Zarządzenie Nr 37/03

Zarządzenie Nr 37/03 w sprawie powołania Komisji odbioru inwestycji pn. "Budowa ulic: Białostockiej i Kościuszki w Choroszczy"...
ZARZĄDZENIE Nr …………

ZARZĄDZENIE Nr 37/03

Burmistrza Choroszczy

z dnia 30 września 2003 r.

w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. „Budowa ulic: Białostockiej i Kościuszki w Choroszczy”, realizowanej w ramach programu SAPARD współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Umowa Nr 3145/734-100083/02 z dnia 22.07.2003 r.

§ 1

Powołuje się Komisje odbioru inwestycji pn. „Budowa ulic: Białostockiej i Kościuszki w Choroszczy” w następującym składzie:

  1. Przewodniczący Komisji:

- Jakub Homenda - Urząd Miejski w Choroszczy

  1. Członkowie komisji:

- Wykonawca robót - ABW „SUPERBRUK” sp. z o.o.

Pan mgr Andrzej Dubiejko - dyrektor firmy

- Inwestor - mgr. inż. Roman Kuźmicki - Kierownik Referatu Gosp. Przestrzennej i Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Choroszczy

- Przy udziale: Mgr inż. Włodzimierz Rudzki - kierownik budowy

Mgr inż. Konstanty Łazarowicz - inspektor nadzoru

- Użytkownik - Antoni Sic - Urząd Miejski w Choroszczy

§ 2

Do zadań komisji należy:

  1. Zapoznanie się dokumentacją techniczną, przetargową, dotyczącą inwestycji

  2. Zapoznanie się z dziennikiem budowy, inwentaryzacją, atestami oraz wynikami badań i pomiarów związanych z inwestycją.

  3. Ocena jakości robót inwestycji w oparciu o dostępne materiały oraz wizytacja w terenie

  4. Dokonanie protokolarnego odbioru inwestycji lub wyznaczenie daty ponownego odbioru robót w przypadku stwierdzenia usterek i wad wymaganych do usunięcia i uniemożliwiających dokonanie odbioru.

  5. Po dokonaniu odbioru inwestycji zostanie ona przekazana do eksploatacji.

§ 3

Komisja odbioru będzie pracowała w oparciu o dostępne materiały w granicach przewidzianych „Prawem budowlanym” i zapisami programu SAPARD

§ 4

  1. Komisja Odbioru rozpocznie prace z dniem powołania

  2. Komisja zakończy prace z chwilą dokonania odbioru inwestycji i przekazania jej do eksploatacji

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2003-10-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-10-06