Zarządzenie Nr 28/2003

Burmistrza Choroszczy z dnia 4 sierpnia 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowe
Zarządzenie Nr 28/2003

Zarządzenie Nr 28/2003

Burmistrza Choroszczy z dnia 4 sierpnia 2003r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

§ 1

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póżń. Zmianami) i w związku z art.20a ust.3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz.U.Nr 119 poz.773 z 1998r. z póżń. Zmianami) powołuję komisję przetargową w składzie

  1. Roman Kużmicki - członek

  2. Krzysztof Wiszowaty - członek

  3. Jakub Homenda - przewodniczący Komisji

  4. Antoni Sic - sekretarz

  5. Artur Berger - członek

§ 2

Zgodnie z art.20a ust.3 ustawy o zamówieniach publicznych do zadań członków komisji należy przygotowanie i prowadzenie postępowania o udziale zamówienia publicznego a w szczególności dokonanie ocen czy dostawcy lub wykonawcy spełniają wymagane warunki, ocena ofert oraz propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej.

§ 3

Zakres obowiązków komisji określa opracowany regulamin pracy Komisji

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 147/2002 Zarządu Miejskiego z dnia 7 lutego 2002r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-08-18

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-08-18