Zarządzenie Nr 17/05

ZARZĄDZENIE Nr 17/2005

Burmistrza Choroszczy

z dnia 15 czerwca 2005r.

w sprawie określenia ilości i wysokości stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2004/2005

Na podstawie art.30 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) oraz § 2 ust. 6 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy Nr XVIII/176/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. , zarządzam, co następuje:

§1. Określa się ilość i wysokość stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2004/2005 w następujący sposób:

1. ilość stypendiów - 183

2. wysokość stypendium – 50 zł miesięcznie

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2005-06-15

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2005-06-15