Zarządzenie Nr 36/03

Zarządzenie Nr 36/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
GGSSS SGS
 • zarządzenie nr 36/03

 • burmistrza choroszczy

 1. 30 września 2003 r.

  • w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.

   • Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr45 poz. 391, Nr 65 poz. 594) oraz § 10 Uchwały Nr III/32/03 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2003 r., zarządzam:

    1. Wprowadzić zmianę w planie dochodów i wydatków obejmujących zmianę dotacji:

      1. zwiększyć plan dochodów o kwotę 64 785 zł

dz. 751 rozdz. 75108 § 201 - 21 962 zł

dz. 801 rozdz. 80195 § 202 - 13 180 zł

dz. 853 rozdz. 85315 § 203 - 9 573 zł

dz. 853 rozdz. 85395 § 203 - 20 070 zł;

      1. zwiększyć plan wydatków o kwotę 64 785 zł

dz. 751 rozdz. 75108 § 3030 - 21 962 zł

dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 - 13 180 zł

dz. 853 rozdz. 85315 § 3110 - 9 573 zł

dz. 853 rozdz. 85395 § 3110 - 20 070 zł;

      1. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 500 zł

dz. 853 rozdz. 85316 § 201 - 1 500 zł;

      1. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 500 zł

dz. 853 rozdz. 85316 § 3110 - 1 500 zł.

    1. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 49 518 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

    2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

        • plan dochodów - 15 011 775 zł,

        • plan wydatków - 15 011 775 zł.

 • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • Burmistrz

  • inż. Jerzy Ułamowicz

   1. Nr 2

    1. do Zarządzenia Nr 36/03

    2. Burmistrza Choroszczy

    3. z dnia 30 września 2003 r.

   • objaśnienia.

    • Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

       1. pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

         • nr FB.II.3011-273/03 z dnia 11 września 2003 r. w sprawie uzupełnienia dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za I półrocze 2003 r. w wysokości 9 573 zł,

         • nr FB.II.3011-260/03 z dnia 3 września 2003 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w zakresie dożywiania uczniów - 20 070 zł,

         • nr FB.II.3011-270/03 z dnia 15 września 2003 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 1 500 zł;

     1. decyzji Dyrektora Delelgatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku z dnia 17 września 2003 r. Nr DBŁ.3101-5-4/6/03 przyznającej dotację celową na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP w wysokości 21 962 zł;

     2. porozumienia z dnia 12 września 2003 r. zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie dofinansowania wyjazdu młodzieży do Wielkiej Brytanii - tytuł projektu “Londyńskie lekcje” - 13 180 zł.

     W planie wydatków dokonano zmian zgodnie z dyspozycjami zawartymi w w/w pismach.

     Przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków dokonano ze względu na zmianę rodzaju wykonywanych zadań bieżących.

     • Burmistrz

     • inż. Jerzy Ułanowicz

      1. Nr 1

       1. do Zarządzenia Nr 36/03

       2. Burmistrza Choroszczy

       3. z dnia 30.09.2003 r.

      • Zmiany w planie wydatków.

      • w zł

      • Dział

        • Rozdział

        • Treść

        • Zmniejszyć plan wydatków

        • Zwiększyć plan wydatków

        • 1

        • 2

        • 3

        • 4

        • 5

        • 700

        • Gospodarka mieszkaniowa

        • 12 000

        • 12 000

        • 70004

        • Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

        • -

        • 2 000

       § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

        • -

        • 2 000

        • 70095

        • Pozostała działalność

        • 12 000

        • 10 000

        • § 4260 zakup energii

        • -

        • 10 000

        • § 4300 zakup usług pozostałych

        • 12 000

        • -

        • 754

        • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

        • 5 000

        • 5 000

        • 75412

        • OSP

        • 5 000

        • 5 000

        • § 4300 zakup usług pozostałych

        • -

        • 5 000

        • § 4430 różne opłaty i składki

        • 5 000

        • -

        • 801

        • Oświata i wychowanie

        • 31 918

        • 31 918

        • 80101

        • Szkoły podstawowe

        • 11 760

        • 11 760

        • § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

        • 7 201

        • -

        • w tym:

        • Sz. P. w Choroszczy - 6 802 zł

        • Sz. P. w Barszczewie - 399 zł

        • 1

        • 2

        • 3

        • 4

        • 5

        • § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

        • -

        • 10 321

        • w tym:

        • - zwiększyć:

        • Sz. P. w Choroszczy - 11 802 zł

        • - zmniejszyć:

       Sz. P. w Rogowie - 728 zł

        • Sz. P. w Kruszewie - 753 zł

        • § 4240 zakup pomocy dydaktycznych

        • - Sz. P. w Barszczewie

        • -

        • 376

        • § 4300 zakup usług pozostałych

        • 4 559

        • -

        • w tym:

        • - zmniejszyć:

        • Sz. P. w Choroszczy - 5 000 zł

        • - zwiększyć:

        • Sz. P. w Kruszewie - 213 zł

        • Sz. P. w Rogowie - 228 zł

        • § 4410 Podróże służbowe

        • -

        • 1040

        • w tym:

        • Sz. P. w Rogowie - 500 zł

        • Sz. P. w Kruszewie - 540 zł

        • § 4440 odpisy na ZFŚwS - Sz. P. w Barszczewie

        • -

        • 23

        • 80104

        • Oddz. „0” przy Szkołach Podstawowych

        • 112

        • 112

        • § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

        • 106

        • -

        • w tym:

        • Sz. P. w Kruszewie - 8 zł

        • Sz. P. w Barszczewie - 82 zł

        • Sz. P. w Złotorii - 8 zł

        • 1

        • 2

        • 3

        • 4

        • 5

        • Sz. P. w Rogowie - 8 zł

        • § 4300 zakup usług pozostałych - Sz. P. w Barszczewie

        • 6

        • -

        • § 4440 odpisy na ZFŚwS

        • -

        • 112

        • w tym:

        • Sz. P. w Barszczewie - 88 zł

        • Sz. P. w Złotorii - 8 zł

        • Sz. P. w Rogowie - 8 zł

        • Sz. P. w Kruszewie - 8 zł

        • 80110

        • Gimnazja

        • 1 501

        • 1 501

        • § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

        • 1 501

        • -

        • § 4240 zakup pomocy naukowych

        • -

        • 1 500

        • § 4590 kary i odszkodowania dla osób fizycznych

        • -

        • 1

        • 80113

        • Dowożenie uczniów do szkół

        • 10 000

        • 10 000

        • § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

        • -

        • 10 000

        • § 4300 zakup usług pozostałych

        • 10 000

        • -

        • 80114

        • Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół

        • 8 537

        • 8 537

        • § 4010 wynagrodzenia osobowe

        • 7 000

        • -

        • § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

        • 37

        • -

        • § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

        • -

        • 5 537

        • § 4300 zakup usług pozostałych

        • -

        • 3 000

        • § 4410 podróże służbowe

        • 1 500

        • -

        • 80120

        • Licea ogólnokształcące

        • 8

        • 8

        • § 4300 zakup usług pozostałych

        • 8

        • -

        • § 4440 odpisy na ZFŚwS

        • -

        • 8

       1

        • 2

        • 3

        • 4

        • 5

        • 900

        • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

        • 100

        • 100

        • 90004

        • Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

        • 100

        • 100

        • § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

        • -

        • 100

        • § 4300 zakup usług pozostałych

        • 100

        • -

        • 926

        • Kultura fizyczna i sport

        • 500

        • 500

        • 92601

        • Obiekty sportowe

        • -

        • 500

        • § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

        • -

        • 200

        • § 4260 zakup energii

        • -

        • 100

        • § 4300 zakup usług pozostałych

        • -

        • 200

        • 92695

        • pozostała działalność

        • 500

        • -

        • § 4210 zakup usług pozostałych

        • 500

        • -

        • Ogółem

        • 49 518

        • 49 518

       • Burmistrz

       • inż. Jerzy Ułanowicz

       03-09-30

  Metryka strony

  Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

  Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Lenczewska

  Wprowadzający: Teresa Lenczewska

  Data modyfikacji: 2003-10-06

  Opublikował: Ewa Łukaszewicz

  Data publikacji: 2003-10-06