Zarządzenie Nr 30/2003

Zarządzenie Nr 30/03

Zarządzenie Nr 30/03

Burmistrza Choroszczy

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

 

w sprawie: zmian w budżecie na 2003 rok

 

 

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594) oraz § 10 Uchwały Nr III/32/03 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2003 r. zarządzam:

 

§ 1

 

Wprowadzić zmianę w planie dochodów i wydatków obejmujących zmianę dotacji:

 

1.      Zwiększyć plan dochodów o kwotę 326 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 201 - 326 zł.

 

2.      Zwiększyć plan wydatków o kwotę 326 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 - 326 zł.

 

§ 2

 

Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 31 900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 3

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

-         plan dochodów - 14 604 281 zł

-         plan wydatków - 14 604 281 zł

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 30/03

Burmistrza Choroszczy

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

 

Zmiany w planie wydatków

Dz.

Rozdz.

Treść

Zmniejszyć plan wydatków

Zwiększyć

plan wydatków

1

2

3

4

5

600

 

 

 

 

 

700

 

 

 

 

 

 

 

 

750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

754

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60016

 

 

 

 

 

70004

 

 

 

70095

 

 

 

 

75022

 

 

 

75023

 

 

 

 

 

 

 

75412

 

 

 

 

 

 

 

Transport i łączność

 

Drogi publiczne gminne

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 zakup usług pozostałych

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

 

Pozostała działalność

§ 4300 zakup usług pozostałych

 

Administracja publiczna

 

Rady gmin

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.

§ 4300 zakup usług pozostałych

 

Urzędy gmin

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4300 zakup usług pozostałych

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

Ochotnicze Straże Pożarne

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie

            zaliczane do wynagrodzeń

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

 

 

10 000

 

10 000

10 000

-

 

2 000

 

-

 

-

 

2 000

2 000

 

8 300

 

300

300

-

 

8 000

6 000

2 000

-

 

10 000

 

 

10 000

10 000

 

-

 

 

10 000

 

10 000

-

10 000

 

2 000

 

2 000

 

2 000

 

-

-

 

8 300

 

300

-

300

 

8 000

-

-

8 000

 

10 000

 

 

10 000

-

 

10 000

 

 

1

2

3

4

5

900

 

 

 

90001

 

 

90004

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4300 zakup usług pozostałych

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 zakup usług pozostałych

 

1 600

 

 

1 600

1 600

 

-

-

-

1 600

 

 

-

-

 

1 600

100

1 500

 

 

Ogółem

31 900

31 900

 

 

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 30/03

Burmistrza Choroszczy

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

 

 

Objaśnienia

 

 

Wprowadzono zmianę w planie dochodów i wydatków na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.3011-190/03 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w wys. 326 zł na sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne.

Przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków dokonano ze względu na zmianę rodzaju wykonywanych zadań.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-09-05

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-09-05