Zarządzenie Nr 27/2003

w sprawie: zmian w budżecie na 2003 r.
Zarządzenie Nr 27/03

Zarządzenie Nr 27/03

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31.07.2003 r.

 

w sprawie: zmian w budżecie na 2003 r.

 

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594) oraz § 10 Uchwały Nr III/32/03 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2003 r. zarządzam:

 

§ 1

 

Wprowadzić w planie dochodów i wydatków obejmujących zmianę dotacji:

 

1.      Zwiększyć plan dochodów o kwotę 20 644 

 

dz. 801 rozdz. 80195 § 203 -   4 451 zł

dz. 853 rozdz. 85315 § 203 - 14 760 zł

dz. 854 rozdz. 85495 § 203 -   1 433 zł

 

2.      Zwiększyć plan wydatków o kwotę 20 644 zł

 

dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 -   4 451 zł

dz. 853 rozdz. 85315 § 3110 - 14 760 zł

dz. 854 rozdz. 85495 § 4440 -   1 433 zł

 

§ 2

 

Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę

15 900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 3

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

-         plan dochodów - 14 603 955 zł

-         plan wydatków - 14 603 955 zł

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz

 

inż. Jerzy Ułanowicz

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 27/03

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31.07.2003 r.

 

Zmiany w planie wydatków

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszyć plan wydatków

Zwiększyć plan wydatków

1

2

3

4

5

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

 

 

 

 

 

851

 

 

 

 

 

926

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70005

 

 

 

 

70095

 

 

 

 

 

75023

 

 

 

 

 

85154

 

 

 

 

 

92601

 

 

 

 

92695

Gospodarka mieszkaniowa

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 zakup usług pozostałych

§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - wykup

            gruntów

 

Pozostała działalność

§ 4300 zakup usług pozostałych

§ 4430 różne opłaty i składki

 

Administracja publiczna

 

Urzędy gmin

§ 4300 zakup usług pozostałych

§ 6060 wydatki na zakupy inwest. j.b.

 

Ochrona zdrowia

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 zakup usług pozostałych

 

Kultura fizyczna i sport

 

Obiekty sportowe

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4260 zakup energii

§ 4300 zakup usług pozostałych

 

Pozostała działalność

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 zakup usług pozostałych

§ 4430 różne opłaty i składki

 

5 000

 

4 000

4 000

-

 

 

1 000

1 000

-

 

7 000

 

7 000

7 000

-

 

2 000

 

2 000

-

2 000

 

1 900

 

300

300

-

-

 

1 600

1 200

400

-

5 000

 

4 000

-

4 000

 

 

1 000

-

1 000

 

7 000

 

7 000

-

7 000

 

2 000

 

2 000

2 000

-

 

1 900

 

1 500

-

300

1 200

 

400

-

-

400

 

 

Ogółem

15 900

15 900

 

Burmistrz

 

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 27/03

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31.07.2003 r.

 

Objaśnienia

 

 

 

Wprowadzono zmiany w planie dochodów na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

 

-         Nr FB.II.3011-177/03 z dnia 30.06.2003 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 5 884 zł.

 

-         Nr FB.II.3011-231/03 z dnia 30.07.2003 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych - 14 760 zł.

 

W planie wydatków dokonano zmian zgodnie z dyspozycjami w w/w pismach.

 

Przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków dokonano ze względu na zmianę rodzaju wykonywanych zadań bieżących.

 

 

 

 

Burmistrz

 

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-08-08

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-08-08