Załączniki do Zarządzenia Nr 12/04

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr ......

Burmistrza Choroszczy

z dnia 29 marca 2004 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 r.

W uchwalonym budżecie na 2003 r. plan dochodów i wydatków wynosił
14 393 137 zł. W trakcie roku budżetowego Uchwałami Rady Miejskiej
w Choroszczy Nr IV/47/03 z dnia 30.04.2003 r., Nr V/60/03 z dnia 17.06.2003 r., VII/69/03 z dnia 18.09.2003 r., Nr VIII/83/03 z dnia 19.12.2003 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Choroszczy Nr 17/03 z dnia 28.05.2003 r., Nr 25/03
z dnia 30.06.2003 r., Nr 27/03 z dnia 31.07.2003 r., Nr 30/03 z dnia 29.08.2003 r.,
Nr 36/03 z dnia z dnia 30.09.2003 r., Nr 40/03 z dnia 31.10.2003 r., Nr 41/03 z dnia 28.11.2003 r. – dokonano następujących zmian:

I. W zakresie dochodów:

1) Zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 81 898 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej –
33 857 zł,

- sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę
w klasach pierwszych obejmującej podręczniki szkolne – 3 829 zł oraz plecak, kostium gimnastyczny i przybory szkolne 3 150 zł,

- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 19 100 zł,

- sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP – 21 962 zł.

2) Zwiększono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 124 114 zł,

w tym:

- dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych – 60 018 zł,

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 780 zł,

- na ochronę przeciwpożarową 8 000 zł dla OSP Choroszcz i 7 000 zł dla OSP Klepacze,

- dożywianie uczniów w szkołach – 40 140 zł,

- na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
dla nauczycieli emerytów i rencistów – 5 884 zł,

- pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych – 2 292 zł.

3) Zwiększono dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30 000 zł na częściowe sfinansowanie zimowego utrzymania dróg oraz 6 000 zł na dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

4) Zwiększono dotacje na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie dofinansowania wyjazdu młodzieży do Wielkiej Brytanii – 13 180 zł.

5) Zmniejszono dotacje celowe w wysokości 235 130 zł,

w tym:

- na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 13 403 zł,

- renty socjalne – 221 727 zł.

6) Zwiększono część rekompensującej subwencji ogólnej o kwotę 103 442 zł.

7) Zwiększono ponadplanowe dochody o kwotę 692 930 zł uzyskane z tytułu:

- opłaty adiacenckiej i renty planistyczne – 117 000 zł,

- sprzedaży działek – 516 290 zł,

- partycypacji ludności w budowie wodociągów – 52 340 zł,

- opłaty eksploatacyjnej – 7 300 zł.

8) Zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 327 870 zł:

- czynsz za lokale użytkowe – 35 000 zł,

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 145 000 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 100 000 zł,

- wpłaty ludności na budowę kanalizacji sanitarnej – 47 870 zł.

9) Zmniejszono dotację ze środków pomocowych programu SAPARD – 58 054 zł.

II. W zakresie wydatków:

1) W związku ze zwiększeniem i zmniejszeniem dotacji celowych dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z dyspozycjami zawartymi w pismach dysponentów przyznających dotacje.

2) Otrzymaną część rekompensującą subwencji ogólnej w wysokości 103 442 zł przeznaczono na:

- budowę ul. Żółtkowskiej – 39 604 zł,

- bieżące naprawy dróg – 22 798 zł,

- wykup gruntów i wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne – 40 000 zł

- dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego w Klepaczach i na Jarmarku Dominikańskim w Choroszczy 1 040 zł.

3) Uzyskane ponadplanowe dochody w kwocie 365 060 zł przeznaczono na :

- budowę ul. Żółtkowskiej 108 060 zł,

- budowę drogi Kościuki-Zaczerlany – 52 000 zł,

- wykup gruntów i wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi –
90 000 zł,

- szacunki i podziały działek – 10 000 zł,

- opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania terenu i zmian
w planie zagospodarowania przestrzennego – 20 000 zł,

- wymianę okien i kaloryferów w pozostałej części budynku urzędu oraz wykonanie elewacji zewnętrznej – 55 000 zł,

- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej, Kościuszki, Zastawie
i Ks. Pieściuka (dodatkowe przyłącza) – 30 000 zł.

Budżet na koniec roku po dokonanych zmianach wyniósł:

a) dochody

- plan – 14 823 647 zł,

- wykonanie – 14 543 288 zł, tj. 98,1 % planu,

b) wydatki

- plan – 14 823 647 zł

- wykonanie – 13 914 938 zł, tj. 93,9 % planu.

dochody

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych zostały opłacone w 100 %,

- wpływy z usług – realizacja opłat za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt przebiegała zgodnie z założeniami,

- wpływy z różnych dochodów – jest to partycypacja mieszkańców wsi
w budowie wodociągów wiejskich, wykonanie jest wyższe ze względu na nieplanowane wpłaty ludności z miejscowości, w których wcześniej wybudowano sieć wodociągową.

Dz. 020 Leśnictwo

- są to opłaty za obwody łowieckie i planowane były na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo

- są to opłaty za eksploatację złóż i kopalin – realizacja przebiegała zgodnie
z planem.

Dz. 600 Transport

- jest to nieplanowana wpłata mieszkańców wsi Porosły z przeznaczeniem na remont drogi.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy za użytkowanie wieczyste nie zostały wykonane w 100 % ze względu na przedłużające się procedury wyegzekwowania należności.

- realizacja opłat adiacenckich z tytułu podziału działek przebiegała zgodnie
z planem

- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą
i uchwaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego: plan -
89 000 zł, wykonanie – 116 862 zł. Wyższe wykonanie wiąże się
z uregulowaniem należności z lat ubiegłych.

W 2003 r. wystawiono 47 prawomocnych decyzji, w których ustalono opłatę na kwotę 194 851 zł, z tego 3 decyzje nie są prawomocne, ponieważ strony odwołały się do SKO na łączną kwotę 41 034 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano
w 88,8 %, ze względu na nieterminowe opłacanie należności. Zaległość na koniec roku wynosi 77 011 zł. Wszystkim dłużnikom wystawiane były wezwania do zapłąty. W stosunku do czterech najemców wszczęto postępowanie egzekucyjne i sprawę skierowano do sądu. Dla dwóch dzierżawców należności rozłożono na raty.

Za wydzierżawione budynki Ośrodków Zdrowia planowano uzyskać dochody w wys. 16 450 zł, a uzyskano 4 688 zł ponieważ najemcy wykonywali remonty na własny koszt i byli zwolnieni z opłat.

Przeprowadzone były rozmowy z dłużnikami czynszów mieszkalnych, którzy nie opłacają należności. Do niektórych lokatorów egzekucja jest bezskuteczna, ponieważ są bezrobotni lub mają niskie dochody.

- wpłynęła nieplanowana kwota w wysokości 6 459 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- wpływy z usług – są to opłaty eksploatacyjne za wynajęte pomieszczenia
i były regulowane na bieżąco. Istniejąca na koniec roku zaległość
w wysokości 12 309 zł powstała w latach ubiegłych. Na złożone wnioski dzierżawców były przesuwane terminy płatności, które nie zostały dotrzymane. W związku z tym sprawę skierowano do sądu,

- uzyskano wysokie dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych ze względu na duże zainteresowanie nabyciem działek gminnych,

- są to nieplanowane wpłaty odsetek za nieterminowe wpłaty nalezności
w dziale gospodarki mieszkaniowej.

Dz. 710 Działalność usługowa

- są to nieplanowane dochody z tytułu opłat za wyrysy i wypisy działek,

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023

- są to różne opłaty i dochody budżetowe (opłaty administracyjne za czynności urzędowe, prowizja za sprzedaż znaków skarbowych, refundacje wydatków z lat ubiegłych) planowane metodą szacunkową na podstawie wykonania z lat ubiegłych i zostały zrealizowane w 88 %

Rozdz. 75095

- opłaty za sprzedaż alkoholu zostały wykonane w 96 %.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 97,6 %. Najniższe wykonanie wystąpiło
w opłacie targowej – 12,9 % oraz w podatku od czynności cywilno-prawnych
31,8 %. Dochody te planowane były metodą szacunkową na podstawie wykonania
w latach ubiegłych i trudno było ustalić ich wysokość w 2003 r.

Wykonanie pozostałych dochodów niewiele różni się od ustalonych planów.

Na koniec roku zaległości w należnościach podatkowych wynoszą:

1) Podatki zrealizowane przez Urząd Miejski:

a) podatki od osób prawnych

- od nieruchomości – 228 925 zł,

- rolny – 146 zł,

- leśny – 22 zł.

b) podatki od osób fizycznych

- od nieruchomości – 181 360 zł,

- rolny – 103 707 zł,

- leśny – 5 055 zł,

- od posiadania psów – 187 zł.

2) Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 54 023 zł,

- od spadków i darowizn – 4 398 zł,

- od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych – 4 zł.

Zadłużenie w podatkach realizowanych przez Urząd Miejski w stosunku do 2002 r. wzrosło o 23 %. Wzrastające zadłużenie spowodowane jest przede wszystkim niskimi dochodami podatników, o czym świadczy zwrot tytułów wykonawczych
z protokołami nieściągalności. W wielu przypadkach zaległości są narastające
i występują od kilku lat. Działania zmierzające do ich likwidacji są bezskuteczne, ponieważ część pozycji jest nieściągalna.

W 2003 r. wystawiono 480 szt. tytułów wykonawczych, w tym:

- 459 szt. z łącznych zobowiązań pieniężnych i podatku od środków transportowych, od osób fizycznych na kwotę 105 262 zł,

- 21 szt. z podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 56 363 zł.

W 2003 r. do Urzędu wpłynęło 39 podań od osób fizycznych i 1 od osób prawnych
w sprawie umorzenia podatku. Wydano 3 decyzje odmowne, 6 postanowień w sprawie umorzenia postępowania i 133 decyzje załatwione pozytywnie i umorzono:

- podatek od osób fizycznych na kwotę 5 558 zł,

- podatek od osób prawnych – 70 481 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Subwencje otrzymano zgodnie z planem.

Rozdz. 75814

- dochody o wyniku ujemnym są realizowane przez Urzędy Skarbowe,

- pozostałe odsetki – jest to prowizja od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i wykonanie jest bardzo małe ze względu na niskie stopy procentowe oraz środki pieniężne na bieżąco były wydawane i nie zakładano lokat.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- dochody z najmu i dzierżawy – ogółem wykonanie 26 513 zł, w tym:

a) za wynajęte pomieszczenia w szkołach podstawowych planowano uzyskać
5 888 zł, wykonano 6 007 zł,

b) czynsz dzierżawny za wynajem części powierzchni dachu pod zespół anten planowano uzyskać 20 000 zł, zrealizowano 18 711 zł , ponieważ kwota czynszu uzależniona jest od kursu wartości dolara – zgodnie z umową,

c) pozostałe odsetki – prowizja od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – wykonanie 16,3 % z uwagi na niskie oprocentowanie,

d) różne dochody – prowizja od podatku i składek ZUS.

Dz. 853 Opieka społeczna

- są to nieplanowane dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych dodatków mieszkaniowych w latach ubiegłych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z różnych dochodów – wpłaty ludności na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zrealizowano zgodnie z założeniami,

- nie planowane dochody z tytułu wpływów z opłaty produktowej wystąpiły po raz pierwszy w 2003 r.. Opłata produktowa naliczana jest od selektywnej zbiórki odpadów.

Dotacje

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zostały wykonane w 99 %.

Otrzymano mniejszą dotację na oplacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacje na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano w 100 % zgodnie z planem.

Planowane dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD otrzymano tylko na budowę ul. Białostockiej i Kościuszki – 241 946 zł. Natomiast dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Choroszczy w wysokości 200 000 zł wpłynęła w 2004 r.

wydatki

Z planowanej kwoty wydatków – 14 823 647 zł wydano 13 914 938, tj. 93,9 %
z tego:

1) wydatki bieżące:

- plan – 12 431 353 zł, tj. 83,9 % ogólnego planu wydatków

- wykonanie – 11 737 432, tj. 84,4 % ogólnego wykonania

2) wydatki majątkowe

- plan – 2 392 294 zł, tj. 16,1 % ogólnego planu wydatków

- wykonanie – 2 177 506, tj. 15,6 % ogólnego wykonania

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030

- środki pieniężne w wysokości 6 675 zł zostały przekazane Podlaskiej Izbie Rolniczej jako 2 % udziału we wpływach podatku rolnego – zgodnie
z ustawą o izbach rolniczych.

Rozdz. 01095

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt wypłacane były na bieżąco po rozliczeniu kopii wydanych świadectw,

- wykonano dokumentację na budowę wodociągu w Śliwnie (II etap) za kwotę 13 214 zł,

- wykonano wtórnik i zlecono dokumentację na budowę wodociągu Krupniki - Kol. Oliszki. Z uwagi na przeciągające się procedury opracowania zadanie wykonano na początku 2004 r.

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy wybudował wodociąg w ul. 3-go Maja z rur PVC Ø 150 668 mb i z rur PE Ø 63 16 mb oraz wykonano wodociąg w Złotorii – Podlesie z rur PVC Ø 160 1758 mb i 1160 mb z rur PVC Ø 110.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014

- planowane środki finansowe przekazano na podstawie zawartych porozumień do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na:

a) wykonanie dokumentacji na budowę drogi powiatowej w Barszczewie
– 20 000 zł,

b) budowę drogi Choroszcz-Dzikie - 150 000 zł.

Rozdz. 60016

Ogółem zrealizowano wydatki w kwocie 1 562 649 zł, tj. 97,6 %, z tego:

Wydatki bieżące w wysokości 364 279 zł zostały wydane na:

- utrzymanie pracownika prowadzącego sprawy drogowe – 32 731 zł

- bieżące utzrymanie dróg – 331 548 zł, w tym:

1) równanie i ulepszenie dróg równarką – 64 229 zł, drogi żwirowe i gruntowe ulepszane były na bieżąco w zależności od lokalnych potrzeb. Wykonywano również odnowę dróg gruntowych z regulacją profilów oraz rowami,

2) wymieniono 30 znaków drogowych – 5 491 zł,

3) wykonano przepusty na drodze Kruszewo-Izbiszcze, Choroszcz-Żółtki, Zastawie II-Barszczewo, Zastawie I oraz przeprowadzono remont mostu drewnianego
w Sienkiewiczach – 11 000 zł,

4) wykonano bieżące naprawy przystanków oraz uzupełniono uszkodzone obudowy
i ławki – 2 009 zł,

5) przeprowadzono cząstkowe remonty nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno – 1 655 zł,

6) wykonano chodnik w Zaczerlanach o dł. 1000 mb oraz w ul. Skandynawskiej
w Klepaczach o dł. 100 m – 63 099 zł,

7) żwirowanie i ulepszenie dróg gminnych – 87 602 zł. Roboty wykonywano przy likwidacji miejsc przełomowych i zapewnienie przejezdności w okresie wiosennym z uzupełnieniem ubytków nawierzchni żwirowych oraz ulepszono drogi gruntowo i dojazdy do osiedli,

8) odnowiono drogę gruntową Kościuki-Rogowo 21 186 zł, z tego: ze środków budżetu gminy wydano 1 186 zł, pozostała kwota została refundowana przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku,

9) wykonano uzupełnienie poboczy na drodze Choroszcz-Żółtki o dł. 900m
i Krupniki-Białystok o dł. 100m – 20 200 zł,

10) wykonano niwelację terenu ul. Piaskowej w Klepaczach – 14 400 zł,

11) wykonano badanie nosności nawierzchni dokumentację niezbędną do remontów dróg, pomiar inwentaryzacyjny, nadzór inwestorski – 13 978 zł,

12) wykonano dodatkowe roboty zabezpieczające pobocze w ul. Zastawie
i utrzymanie przejezdności w Pieściuka – 16 045 zł,

13) ulepszono drogę w Kol. Porosły o dł. 1,3km – 22 175 zł. Na powyższe zadanie mieszkańcy wsi Porosły wpłacili 19 610 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1 198 370 zł wydano na:

1) opracowanie dokumentacji na budowę:

- drogi Kruszewo-Izbiszcze – 16 542 zł,

- ul. Akacjowej 9 233 i ul. Ks. Pieściuka 3 200 zł

- wykonano podkłady geodezyjne oraz zlecono dokumentację na budowę drogi Krupniki-Klepacze. Dodatkowo zlecono opracowanie podkładów geodezyjnych celem wykonania uzbrojenia w/w drogi, jak również przyległych terenów do drogi (co wstrzymało prace projektowe). Dokumentacja została wykonana na początku 2004 r.

2) budowę ul. Białostockiej i Kościuszki – nawierzchnię wykonano z kostki betonowej wraz z chodnikami na dł. 807m za kwotę 676 840 zł, w tym:

- ze środków własnych – 434 894 zł,

- ze środków Unii Europejskiej w ramach programu “SAPARD” –
241 946 zł.

3) wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na drodze Choroszcz-Żółtki o dł. 900m – 195 007 zł,

4) wykonanie nawierzchni powierzchniowo-utrwalanej emulsją asfaltową na drodze Kościuki – Zaczerlany o dł. 1950m za 251 611 zł,

5) budowę kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Pieściuka o dł. 230m – 45 937 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004

Planowane wydatki bieżące wykorzystano w 93,7 %. Kwotę 298 363 zł wydano na: utrzymanie pracowników administracyjnych prowadzących sprawy gospodarki mieszkaniowej i komunalnej pracowników brygady remontowej, utrzymanie samochodu „ŻUK” oraz eksploatację budynku i garaży przy ul. Mickiewicza, w tym:

- wydatki osobowe i pochodne – 258 933 zł,

- zakup odzieży roboczej – 2 050 zł,

- zakup oleju opałowego – 6 757 zł,

- zakup narzędzi do pracy i części do sprzętu – 3 452 zł,

- zakup paliwa, części do samochodu i naprawy7 224 zł,

- zakupiono spawarkę za 700 zł i szlifiarkę 456 zł,

- ubezpieczenie samochodu i budynku – 1 155 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 765 zł,

- pozostałe, tj. art. BHP, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, badania pracowników, przegląd techniczny samochodu, energia elektryczna
– 11 571 zł,

Na utrzymanie pracowników publicznych oprócz refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy, ze środków budżetu gminy wydano 23 936 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 21 320 zł,

- zakup narzędzi, ubrań roboczych, badania lekarskie – 2 616 zł.

Rozdz. 70005

- środki pieniężne na wydatki bieżące zostały wydane na szacunki nieruchomości i opłaty notarialne,

- wydatki inwestycyjne wykorzystano na wykup gruntów pod drogi gminne
i wypłaty odszkodowań za przejęte drogi oraz wykup gruntów pod Szkołę Podstawową w Barszczewie. Wykonanie jest niższe od planu ze względu na przełożone terminy do zawarcia aktów notarialnych na 2004 r.
i przedłużające się procedury administracyjne związane z wypłatą odszkodowań za drogi.

Rozdz. 70095

Planowane wydatki zrealizowano w 93,7 % i zostały wydane na:

- remont budynków komunalnych – 4 527 zł.

Przeprowadzono remont budynku komunalnego przy ul. 11-go Listopada 7; wykonano elewację szczytową (tynk zewnętrzny kat. II), wymieniono stolarkę okienną oraz miejscowo uzupełniono tynki. Usunięto awarię c.o.
w budynku przy ul. Sienkiewicza 29 oraz zamontowano wodomierze.
W budynku świetlicy wiejskiej w Oliszkach ułożono terakotę o pow. 35m2.

- zakup materiałów do wybudowania wiaty garażowej na autokar
o konstrukcji drewnianej nad istniejącym kanałem samochodowym –
12 828 zł,

- utrzymanie budynkow ośrodków zdrowia – 30 603 zł

a) zakup oleju opałowego – 11 369 zł,

b) wymiana drzwi w Barszczewie – 2 100 zł,

c) wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne – 4 206 zł,

d) energia elektryczna i woda – 10 984 zł,

e) przeglądy i naprawy sprzętu – 1 219 zł,

f) ubezpieczenia – 725 zł.

- zakupiono materiały na wykonanie sceny estradowej – 1 375 zł. Scenę wykonano o konstrukcji z kształtowników stalowych, blaty z desek struganych podłogowych zabezpieczonych pokostem i środkiem impregnacyjnym.

- wykonano tablice informacyjne – 1 200 zł,

- zakupiono materiały i wykonano świąteczne dekoracje miasta – 1 473 zł,

- pozostałą kwotę 82 385 zł wydano na opłaty eksploatacyjne pozostałych budynków komunalnych.

Dz. 710 Działalność usługowa

Planowane środki pieniężne wydano na:

- wycenę wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego – 17 276 zł,

- skanowanie i drukowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 3 769 zł,

- wykonanie wtórnika do zmian w planie i ogłoszenie w prasie – 2 752 zł,

- opłatę kosztów sądowych – 650 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 i 75020

Otrzymane środki pieniężne wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadania zlecone w zakresie administracji rządowej
i zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdz. 75022

- środki finansowe zostały wydane na wypłatę diet radnym i członkom komisji, ryczałtu Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety sołtysom za udział w obradach sesji oraz wydatki rzeczowe związane z organizacją sesji i komisji.

Rozdz. 75023

Wydatki zrealizowano w 92,7 %. Większość środków wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 892 837 zł. Pozostałę środki finansowe w kwocie 375 500 zł wydano na bieżące utrzymanie urzędu i na remont budynku 96 475 zł. Przeprowadzono remont w ośmiu pomieszczeniach biurowych, w jednym pomieszczeniu w piwnicy: pomalowano ściany, wykonano sufity podwieszane, wymieniono posadzki, ułożono gres i wyłożono wykładzinę. Wymieniono grzejniki, stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano nową bramę wjazdową i furtkę. Docieplono styropianem pozostałe ściany budynku Urzędu Miejskiego. Ogólny koszt remontu wyniósł 120 615 zł, ale z uwagi na brak środków pieniężnych kwotę 24 140 zł opłacono w styczniu 2004 r.

Rozdz. 75047

- planowane środki pieniężne wykorzystano w 87,1 % i wydano na wypłatę prowizji inkasentom za pobór podatków oraz opłacono koszty związane
z wymiarem, poborem i egzekucją podatków.

Rozdz. 75095

Z planowanych wydatków wykorzystano 83,5 % i wydano na:

1) Promocję gminy – 17 718 zł

- artykuły promocyjne w prasie lokalnej o gminie Choroszcz – 2 991 zł,

- pozyskanie inwestorów (przyjęcie delegacji) – 3 266 zł,

- zakup materiałów na szkolenie rolników – 500 zł,

- udział w VI Targach Turystycznych “Aktywne wakacje” – 217 zł

- utrzymanie strony internteowej – 1 541 zł,

- przygotowanie wystawy fotograficznej “Pół wieku Choroszczy” – 1 519 zł,

- zakupiono pocztówki świąteczne – 34 zł,

- zorganizowanie przeglądu orkiestr dętych w Choroszczy oraz dofinansowanie promocyjnych wyjazdów Gminnej Orkiestry Dętej
w Choroszczy – 5 810 zł,

- wydanie folderów: “Ścieżka Narew” oraz “Rogowo i okolice” – 1 840 zł.

2) Obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców z terenu gminy Choroszcz
– 1 014 zł,

3) Wykonanie tablic i pieczątek sołtysom oraz wyjazdy służbowe sołtysów – 504 zł,

4) Opłaty składek członkowskich:

- Stowarzyszenia Gmin Wiejskich – 1 865 zł,

- Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – 7 607 zł.

5) Pozostałe: szkolenia OC, nadanie sztandaru Szkole Podstawowej w Choroszczy, zakup materiałów na bluzki dla zespołu śpiewającego, wieńce, nekrologi (sołtysom
i radnym) – 2 012 zł,

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101

Otrzymane środki pieniężne przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców wydano na zakup płyty na wykonanie biurek.

Rozdz. 75108 i 75110

Otrzymane środki pieniężne na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego
w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej i na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do sejmu i senatu zostały wykorzystane w 100 % zgodnie z przeznaczeniem.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75403

- planowaną dotację przekazano dla Komendy Miejskiej Policji
w Białymstokui w ramach dofinansowania zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Środki pieniężne zostały wydane jako rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę w rozbiciu na:

- 260 zł – za jeden patrol Policji na imprezie w Klepaczach w dniu 13.06.2003 r.,

- 780 zł – za trzy patrole Policji w Choroszczy na Jarmarku Dominikańskim.

Rozdz. 75412

Ogółem na Ochotnicze Straże Pożarne wydano 232 020 zł, w tym:

- z środków budżetu gminy – 217 020 zł,

- ze środków budżetu państwa – 15 000 zł.

Dotacje przyznane były dla OSP Choroszcz – 8 000 zł i OSP Klepacze - 7 000 zł
i zostały wydane na:

1) OSP CHOROSZCZ:

- zakup urządzeń łączności radiowej – 2 605 zł,

- zakup sprzętu zabezpieczającego – 160 zł,

- zakup specjalistycznej odzieży – 4 070 zł,

- remont środków transportowych i sprzętu – 1 165 zł.

2) OSP KLEPACZE:

- zakup urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego 2 500 zł,

- zakup specjalistycznej odzieży ochronnej – 1 360 zł,

- remont samochodu – 3 140 zł.

Środki własne w kwocie 217 020 zł wydano na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 79 760 zł,

- ekwiwalent za udział w pożarach – 10 277 zł,

- zakup paliwa – 7 662 zł,

- zakup części do samochodu i naprawy – 4392 zł,

- zakup części i naprawy sprzętu – 964 zł,

- badania lekarskie członków OSP – 3 320 zł,

- zakup oleju opałowego dla OSP Choroszcz – 11 453 zł

- zakup krzeseł do OSP Klepacze – 3 800 zł,

- Zakup ubrań ochronnych dla OSP w Zlotorii – 914 zł,

- ubezpieczenia budynków i samochodów – 8 430 zł,

- pozostałe: energia elektryczna, wywóz nieczystości, art. BHP, umowy zlecenia zatrudnionych palaczy i konserwatorów – 62 845 zł,

- remonty budynków OSP – 23 203 zł, w tym:

1) OSP Choroszcz – 3 946 zł: zamontowano 4 skrzydła drzwiowe
w pomieszczeniach na poddaszu, wykończono pokój zarządu oraz na balkonie zewnętrznym wykonano konstrukcję drewnianą i płyty plexi,

2) OSP Złotoria – 10 199 zł: wymieniono pokrycie dachu w budynku,

3) OSP Pańki – 7 868 zł: przeprowadzono remont połaci dachowej nad częścią garaży, uzupełniono odeskowanie, wzmocniono krokwie, uzupełniono łaty oraz wyremontowano przykrycie kanału w garażu.

4) OSP Barszczewo – 1 190 zł: wykonano gruntowanie posadzek przed ułożeniem gresu, zamontowano listwy progowe.

Zrealizowano wydatki rzeczowe na poszczególne jednostki OSP (bez wynagrodzeń, pochodnych, odpisów na ZFŚS i ubezpieczeń) przedstawiają się następująco:

- OSP Choroszcz – 51 107 zł,

- OSP Klepacze – 32 017 zł,

- OSP Barszczewo – 14 280 zł,

- OSP Rogowo – 5 102 zł,

- OSP Rogówek – 4 090 zł,

- OSP Kruszewo – 4 468 zł,

- OSP Izbiszcze – 1 742 zł,

- OSP Pańki – 9 506 zł,

- OSP Złotoria – 15 427 zł,

- OSP Żółtki – 7 582 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Środki pieniężne zostały wydane na odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczek.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki zrealizowano w 92,6 % z uwagi na brak środków pieniężnych. Powstały zobowiązania, które zostały uregulowane w styczniu następnego roku. Planowane środki finansowe w większości zostały wydane na wynagrodzenia, pochodne od wnagrodzeń, materiały kancelaryjne, ogrzewanie, energia elektryczna, wywóz nieczystości i inne wydatki związane z utrzymaniem budynków szkół. Ponadto przeprowadzono częściowe remonty i dokonano ważniejszych zakupów.

Rozdz. 80101

1) Szkoła Podstawowa w Choroszczy

Zakupiono materiały do wykonania remontu zaplecza sportowego, szatni
i korytarza przy sali gimnastycznej, łazienki dla personelu kuchennego, sali lekcyjnej nr 9, sali gimnastycznej, korytarza na I piętrze. Prace przy tych remontach zostały wykonane nieodpłatnie. Ponadto wykonano częściowy remont dachu, wymieniono dwoje drzwi wejściowych, dofinansowano wymianę oświetlenia na sali gimnastycznej. W ramach budżetu i środków uzyskanych
z tytułu dzierżawy anteny wymieniono 27 okien: w bibliotece i czytelni – 6 okien, sala nr 10 na II piętrze - 2 okna, sala nr 8 – 3 okna, kuchnia i stołówka – 5 okien, świetlica – 4 okna, pomieszczenia kancelaryjne – 3 okna, korytarze – 4 okna. Podwyższono ogrodzenie i wykonano 2 bramki na boisku sportowym. Ponadto dokonano bieżącej naprawy instalacji co, wymieniono pompę c.o. oraz tablicę rozdzielczą instalacji elektrycznej. W ramach doposażenia szkoły zakupiono szafki ubraniowe dla uczniów oraz wykładzinę do biblioteki szkolnej.

Ze środków Rady Rodziców zakupiono pomoce dydaktyczne i książki o wartości 2100 zł, szafki ubraniowe dla uczniów- 4685 zł, żaluzje do sali nr 9 – 496 zł, wykładzinę dywanową do sali lekcyjnej – 280 zł, materiały dekoracyjne
– 1 000 zł, a także dokonano naprawy ksero – 500zł.

Szkoła pozyskała w formie darowizn środki. Środki otrzymane za I miejsce
w konkursie wiedzy o Choroszczy przeznaczono na wymianę oświetlenia
w jednej sali lekcyjnej. Nieodpłatnie wykonano remont sali nr 9 i łazienki dla personelu, oświetlenie w jednej z sal lekcyjnych i obróbkę okien. Ponadto szkoła pozyskała nieodpłatnie firanki do sal lekcyjnych o wartości 1 249 zł, materiały budowlane do remontów- 1 043 zł, krzewy o wart. 1 000 zł, żaluzje do 4 sal lekcyjnych (1 980 zł).

2) Szkoła Podstawowa w Barszczewie

W ramach środków budżetowych wykonano posadzki w sali nr 5, bibliotece, pokoju nauczycielskim, pomalowano okna i kotłownię. Zlikwidowano pomieszczenie socjalne palaczy c.o.- pomieszczenie będzie służyć celom dydaktycznym.

Ponadto pozyskano środki pozabudżetowe:

- urządzono pracownię internetową z siedmioma stanowiskami komputerowymi – Bank BPH PBK zasponsorował 6 komputerów IBM, siedem monitorów IBM, drukarkę HP na ogólną wartość 5 200 zł, resztę środków (2000 zł) na uruchomienie pracowni otrzymano od Rady Rodziców,

- zorganizowano Święto Szkoły – sponsorzy: BS Białystok, sklep „Duet”, rodzice

- nagrody książkowe uczniom na koniec roku szkolnego- Stowarzyszenie wsi Barszczewo i okolic,

- paliwo do autobusu na 3-dniową wycieczkę do Krakowa i okolic,

- wykonanie 2 regałów do biblioteki,

- wiele prac naprawczo – porządkowych w czynie społecznym wykonywali rodzice,

- pozyskano sponsora - TP S.A. – na 600 jednostek taryfowych miesięcznie połączenia internetowego.

3) Szkoła Podstawowa w Kruszewie

W ramach środków budżetowych:

- doprowadzono wodę do szkolnego budynku gospodarczego,

- szkolne boisko do piłki koszykowej wyposażono w kosze,

- wykonano sieć w sali informatycznej z głównym wyłącznikiem prądu,

- zakupiono farbę i we własnym zakresie pomalowano szkolne huśtawki,

- posadzono krzewy, drzewka i kwiaty w szkolnym ogrodzie (kwiaty, krzewy, drzewka otrzymane w darowiźnie),

- dokończono wymianę oświetlenia w salach szkolnych na nowe oprawy oświetleniowe,

- wykonano podjazd dla niepełnosprawnych,

- zakupiono blachę dachówkową, łaty i kontrłaty i we własnym zakresie wykonano wymianę pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną
i łazienkami,

- zakupiono tablicę szkolną do sali nr 4,

- zagospodarowano teren wokół budynku gospodarczego: wyrównano teren, zaorano i zasiano trawę,

- odnowiono okna (pomalowano, przeszklono i uszczelniono) na piętrze szkoły,

- odnowiono ściany w sali nr 5,

- uzupełniono oznakowanie drogi ewakuacyjnej.

4) Szkoła Podstawowa w Rogowie

W ramach środków budżetowych zmodernizowano kotłownię gazową, zainstalowano urządzenia antywybuchowe, wymieniono instalację wewn. Zakupiono również farbę do malowania pokrycia dachowego. Przeprowadzono remont korytarza, sanitariatów w budynku nr 2 –wentylacja grawitacyjna. prace zostały wykonane przez pracowników sekcji obsługi urzędu miejskiego
i konserwatora szkoły.

Pozyskano również środki pozabudżetowe:

- NBP O/Białystok był sponsorem zestawu komputerowego Compag,

- w ramach środków pozyskanych Choroszczy SKR Choroszcz zakupiono namiot-pawilon,

- w ramach środków Rady Rodziców pomalowano 2 sale w budynku nr 2, wymieniono wykładzinę i dywan w oddziale przedszkolnym - dofinansowanie.

5) Szkoła Podstawowa w Złotorii

W ramach środków budżetowych zakupiono materiały do wymiany posadzki na holu oraz drobnych napraw i remontów. Prace zostały wykonane przez pracowników sekcji obsługi urzędu miejskiego.

W ramach środków Komitetu Rodzicielskiego, darowizn i dotacji:

- zakupiono książki do biblioteki szkolnej,

- kupiono komputer,

- zakupiono materiały kancelaryjne, środki czystości,

- zakupiono wykładzinę do 3 sal lekcyjnych,

- zakupiono materiały do napraw.

Rozdz. 80104

W prowadzonych oddziałach przedszkolnych środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac. Środki wykorzystano w 97,59 %.

Rozdz. 80110

Środki budżetowe zostały wykorzystane w 98,18 %. Zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne, bieżące utrzymanie szkoły. Ponadto zakupiono do łazienek pojemniki na mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe wraz
z wkładami. Zakupiono również płytę do wygłuszenia pomieszczeń orkiestry.
W ramach doposażenia pracowni komputerowej zakupiono program antywirusowy, program Office oraz szybkie łącze internetowe. Ponadto zakupiono telewizor, magnetowid, odtwarzacz DVD i radiomagnetofon. Wykonano również naprawę wentylacji i systemu alarmowego.

Wydatki rzeczowe ze środków Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, pozyskanych grantów oraz środków pozyskanych od sponsorów:

- pomoce dydaktyczne do wychowania fizycznego,

- książki do biblioteki,

- nagrody książkowe uczniom na zakończenia roku szkolnego,

- zakup filmów i wywoływanie zdjęć- upamiętnienie wydarzeń szkoły,

- materiały kancelaryjne,

- doposażenie biblioteki w multimedia anglojęzyczne,

- pozyskano sponsora 10 zestawów rakietek do badmintona,

- pozyskano od sponsora ponad 400 woluminów w ramach doposażenia biblioteki,

- pozyskano iglarki i krzewy ozdobne,

- w ramach promocji liceum pozyskano od sponsora wyposażenie ucznia
(koszulki, polar, sztormiaki, worek żeglarski ) z logo liceum na 10 –dniowy rejs po Morzu Bałtyckim „ Płyniemy ku Europie” pod patronatem prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej,

- stypendia dla 3 uczennic.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 58 414 zł zostały wydane na:

- wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz wykonanie projektu zastępczego i kosztorysów.

Rozdz. 80113

Środki budżetowe zostały wykorzystane w 80,61 % i wydano na dowóz dzieci, wynagrodzenia kierowcy i opiekunki, zwrot za bilety dzieci dojeżdżających do szkół autobusami komunikacji miejskiej, paliwo do autobusu, przeglądy. Zakupiono również poręcz do autobusu.

Rozdz.80114

W Zespole Obsługi Szkół środki zostały wykorzystane w 93,89 % i wykorzystano je na:

- wynagrodzenia i pochodne,

- zakupy materiałów biurowych,

- zakup programu „ Budżet” i nagrywarki do zabezpieczania danych,

- program „ Lex”,

- 2 stoliki,

- wymianę okien,

- zakup żaluzji.

Rozdz. 80120

Środki budżetowe zostały wykorzystane przede wszystkim na płace i pochodne.

Rozdz. 80195

- otrzymana dotacja na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycielom emerytom i rencistom została przekazana w 100 % na rachunek funduszu świadczeń socjalnych

- otrzymana dotacja na dofinansowanie wyjazdu uczniów gimnazjum do Londynu i na pokrycie kosztów komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w 93,6 %
i wydano na:

1) Wypoczynek letni dzieci:

- kolonie wypoczynkowo-terapeutyczne (Jastarnia 16 osób, Świnoujście
2 osoby) – 7 200 zł

2) Szkolenia:

- zadania Gminnej Komisji RPA, szkolne programy profilaktyki (dwóch członków komisji) – 295 zł,

- “Zachowaj trzeźwy umysł” (ogólnopolska kampania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum) – 1 220 zł,

- studium terapii pedagogicznej (pedagog szkolny członek komisji) – 950 zł,

- studium socjoterapii (prowadząca świetlicę) – 1 100 zł,

- Festyny:

- “Trzeźwo-zdrowo i sportowo” (spektakl teatralny “Dlaczego nie”, “Ulotne chwile”, zakup nagród na konkursy) – 2 191 zł,

- “Czy można dobrze bawić się bez alkoholu” (widowisko teatralno-muzyczne, obchody Dnia Dziecka, uczestnictwo uczniów biorących udział w zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych z terenu całej gminy, nagrody w konkursach, poczęstunek dzieci, uczestniczyło około 400 uczniów) – 1 316 zł,

3) Wspomaganie działalności:

- Klub Abstynenta (dowóz i przywóz członków klubu i ich rodzin na ogólnopolski zjazd rodzin abstynenckich do Częstochowy) – 2 440 zł,

- zakup książek, zlot trzeźwościowy z okazji X rocznicy działalności klubu-poczęstunek ponad 500 uczestników) – 1 197 zł,

- dofinansowanie monitoringu w Gimnazjum Publicznym w Choroszczy
– 9 742 zł,

4) Umowy-zlecenia:

- świetlice socjoterapeutyczne – 28 425 zł,

- materiały, wyposażenie, remonty świetlic (wykonanie posadzek w terakocie i pomalowanie pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę socjoterapeutyczną przy Parafii Rzymskokatolickiej w Choroszczy)
– 5 562 zł,

- zakup stołu do ping-ponga i gry “piłkarzyki” –1 835 zł,

- zakup stołu bilardowego do świetlicy socjoterapeutycznej w Centrum Kultury w Choroszczy – 2 197 zł ,

- pełnomocnik Burmistrza Choroszczy ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 12 168 zł,

5) Działalność informacyjna i administracyjna:

- prenumerata prasy o tematyce trzeźwościowej, artykuły papiernicze, tusz, toner, książki, kasety – 6 387 zł,

- posiedzenia komisji RPA, delegacje, nagrody – 3 242 zł,

- wykonanie sceny przeznaczonej na imprezy trzeźwościowe – 1 727 zł,

- remont i wyposażenie pomieszczenia pełnomocnika (pomalowanie, zmiana wykładziny, biurko pod komputer, obniżenie sufitu) – 1 111 zł,

- badanie psychiatryczne na okoliczność czy uczestnik postępowania uzależniony jest od alkoholu – 985 zł.

Dz. 853 Opieka społeczna

Otrzymane środki pieniężne na świadczenia społeczne zostały wykorzytane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z przeznaczeniem na świadczenia obligatoryjne. Wypłacono wszystkie świadczenia wynikające z decyzji.

Rozdz. 85313

Otrzymane środki finansowe wykorzystano w 76,8 % i wydano na opłacenie składki zdrowotnej dla osób posiadających stałe świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdz. 85314

Wszystkie świadczenia wypłacane były zgodnie z ustalonymi terminami w różnych formach pomocy:

- zasiłki stałe z tytułu konieczności sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji – udzielono 115 świadczeń na kwotę 48 070 zł,

- zasiłki stałe wyrównawcze wypłacono dla 84 osób i udzielono 891 świadczeń na kwotę 331 440 zł,

- zasiłki okresowe gwarantowane wypłacono dla 7 osób, które utraciły prawo dla bezrobotnych i samotnie wychowują dzieci – udzielono 71 świadczeń
i wydano 27 076 zł,

- rentę socjalną wypłacano do końca września 2003 r. i tą formą pomocy objęto 199 osób, wydatkowano 653 300 zł. Z uwagi na zmianę przepisów od października 2003 r. wypłata rent socjalnych należy do kompetencji ZUS,

- zasiłek okresowy macierzyński wypłacono dla 22 kobiet na kwotę 27 015 zł,

- zasiłki okresowe przyznano dla 214 osób udzielając 937 świadczeń i ogółem wydano 162 556 zł. Średnio jedna rodzina z tego typu świadczeń korzystała w granicach przez okres 4 miesięcy przy średniej wartości świadczenia
173 zł,

- świadczenia składki społecznej wypłacono dla 13 osób na kwotę 17 807 zł.

Na zadania własne wydano kwotę 39 243 zł, na pomoc w formie zasiłków celowych jednorazowych będących potrzebą zabezpieczenia podstawowych potrzeb. Pomoc tę otrzymało 164 rodziny. Kwotę 616 zł przeznaczono na organizację “Wigilii 2003” dla 55 osób samotnych, starszych i ubogich. Nie wykonano w pełni założeń planu
z uwagi na brak środków pieniężnych. Ponadto dużą pomocą w realizacji świadczeń i udzielenia pomocy była otrzymana z rezerw Agencji Rynku Rolnego pomoc żywnościowa w formie konserw. Otrzymano 1950 kg tej żywności. Pozwoliło to na objęcie pomocą 175 rodzin o liczbie 590 osób. Pozostało do rozdysponowania na 2004 r. 416 kg.

Rozdz. 85315

Dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych została wykorzystana w całości. Otrzymane środki finansowe w stosunku do wypłaconych dodatków były za niskie o 9 002 zł.

Ogółem wypłacono 1 478 dodatków na kwotę 157 530 zł, z tego:

- z budżetu gminy – 75 334 zł,

- z budżetu państwa – 82 196 zł (złożono zapotrzebowanie na kwotę
91 198 zł)

Brakującą kwotę 9 002 zł pokryto z budżetu gminy.

Rozdz. 85316

Na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne otrzymane środki pieniężne zostały wydane
w 100 %. Zasiłki rodzinne wypłacono na rzecz 11 dzieci na kwotę 4 207 zł. Koszt świadczeń zasiłków pielęgnacyjnych wyniósł 68 390 zł – wypłacono je dla 66 osób udzielając 479 świadczeń.

Rozdz. 85319

Otrzymaną dotację w wys. 101 000 zł wydano w 100 % na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W celu zapewnienia niezbędnych potrzeb związanych z funkcjonowaniem w/w Ośrodka wydano też środki pieniężne
z budżetu gminy w wysokości 49 219 zł.

Rozdz. 85328

Zgodnie z zawartą umową z CARITAS Archidiecezji Białostockiej przekazano
8 000 zł na zorganizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej osobom
w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym i uzależnionym na terenie gminy Choroszcz.

Przekazane środki pieniężne wykorzystano na wyposażenie stacji w Choroszczy: zakup sprzętu medycznego, mebli, wykładziny, założenie instalacji telefonicznej
i ubezpieczenie samochodu.

Formy realizacji programu stacji opieki CARITAS w Choroszczy:

1) Uzyskanie informacji o potencjalnych podopiecznych:

- liczba pacjentow stałych – 24 osób

2) Przyjmowanie pacjentów w gabinecie stacji – dokonywanie pomiarów ciśnienia krwi, poziomu cukru i cholesterolu, wykonywanie inrekcji, zabiegów pielęgnacyjnych

- dokonano 65 czynności w stacji

3) Wykonywanie w/w czynności w domach podopiecznych

- 35 wizyt domowych

4) dokonywanie zabiegów terapeutycznych i rehabilitacyjnych

- wykonano 4 zabiegi rehabilitacyjne

Rozdz. 85395

Na dożywianie dzieci ogółem wydano 80 073 zł, z tego ze środków własnych 23 173 zł i z otrzymanej dotacji 56 900 zł. Z dożywiania korzystało 302 dzieci. Ponadto ze środków własnych zakupiono urządzenie do wyposażenia stołówki szkolnej
w Szkole Podstawowej w Choroszczy za kwotę 4 136 zł i z otrzymanych środków finansowych kwotę 9 999 zł przeznaczono na doposażenie stołówki i punktów żywieniowych w szkołach podstawowych.

Otrzymane środki pieniężne w wysokości 3 150 zł na realizację programu rządowego “wyprawka szkolna” zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem i udzielono pomocy dla 35 pierwszoklasistów. Koszt jednego świadczenia wyniósł 90 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401

- w prowadzonych przy szkołach świetlicach środki zostały wykorzystane na płące i pochodne oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdz. 85404

- dotację na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w choroszczy przekazano w 100 %

Rozdz. 85412

- środki pieniężne wydano na zorganizowanie ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Rogowie

Rozdz. 85415

- otrzymana dotację w kwocie 2 292 zł wydano zgodnie z przeznaczeniem na stypendia uczniom pochodzącym z terenów wiejskich w ramach wyrównywania szans.

Z pomocy skorzystało 13 uczniów.

Z planowanych środków finansowych z budżetu gminy na stypendia naukowe udzielane najzdolniejszym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Choroszcz wydano 1 200 zł. Stypendia przyznano 2 uczniom.

Rozdz. 85495

Otrzymane środki pieniężne w wysokości 3 433 zl zostały przekazane na rachunek ZFŚS, z którego wypłacana była pomoc socjalna nauczycielom emerytom.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001

Wydatki bieżące wydano na wykonanie odwodnienia istniejącego rowu od
ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 93,5 % i wydano na:

1) opłacenie faktury za roboty wykonane w 2002 r. przy budowie kanalizacji sanitarnej na os. Al. Niepodległości – 19 419 zł,

2) budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej, Kościuszki, Ks. Pieściuka
i Zastawie I – 444 256 zł, w tym:

- ze środków własnych – 244 256 zł,

- ze środków programu “SAPARD” – 200 000 zł.

Faktury za wykonane w/w zadanie inwestycyjne zostały opłącone w całości ze środków własnych.Refundacja poniesionych kosztów w formie dotacji
z programu “SAPARD miała wpłynąć do 25 grudnia br. zgodnie z zawarta umową. Środki pieniężne wpłynęły w styczniu następnego roku, co spowodowało brak środków finansowych na inne zadania bieżące.

Wybudowano 2226 mb kanału sanitarnego grawitacyjnego z rur PVC Ø 200,
71 sztuk przyłączy sanitarnych z rur PVC Ø 160 o łącznej długości 400,5 mb,
1 przyłącze sanitarne PVC Ø o dł. 22 mb.

3) Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Klepaczach
w ul. Wodociągowej i Niewodnickiej

Za opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w pozostałych ulicach w Klepaczach i Krupnikach wydano 24 700 zł. Nie opłacono faktur za opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Klepaczach
w ul. Łagodnej, Cichej, Wiosennej i Spokojnej, ponieważ do Urzędu wpłynęły 31 grudnia 2003 r.

4) Planowane wydatki na wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej
w ul. 3-go Maja, Zastawie II i III zostały wydane tylko na wykonanie wtórnika. Dokumentacja techniczna została złożona 30 grudnia, w której stwierdzono usterki i w związku z tym zapłatę przełożono na rok następny

5) Wykonanie dodatkowych przyłączy do kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej
i Kościuszki w Choroszczy – 17 223 zł. Wykonano 9 szt przyłączy o dł. 47,5 mb
z rur PVC Ø 160, 1 przyłącze z rur PVC Ø 200 o dł. 11 mb.

Rozdz. 90003

Ogółem na oczyszczanie miasta i wsi wydano 99 188 zł (98,5%), w tym:

- na oczyszczanie i wywóz nieczystości – 7 294 zł,

- odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg i ulic – 60 500 zł,

- zakup mieszanki solnej i worków – 1 394 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego w wysokości 30 000 zł i została wydana w 100 %.

Rozdz. 90004

Na utrzymanie zieleni wydatki wykorzystano w 99,9 5 i wydano na:

- zakup paliwa do kosiarki – 654 zł,

- zakup części do kosiarki i naprawa – 1 888 zł,

- zakup preparatów do niszczenia chwastów – 183 zł,

- wywóz gałęzi i nieczystości z terenów zieleni – 394 zł,

- koszenie trawy w parku – 2 475 zł,

- rekultywacja terenów zielonych – 1 675 zł

Większość prac przy pielęgnacji terenów zielonych polegających na koszeniu trawników, przycinaniu żywopłotów, nawożeniu oreacji, dosiewaniu trawy, odchwaszczaniu i innych zabiegów pielęgnacyjnych wykonano systemem gospodarczym przez pracowników sekcji obsługi i pracowników publicznych.

Rozdz. 90015

Z planowanych środków na oświetlenia uliczne i konserwację urządzeń wydano ogółem 354 632 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy –269 850 zł,

- ze środków budzetu państwa – 84 782 zł. Na oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą otrzymano dotacje w ysokości
109 000 zł, z tego kwota 24 218 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2002 r. Pozostałą kwotę 84 782 zł wydano zgodnie
z przeznaczeniem,a wydatki ogółem w tym zakresie wyniosły 180 590 zł. Brakującą kwotę pokryto z budzetu gminy.

- wydatki inwestycyjne wydano na opracowanie studium modernizacji oświetlenia ulicznego i wykup lamp od Zakładu Energetycznego.

Rozdz. 90095

Z planowanych wydatków bieżących w wysokości 33 320 zł wydano 26 241 zł na:

- zakup materiałów do modernizacji sieci wodociągowej przy ogródkach działkowych i zasuwy do usunięcia awarii kanalizacji deszczowej wraz
z montażem – 2 553 zł,

- zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów z otrzymanych środków pieniężnych od Starostwa Powiatowego – 6 000 zł

- usługi pogrzebowe (pochówek osób bezdomnych) – 3828 zł,

- odłów bezpańskich psów – 6 453 zł,

- opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej i projektu przyłącza wodociągowego – 2 360 zł,

- opłatę za wyłączenie gruntów rolnych pod targowicę – 3 324 zł,

- różne opłaty i koszty sądowe – 1 723 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109

- kwotę 685 zł wydano na energię elektryczną w świetlicach wiejskich,

Rozdz. 92114 i 92116

- dotację na dofinansowanie działalności bibiotek i Miejsko-Gminnego Centrum Kultury przekazano zgodnie z planem

Rozdz. 92120

- planowane środki pieniężne na ochronę zabytków zostały przekazane na podstawie zawartej umowy z Parafią Rzymsko-Katolicką z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła, klasztoru i kaplicy na cmentarzu grzebalnym. Dotacja została wykorzystana.

Rozdz. 92195

Planowane wydatki na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 28 237 zł
i wydano na:

1) organizację imprez kulturalnych: rocznica Powstania Styczniowego, obchody
3-go Maja, festyn Św. Jana i Św. Antoniego, przegląd Orkiestr Dętych (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazdy, puchary), Dzień Seniora, nadanie sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Choroszczy, Dzień Honorowego Krwiodawstwa Krwi i Dzień Nauczyciela, Turniej Szachowy o szablę Hetamana, Dzień Wojska, obchody 11-go Listopada, Turniej Wiedzy o Choroszczy i inne obchody jubileuszowe – 17 614 zł

2) zakup butów dla młodzieży Orkiestry Dętej – 4 104 zł,

3) zakup radiomagnetofonu dla świetlicy w Klepaczach – 291 zł,

4) zakup zestawu satelitarnego (przekazany umową użyczenia dla MGCK)
– 5 000 zł,

5) współorganizowanie z gminą Turośń Kościelna Turnieju “Dzień Konia na Podlasiu” z udziałem mieszkańców gminy Choroszcz – 400 zł,

6) współorganizowacja nadania imienia S. P. Nr 21 w Białymstoku, do której uczęszczają dzieci z terenu gminy Choroszcz – 828 zł,

Dz. 926 Kultura Fizyczna i sport

Rozdz. 92601

Na utrzymanie obiektów sportowych wydano 14 813 zł, w tym:

- zakupiono tarcicę i uzupełniono ławki, dowóz ziemi, uzupełnienie płyty boiskowej, zakup trawy i nawozów oraz paliwa do kosiarki na boisku
w Choroszczy, zakupiono kosze na śmiecie – 2 806 zł,

- zakupiono trawę, wapno i wykonano roboty ziemne na boisku w Klepaczach – 1 134 zł,

- zakupiono rury i wykonano bramki na boisku w Zaczerlanach – 525 zł,

- zakupiono trawę, nawozy i dowieziono ziemię na boisko w Łyskach
– 1 862 zł,

- zakupiono trawę i dowieziono ziemię na boisko w Kruszewie – 1 125 zł,

- wyrównano teren pod boisko do piłki nożnej w Czaplinie – 1 859 zł,

- dowóz ziemi do Żółtek – 1 447 zł,

- nawadnianie i oświetlenie boisk – 4 055 zł.

Rozdz. 92695

Z planowanych środków pieniężnych wykorzystano 95,5 %, tj. 15 279 zł
i wydano na:

1) organizację imprez sportowych:, w tym:

a) Turniej Tenisa stołowego – 237 zł,

b) Biegi Narciarskie – 229 zł,

c) Bieg Niepodległości – 772 zł.

2) zakupiono materiały do wykonania toru strzeleckiego w gimnazjum – 541 zł,

3) zakupiono kosze na boisko w Kruszewie – 1 535 zł,

4) zakupiono sprzęt i stroje sportowe – 8 532 zł,

5) przewóz zawodników, pranie koszulek, sędziowanie – 1 803 zł,

6) ubezpieczenie zawodników oraz wpisowe turnieju tenisa – 1 630 zł.

W 2003 spłacono 500 000 zł zaciągniętego kredytu i 65 400 zł pożyczki.

Ogółem realizacja budżetu w zakresie dochodów i wydatków w 2003 r. zamknęła się nadwyżką budżetową w kwocie 628 350 zł, z tego częściowo został spłacony kredyt w wysokości 385 319 zł.

Inne jednostki organizacyjne i gospodarka pozabudżetowa:

I Przedszkole Samorządowe w Choroszczy

Przychody zrealizowano w 96,4 % planu, co stanowi kwotę 746 643 zł, z czego:

- dotacja z budżetu gminy – 530 000 zł,

- wynajem pomieszczeń – 4 098 zł,

- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole – 210 666 zł,

- kapitalizacja odsetek – 54 zł,

- wpłata rodziców za zajęcia dodatkowe – 1 680 zł,

- prowizja od podatku – 82 zł,

- zrot ZUS nadpłaty składki za 2002 r. – 63 zł.

W roku 2003 Przedszkole Samorządowe w Choroszczy wydało 771 915 zł. Na te wydatki składają się:

- wynagrodzenia i pochodne – 548 012 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 27 194, z czego: gaz 1 099 zł, wykładzina – 1 328 zł, środki czystości – 1 506 zł, prenumerata – 647, okna do oddz. I i II, łazienek i leżakowni – 7 699 zł, materiały do napraw
i remontów – 6 831 zł (farba i gres na główny hol, materiały na naprawy inst. elektrycznej, glazura, sedes, umywalka i bateria do łazienki, personelu, farba do malowania placu zabaw), tablica pamiątkowa i litery – 1 151 zł, zakup odzieży roboczej – 1 603 zł, materiały biurowe – 2 331 zł,

- zakup żywności – 82 819 zł,

- energia elektryczna, woda, ogrzewanie – 65 304 zł,

- usługi – 16 077 zł, z czego: 375 zł – abonament TV, naprawa pieca – 390 zł, przeglądy techniczne – 1 634 zł, badania lekarskie – 1 723 zł, montaż okien – 2 301 zł, rozmowy telefoniczne – 2 775 zł, wywóz nieczystości – 805 zł, szkolenia pracowników – 456 zł, naprawy sprzętu – 505 zł, prowadzenie zajęć dodatkowych – 1 680 zł, umowa o dzieło – 500 zł, prowadzenie rachunku bankowego – 2 932 zł,

- ubezpieczenie mienia – 1 786 zł,

- odpisy na fundusz socjalny – 30 724 zł.

Prace remontowe były wykonane przez pracowników sekcji obsługi Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Ponadto w ramach darowizn pozyskano popiersie Jana Pawła II, firanki, część materiałów do remontu, mapy, zabawki.

II Środki specjalne

Uzyskane dochody na środkach specjalnych zostały wydane na:

1) Szkoła Podstawowa w Choroszczy

7) Ze środków specjalnych szkoła zakupiła:

- oprawy oświetleniowe i świetlówki,

- drzwi do sali gimnastycznej,

- sztandar szkoły,

- materiały biurowe.

2) Szkoła Podstawowa w Barszczewie

- zakupiono encyklopedię.

3) Szkoła Podstawowa w Kruszewie

Środki pozabudżetowe wydano na:

- zakupiono 5 zestawów komputerowych i drukarkę,

- wykonano remont szkolnego budynku gospodarczego, zmieniając go
w letnią kuchnię ze stołówką. W miejsce drzwi wstawiono okna, doprowadzono prąd, ułożono wokół polbruk pochodzący z darowizny, wykonano drugie szmbo,

- wykonano małe boisko do piłki nożnej,

- opracowano i wydano w formie książeczki przewodniki po ścieżce dydaktycznej z kartami pracy (zakupiono materiały fotograficzne, wykonano zdjęcia do przewodnika),

- zakupiono fachową literaturę – przewodniki do określania organizmów na ścieżce dydaktycznej,

- zakupiono pomoce naukowe do pracy na ścieżce dydaktycznej (termometry, wskaźniki, lupy, itp.),

- zakupiono materiały papiernicze i biurowe, wykorzystano w czasie szkoleń
i do wydania przewodnika po ścieżce dydaktycznej,

- wypłacono wynagrodzenia za opracowanie kart pracy oraz prowadzenie kursu “zasady prowadzenia rachunkowości rolniczej),

- utworzono i wyposażono w sprzęt biurowy i informatyczny Gminne Centrum Informacji, przeszkolono ludzi do jego obsługi ,

- zakupiono tablicę do sali Nr 4,

- zakupiono materiały na stroje dziecięcego zespołu ludowego “Narwiańskie Kruszynki” i przekazano do uszycia,

- dowożono dzieci na zajęcia pozalekcyjne: warsztaty taneczno-muzyczne zespołu “Narwiańskie Kruszynki” w ramach projektu “Na regionalną nutę”.

4) Szkoła Podstawowa w Rogowie

Ze środków tych sfinansowano:

- 5 kompletów sprzętu komputerowego, drukarkę laserową, wykonanie sieci
i instalację sprzętu,

- tablicę informacyjną na ścieżce dydaktycznej i materiały do renowacji krzyży i kapliczek,

- organizację warsztatów ekologicznych,

- album “Wspomnienia powarsztatowe Natur-my”,

- remont 2 sal lekcyjnych w budynku Nr 2, wykładzinę i dywan w oddziale “0”.

5) Szkoła Podstawowa w Złotorii

- Ze środków tych zakupiono nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.

6) Gimnazjum

Środki te przeznaczono na:

- stypendia – 1 200 zł,

- dofinansowanie biletów wstępu do Tower of London podczas wyjazdu do Londynu – 2 000 zł,

- prowizje bankowe 10 zł.

7) Świetlica przy Szkole Podstawowej w Choroszczy

W świetlicy przy Szkole Podstawowej w Choroszczy wydano 56 921 zł, co stanowi 81,32 % planowanych wydatków, z czego 53 074 zł to wydatki na zakup żywności. Resztę wydatków stanowi zakup środków czystości, koszty prowadzenia rachunku bankowego, naprawa obieraczki, chłodziarki, kuchni gazowej, odważniki do wagi nieautomatycznej.

III Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wpływy:

- Stan środków na początek roku - 22 578 zł

- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 37 557 zł

- Z tytułu kar - 182 zł

- Odsetki - 26 zł

Razem 60 343 zł

Wydatki:

- Dofinansowanie modernizacji kotłowni w OSP Choroszcz - 14 692 zł,

- Obchody “Dni Ziemi” w Kruszewie - 1 732 zł,

- Nagrody za selektywną zbiórkę odpadów - 551 zł,

- Likwidacja dzikiego wysypiska w Pańkach - 6 578 zł,

- “Sprzątanie świata” – zakup worków, rękawic - 423 zł,

- warsztaty ekologiczne w Rogowie - 1 433 zł,

- szkolenie z ochrony środowiska “Zielono mi” - 500 zł,

- nagrody “Czyste osiedle” i “Estetyczna zagroda” - 518 zł,

- dofinansowano zakup pojemników do selektywnej zbiórki

odpadów - 2 572 zł,

- prowizja - 134 zł,

Razem 29 133 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury sporządzone przez Dyrektora stanowi załącznik do niniejszego sporawozdania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Lenczewska

Wprowadzający: Teresa Lenczewska

Data modyfikacji: 2004-03-31

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2004-03-31