Zarządzenie Nr 33/03

Zarządzenie Burmistrza Choroszczy w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w 2003 r.
Zarządzenie Nr 33/03

Zarządzenie Nr 33/03

Burmistrza Choroszczy

z dnia 19 września 2003roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w 2003roku

Na podstawie art.281 i 282 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z póź.zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję zespół do przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników, płatników oraz następców prawnych , zwanych dalej „kontrolowanymi”, na terenie Gminy Choroszcz, w następującym składzie:

1.Anna Aponowicz

2.Artur Bergiel

3.Eugeniusz Czochański

4.Krzysztof Mogielnicki

5.Katarzyna Ostrowska

6.Jadwiga Rudnicka

7.Krystyna Rydzewska

8.Barbara Smalak

§ 2

Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

§ 3

Kontrolujący, w zakresie wynikającym z upoważnienia, są w szczególności uprawnieni do:

  • Wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego,

  • Żądania udostępnienia kat, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związan7ych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów i notatek,

  • Zbierania niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą,

  • Zabezpieczenia zebranych materiałów,

  • Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli,

  • Żądania przeprowadzenia spisu z natury,

  • Przesłuchania świadków, kontrolowanego oraz innych osób

§ 4

Czasokres kontroli oraz miejscowości objęte kontrolą ustala harmonogram kontroli stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2003-09-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-09-30