Zarządzenie 3/04

Zarządzenie Burmistrza Choroszczy w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR …

ZARZĄDZENIE NR /04

Burmistrza Choroszczy

z dnia stycznia 2004r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 5/2002 Burmistrza Choroszczy z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy, zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną zwaną dalej „Komisją” jako organ doradczy w sprawach zagospodarowania przestrzennego.

 2. W skład Komisji wchodzą osoby o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego.

 3. Komisja składa się z 5-ciu członków, wg listy stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

  1. 2 członków rekomendowanych przez Okręgową Izbę Urbanistów

  2. 2 członków rekomendowanych przez Podlaską Okręgową Izbę Architektów

  3. 1 członka wyznaczonego przez Burmistrza Choroszczy

 1. Na przewodniczącego Komisji powołuje się Romana Kuźmickiego.

§ 2

Organizację i zasady działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zobowiązuje się Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa do zapewnienia obsługi technicznej Komisji.

§ 4

Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu Miasta.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 3/04

Burmistrza Choroszczy

z dnia 21 stycznia 2004r.

REGULAMIN

Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

w Choroszczy

Na podstawie art. 8 ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ustala się co następuje:

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1

Regulamin Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Choroszczy zwanej dalej ”Komisją” określa :

 1. Organizację Komisji.

 2. Tryb działania Komisji.

Rozdział II

Organizacja Komisji

§ 2

Komisja jest organem doradczym Burmistrza Choroszczy w sprawach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

§ 3

Podstawowym zadaniem działania Komisji jest opiniowanie opracowań urbanistycznych.

Rozdział III

Zasady powoływania i organizacji Komisji

§ 4

 1. Komisję powołuje Burmistrz Choroszczy.

 2. Komisja powoływana jest na czas trwania kadencji Burmistrza Choroszczy.

§ 5

 1. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący oraz członkowie, powoływani i odwoływani przez Burmistrza.

 2. Odwołanie członka Komisji może nastąpić z inicjatywy Burmistrza lub na wniosek zainteresowanego, bądź strony rekomendującej tj. stowarzyszenia branżowego lub samorządu zawodowego.

 3. Obowiązki członków Komisji pełnią osoby o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego, których lista stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Rozdział IV

Tryb działania Komisji

§ 6

 1. Komisja opiniuje projekty opracowań dotyczących elementów planowania i zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Choroszcz oraz gmin ościennych.

 2. Dopuszcza się możliwość powierzenia Komisji pełnienie funkcji organu doradczego w innej gminie, w drodze porozumienia zawartego z odpowiednim wójtem, burmistrzem lub prezydentem.

§ 7

 1. Komisja pracuje na posiedzeniach.

 2. Na jednym posiedzeniu Komisja może opiniować jeden bądź kilka projektów.

§ 8

Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia oraz mu przewodniczy.

§ 9

 1. W posiedzeniu powinno uczestniczyć oprócz Przewodniczącego, co najmniej dwóch członków Komisji.

 2. W posiedzeniach mogą brać udział zaproszeni specjaliści, spoza listy stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia, o ile wymaga tego problematyka opiniowanego projektu.

 3. Specjalistów tych zaprasza na posiedzenie Przewodniczący Komisji.

 4. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć pracownicy Urzędu Miejskiego, zaproszeni przez Przewodniczącego Komisji.

 5. W posiedzeniach Komisji biorą udział autorzy opiniowanych opracowań projektowych.

 6. Dla opiniowanego przez Komisję projektu może być opracowany koreferat.

 7. Koreferenta (lub koreferentów) wybiera Przewodniczący Komisji, spośród listy specjalistów stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia, określając dla niego zakres i termin opracowania koreferatu (lub koreferatów).

 8. Koreferat, zawierający niezbędne opinie specjalistyczne oraz ekspertyzy, składany jest w formie pisemnej - w dwóch egzemplarzach - Przewodniczącemu Komisji nie później niż na 7 dni przed ogłoszonym terminem posiedzenia Komisji.

§ 10

Koreferat jest udostępniony wszystkim zainteresowanym uczestnikom posiedzenia Komisji.

§ 11

 1. Komisja wyraża swoją opinię większością głosów członków Komisji obecnych na posiedzeniu.

 2. Przy równej ilości głosów przeciwnych rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.

§ 12

Protokół podpisują: Przewodniczący oraz wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji.

§ 13

W przypadku gdy Komisja na jednym posiedzeniu rozpatruje kilka projektów, protokół sporządza się dla każdego projektu oddzielnie.

§ 14

Opinię końcową wraz z kopią protokołu Przewodniczący Komisji przedstawia Burmistrzowi oraz zainteresowanym stronom.

§ 15

 1. Ustala się wynagrodzenie dla członków Komisji biorących udział w posiedzeniu, w wysokości 5% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia, za kwartał poprzedzający termin posiedzenia Komisji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosownie do przepisów art. 20 pkt.3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.), za 1 temat objęty opinią Komisji.

 2. Ustala się wynagrodzenie dla specjalisty odpowiedzialnego za opracowanie koreferatu nt. będący przedmiotem oceny na posiedzeniu Komisji, wg stawki godzinowej - jako 1% przeciętnego wynagrodzenia za kwartał poprzedzający termin posiedzenia Komisji.

 3. Ilość godzin wymaganych do opracowania koreferatu zależnie od zakresu merytorycznego opracowania, określa Przewodniczący Komisji.

 4. Wymagane do przygotowania Koreferatu dodatkowe opracowania, wykonane przez koreferenta oraz zwrot kosztów dojazdu lub wizji lokalnej w terenie rozlicza się wg wyżej określonej stawki godzinowej.

 5. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy członków Komisji będących pracownikami etatowymi Urzędu Miejskiego w Choroszczy, którzy nie pobierają wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

Wszystkie wątpliwości wynikłe w trakcie działalności Komisji, nie objęte zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie, będą regulowane przez Przewodniczącego Komisji w porozumieniu z Burmistrzem Choroszczy.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 3/04

Burmistrza Choroszczy

z dnia 21 stycznia 2004r.

Skład Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

w Choroszczy

1. Roman Kuźmicki - członek wyznaczony przez Burmistrza Choroszczy

2. Wiktor Panfiluk - członek rekomendowany przez Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą w Warszawie

3. Elżbieta Zalewska - członek rekomendowany przez Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą w Warszawie

4. Barbara Sarna - członek rekomendowany przez Podlaską Okręgową Radę Izby Architektów

5. Jan Kabac - członek rekomendowany przez Podlaską Okręgową Radę Izby Architektów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2004-01-23

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2004-01-23