Zarządzenie Nr 26/2003

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy
1

Zarządzenie Nr 26/03

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 lipca 2003roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca l990roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z póź. zm.), z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Choroszczy stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 5/2002 Burmistrza Choroszczy z dnia 2 grudnia 2002roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 4 skreśla się pkt 8

2 / w § 5:

l / w ust.3 po pkt.3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4 / OJ.III. — w sprawach obsługi inwestorów”

2 / skreśla się ust.8

3 / w § 9:

l / w ust. 3 po pkt 41 dodaje się punkty w brzmieniu:

„42/udzielanie informacji dotyczącej podmiotów merytorycznie właściwych do załatwiania spraw związanych z realizacją inwestycji,

43/udzielanie informacji dotyczącej terminów składania wniosków i czasu ich załatwiania,

44/udzielanie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania kredytów i środków pomocowych z innych źródeł,

45/udzielanie informacji o możliwości współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą,

46/pomoc w pozyskiwaniu informacji będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Choroszczy „a zwłaszcza w zakresie:

- przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

- stanu prawnego nieruchomości będących przedmiotem zainteresowania inwestora,

- zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy,

- przewidywanych obciążeń podatkowych i innych z tytułu nabycia nieruchomości i realizacji

inwestycji,

- ulg podatkowych inwestorom na terenie Gminy,

- wyposażenia nieruchomości w infrastrukturę techniczną i możliwości jej rozbudowy.

47 / warunków organizacyjno-prawnych sprzyjających zainteresowaniu Gminą Choroszcz krajowych i zagranicznych podmiotów w tym:

- przygotowywanie ofert inwestycyjnych,

- organizowanie i udział w targach inwestycyjnych,

- promowanie osiągnięć społeczno-gospodarczych Gminy, walorów przyrodniczych i wartości

kulturowych Gminy,

- organizowanie szkoleń podmiotom gospodarczym w interesujących ich merytorycznie tematach”.

2 / skreśla się ust.8.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-08-01

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-08-01