Ochotnicze Straże Pożarne

              12 000

              12 000

              § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

              12 000

              -

              § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

              -

              8 000

              § 4260 zakup energii

              -

              2 000

              § 4300 zakup usług pozostałych

              -

              2 000

              801

              Oświata i wychowanie

              16 559

              16 559

              80101

              Szkoły podstawowe

              11 558

              10 492

              § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - SP w Rogowie

              1 818

              -

              § 4010 wynagrodz. osobowe pracowników

              -

              839

              w tym:

              zmniejszyć

                     • SP w Barszczewie - 1 800 zł

              zwiększyć

                     • SP w Rogowie - 2 433 zł

                     • SP w Złotorii - 206 zł

              § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

              1 480

              -

              w tym:

                     • SP w Kruszewie - 753 zł

                     • SP w Rogowie - 727 zł

              § 4110 składki na ubezp. społeczne - SP w Rogowie

              -

              632

              § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

              7 300

              -

                     • SP w Choroszczy - 5 300 zł

                     • SP w Rogowie - 2 000 zł

              § 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - SP w Choroszczy

              -

              5 300

              § 4260 zakup energii - SP w Złotorii

              -

              721

              § 4300 zakup usług pozost. - SP w Rogowie

              -

              3 000

              § 4410 podróże służbowe

              250

              -

              w tym:

              zmniejszyć

                     • SP w Złotorii - 500 zł

              zwiększyć

                     • SP w Kruszewie - 100 zł

                     • SP w Rogowie - 150 zł

              § 4440 odpisy na ZFŚS

              710

              -

                     • SP w Kruszewie - 473 zł

                     • SP w Rogowie - 237 zł

              80104

              Przedszkola przy szkołach podstawowych

              601

              1 667

              § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

              -

              668

              w tym:

              zwiększyć

                     • SP w Kruszewie - 898 zł

              zmniejszyć

                     • SP w Rogowie - 230 zł

              § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

              -

              699

              w tym:

              zwiększyć

                     • SP w Barszczewie - 1 500 zł

                     • SP w Kruszewie - 329 zł

              zmniejszyć

                     • SP w Rogowie - 730 zł

                     • SP w Złotorii - 400 zł

              § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

              335

              -

              w tym:

                     • SP w Kruszewie - 101 zł

                     • SP w Rogowie - 223 zł

                     • SP w Złotorii - 11 zł

              § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - SP w Barszczewie

              -

              300

              § 4300 zakup usług pozostałych - SP w Rogowie

              250

              -

              § 4440 odpisy na ZFŚS - SP w Złotorii

              16

              -

              80114

              Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

              4 400

              4 400

              § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

              3 500

              -

              § 4120 składki na FP

              400

              -

              § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

              -

              4 400

              § 4440 odpisy na ZFŚS

              500

              -

              851

              Ochrona zdrowia

              1 000

              1 000

              85154

              Przeciwdziałanie alkoholizmowi

              1 000

              1 000

              § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

              -

              1 000

              § 4300 zakup usług pozostałych

              1 000

              -

              926

              Kultura fizyczna i sport

              1 800

              1 800

              92601

              Obiekty sportowe

              -

              1 700

              § 4260 zakup energii

              -

              1 700

              92695

              Pozostała działalność

              1 800

              100

              § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

              1 800

              -

              § 4300 zakup usług pozostałych

              -

              100

              Ogółem

              54 349

              54 349

              • Burmistrz

              • inż. Jerzy Ułanowicz

               1. Nr 2

              do Zarządzenia Nr 40/03

              Burmistrza Choroszczy

              z dnia 31 października 2003 r.

              • objaśnienia

                • Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.3011-305/03 z dnia 13 października 2003 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz na renty socjalne - 233 630 zł.

                • Wprowadzono korektę w planie dochodów i wydatkówprzeznaczonych na wypłatę diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, ponieważ mylnie wprowadzono otrzymane środki pieniężne na powyższe zadanie o kwotę 9 149 zł.

              Zmniejszono rezerwę celową na wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej o kwotę 8 000 zł i przeznaczono na opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w ul. Łagodnej, Spokojnej, Cichej, Wiosennej w Klepaczach.

              Przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków dokonano ze względu na zmianę rodzaju wykonywanych zadań bieżących.

              • Burmistrz

              • inż. Jerzy Ułanowicz

  Metryka strony

  Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

  Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Lenczewska

  Wprowadzający: Teresa Lenczewska

  Data modyfikacji: 2003-11-06

  Opublikował: Ewa Łukaszewicz

  Data publikacji: 2003-11-06