PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA O STAWKACH PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZUJACYCH W 2017 r.

 

 

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni,

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,*

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni,

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015, poz.1777, art. 37) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego- 0,30 zł od 1 m2 powierzchni;

 

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 21,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym- 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,*

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 

3. od budowli

1) 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

2) 0,50 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od urządzeń zaopatrzenia w wodę, ciepło oraz odprowadzania ścieków sanitarnych.

 

Podstawa prawna

Uchwała nr XI/100/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 listopada 2015 roku.

Uchwała Nr XX/198/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 10 listopada 2016 rok ( *zmiana )

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Wiśniewski

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2017-01-04

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2017-01-04