Zarządzenie Nr 38/03

Zarządzenie Nr 38/03 w sprawie powołania Komisji odbioru inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej ulicach: Ks.Pieściuka, Białostocka, Kościuszki i Zastawie I w Choroszczy"...
ZARZĄDZENIE Nr 38/03

ZARZĄDZENIE Nr 38/03

Burmistrza Gminy Choroszcz

z dnia 30 września 2003 r.

w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Ks. Pieściuka, Białostocka, Kościuszki i Zastawie 1 w Choroszczy”, realizowanej w ramach programu SAPARD współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Umowa Nr 2931/732-100084/02 z dnia 04.07.2003 r.

§ 1

Powołuje się Komisje odbioru inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Ks. Pieściuka, Białostocka, Kościuszki i Zastawie 1 w Choroszczy” w następującym składzie:

  1. Przewodniczący Komisji:

- Jakub Homenda - Urząd Miejski w Choroszczy

  1. Członkowie komisji:

- Wykonawca robót - PPUH „MARK” Antoni Marek Kulesza

Pan mgr inż. Marek Kulesza - właściciel firmy

- Inwestor - mgr. inż. Roman Kuźmicki - Kierownik Referatu Gosp. Przestrzennej i Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Choroszczy

- Użytkownik - Prezes ZECWiK w Choroszczy - Mgr inż. Grzegorz Buczkowski

- Przy udziale:

Mgr inż. Jerzy Grucuk - inspektor nadzoru

§ 2

Do zadań komisji należy:

  1. Zapoznanie się dokumentacją techniczną, przetargową dotyczącą inwestycji

  2. Zapoznanie się z dziennikiem budowy, inwentaryzacją, atestami oraz wynikami badań i pomiarów związanych z inwestycją.

  3. Ocena jakości robót inwestycji w oparciu o dostępne materiały oraz wizytacja w terenie

  4. Dokonanie protokolarnego odbioru inwestycji lub wyznaczenie daty ponownego odbioru robót w przypadku stwierdzenia usterek i wad wymaganych do usunięcia i uniemożliwiających dokonanie odbioru.

  5. Po dokonaniu odbioru inwestycji zostanie ona przekazana do eksploatacji.

§ 3

Komisja odbioru będzie pracowała w oparciu o dostępne materiały w granicach przewidzianych „Prawem budowlanym” i zapisami programu SAPARD

§ 4

  1. Komisja Odbioru rozpocznie prace z dniem powołania

  2. Komisja zakończy prace z chwilą dokonania odbioru inwestycji i przekazania jej do eksploatacji

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2003-10-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-10-06