Zarządzenie 39/03

Zarządzenie Burmistrza Choroszczy w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr.39/03

BURMISTRZA CHOROSZCZY Z DNIA 16.10.2003r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Na podstawie art.12 ust.1 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej / Dz.U.Nr 62,poz.558,Nr 74,poz.676 / oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania kryzysowego, powiatowego, wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania /Dz.U.Nr 215,poz.1818/

§ 1

W celu pomocy Burmistrzowi w działaniach mających na celu zapobieżenie skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia tworzy się GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA KRYZYSOWEGO zwany dalej „ Zespołem” w składzie:

1. Szef Zespołu - Zastępca Burmistrza

2. Zastępca Szefa Zespołu- Inspektor do spraw obrony

3. Grupy robocze o charakterze stałym:

 • Grupa planowania cywilnego,

 • Grupa monitorowania, prognoz i analiz.

4. Grupy robocze o charakterze czasowym:

 • Operacji i organizacji działań,

 • Zabezpieczenia logistycznego,

 • Opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

§ 2

W skład grup o charakterze stałym wchodzi:

 1. Grupa planowania cywilnego:

Kierownik grupy:

  • Kierownik Referatu Spraw Organizacyjnych i Integracji Europejskiej.

Członkowie grupy:

  • Komendant Gminny OSP,

  • Dzielnicowy Rejonu Choroszcz Komisariatu Policji.

 1. Grupa monitorowania, prognoz i analiz:

Kierownik Grupy:

  • Kierownik Referatu Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

Członkowie grupy:

  • Inspektor d/s gospodarczych Urzędu Miejskiego,

  • Lekarz Weterynarii - Matusik Zygmunt lecznica weterynaryjna „Animals”.

§ 3

W skład grup o charakterze czasowym wchodzi:

 1. Grupa operacji i organizacji działań:

Kierownik grupy:

  • Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Członkowie grupy:

  • Komendant Komisariatu Policji w Choroszczy,

  • Pracownik d/s ochrony środowiska UM w Choroszczy,

  • Przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP.

 1. Grupa zabezpieczenia logistycznego:

Kierownik Grupy:

  • Kierownik Sekcji Obsługi Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Członkowie grupy:

  • Skarbnik Gminy,

  • Przedstawiciel Rejonu Energetycznego.

  • Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy.

 1. Grupa opieki zdrowotnej i pomocy społecznej:

Kierownik grupy:

  • Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy,

Członek Grupy:

  • Kierownik Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej „Medikus” w Choroszczy.

  • Przedstawiciel Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy.

§ 4

Grupy robocze o charakterze stałym i czasowym podporządkuje się Zastępcy Szefa Zespołu.Grupy robocze o charakterze czasowym pracują na polecenie Szefa Zespołu z chwilą

zaistnienia zagrożenia lub wystąpienia zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej, katastrofy

lub awarii technicznej na wniosek Zastępcy. Szef zespołu stosownie do zaistniałej sytuacji może doraźnie zapraszać do udziału w pracach zespołu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ekspertów.

§ 5

Szczegółowe zadania grup roboczych określa regulamin działania zespołu. Zespół działa na podstawie Planu Reagowania Kryzysowego, rocznego planu pracy oraz regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

Obsługę kancelaryjno-biurowa dla Zespołu organizuje Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich.

§ 6

Funkcjonowanie zespołu finansowane jest z budżetu gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Eugenia Popko

Wprowadzający: Eugenia Popko

Data modyfikacji: 2003-10-17

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-10-17