Zarządzenie Nr 34/03 i 35/03

Zarządzenie Burmistrza Choroszczy w sprawie powołania Komisji do spraw wniosków o zwolnienie z opłaty stałej z tytułu korzystania z Przedszkola Samorządowego w Choroszczy Zarządzenie Burmistrza Choroszczy w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół ....
Untitled

Zarządzenie nr 34/03

Burmistrza Choroszczy

z dnia 19 września 2003roku

w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o zwolnienie z opłaty stałej z tytułu korzystania z Przedszkola Samorządowego w Choroszczy

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001roku Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Komisja do spraw opiniowania wniosków o zwolnienie z opłaty stałej z tytułu korzystania z Przedszkola Samorządowego w Choroszczy - zwana dalej Komisją - jest zespołem opiniodawczym Burmistrza Choroszczy.

 2. W skład Komisji wchodzą:

1/Anna Czarnecka - dyrektor Przedszkola Samorządowego jako Przewodnicząca

2/Stanisława Jolanta Andruszkiewicz - kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy - członek Komisji

3/Andrzej Winnicki - inspektor Urzędu Miejskiego - członek Komisji

3.Do zadań Komisji należy wyrażanie opinii w sprawie przedłożonych przez zainteresowanych wniosków.

§ 2

 1. Komisja zbiera się na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji na wniosek Burmistrza Choroszczy.

 2. Członkowie Komisji wyrażają opinię w drodze głosowania. Głosowanie jest jawne.

 3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb

§ 3

 1. Materiały na posiedzenia Komisji przygotowuje jej Przewodniczący. Ponosi on odpowiedzialność za prawidłowe , rzetelne i terminowe przygotowanie materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia przez Komisję .

 2. Materiały powinny być opracowane w sposób kompleksowy, pozwalający na wszechstronną i pełna analizę zagadnień, ich ocenę oraz ustalenie właściwych kierunków dalszego działania.

 3. Materiały niekompletne nie są rozpatrywane, zwracane są wnioskodawcom , celem usunięcia nieprawidłowości.

§ 4

1.Komisja przy opiniowaniu wniosków o zwolnienie z opłaty stałej kieruje się następującymi kryteriami:

 1. sytuacją wnioskodawcy - sytuacją życiową, rodzinną i materialną

 2. z opłaty stałej w oddziale „0” rozpatrywane będą wnioski osób, których dzieci przebywają w przedszkoli jedynie na 5 godzin dziennie i jednocześnie spełniają warunek określony w ustępie 1

 3. Komisja może wnioskować do Burmistrza Choroszczy o zwolnienie z opłaty stałej w całości lub w części

 4. zwolnienie nie obejmuje opłat za wyżywienie, zajęcia dodatkowe i inne.

§ 5

Kompletny wniosek o zwolnienie z opłaty stałej winien zawierać:

 1. podanie osoby zainteresowanej

 2. potwierdzenie z miejsca pracy o zatrudnieniu

 3. potwierdzenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna

 4. zaświadczenie o leczeniu specjalistycznym dziecka

 5. pozostałe dokumenty świadczące o trudnej sytuacji życiowej, materialnej rodziny

§ 6

Zwolnienie z opłaty stałej z tytułu korzystania z Przedszkola Samorządowego w Choroszczy -w części lub w całości - należy do kompetencji Burmistrza Choroszczy.

§ 7

Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na korzystanie ze zwolnienia , w pierwszej kolejności uwzględniane będą wnioski osób, które z takiej pomocy nie korzystały w poprzednim roku szkolnym.

§ 8

 1. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół

 2. Protokół winien odzwierciedlać przebieg posiedzenia

 3. Do protokołu dołącza się listę obecności.

§ 9

Dokumentację dotyczącą posiedzeń Komisji przechowuje Przedszkole Samorządowe w Choroszczy.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2003roku.

Przygotował: Andrzej Winnicki

ZARZĄDZENIE Nr 35/03

Burmistrza Choroszczy

z dnia 23 września 2003r

w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola samorządowego w przypadku ich nieobecności.

Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r Nr67 poz.329 i Nr 106 poz.496, z 1997r, Nr 28, poz.153, Nr 141, poz. 943, z 1998r Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000r Nr 12, poz.136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz.1104, Nr 122, poz. 1320, z 2001r Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz.1615, z 2002r Nr41 poz.362, Nr 113 poz.984, Nr 141 poz.1185, Nr 200 poz. 1683, z 2003r Nr 6 poz. 65, Nr 137 poz. 1304, Nr 128 poz. 1176), zarządzam co następuje:

§1.

Wyznacza się następujących nauczycieli zastępujących dyrektora szkoły podstawowej i przedszkola samorządowego w przypadku nieobecności dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola samorządowego:

1. Przedszkole Samorządowe w Choroszczy - Urszula Kopczewska

 1. Szkoła Podstawowa w Rogowie - Eugenia Popko

 2. Szkoła Podstawowa w Kruszewie - Barbara Pawłuszewicz

 3. Szkoła Podstawowa w Barszczewie - Helena Aleksiejuk

 4. Szkoła Podstawowa w Złotorii - Iwona Roszkowska

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2003r.

Przygotował:Andrzej Winnicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2003-09-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-09-30