Zarządzenie Nr 31/2003

Zarządzenie Nr 31/03

Zarządzenie Nr 31/03

Burmistrza  Choroszczy

z dnia 3 września 2003roku

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy

 

 

          Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie

Gminnym  (Dz. U z 2001r Nr 142, poz.1591 z póź.zm.), z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Choroszczy stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 5/2002 Burmistrza Choroszczy z dnia 2 grudnia 2002roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego , wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 5 w ust.3 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

   "5/ OJ.III - w  sprawach dotyczących działalności gospodarczej "

2)w § 9 :

   1/  w ust.3 po pkt 47 dodaje się pkt 48 w brzmieniu:

     "49/prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej"

    2/ w ust.5 skreśla się pkt 8.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2003roku.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-09-12

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-09-12