Informacje ogólne - kompetencje, skład Rady

WYKAZ RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY VII-ej KADENCJI

(wg okręgów wyborczych)

1. Jacek Dąbrowski

2. Piotr Waczyński

3. Tomasz Kraśnicki

4. Grzegorz Wacław Gereluk

5. Jan Czarniecki

6. Jacek Jasiński

7. Ireneusz Jabłoński

8. Jacek Karol Jaroszewicz

9. Barbara Walesiuk

10. Beata Marlena Jeżerys

11. Wioletta Kowieska

12. Piotr Paweł Dojlida

13. Piotr Siemieniuk

14. Andrzej Kościuczyk

15. Marian Kosakowski

RADA MIEJSKA W CHOROSZCZY VII-ej KADENCJI

– pełnione funkcje

Beata Marlena Jeżerys - Przewodniczący Rady

Andrzej Kościuczyk – Wiceprzewodniczący Rady

Piotr Siemieniuk - Wiceprzewodniczący Rady

Pani Beata Marlena JEŻERYS — Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy lub Pan Andrzej Kościuczyk lub Pan Piotr Siemieniuk - Wiceprzewodniczący Rady w sprawie skarg i wniosków przyjmują obywateli w każdy poniedziałek w godzinach 16.00 do 18.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, pokój Nr 15 (sala konferencyjna na I piętrze)

Grzegorz Wacław Gereluk - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ireneusz Jabłoński - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jacek Jasiński - Przewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa

Piotr Waczyński - Wiceprzewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa

Jacek Dąbrowski - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Jacek Karol Jaroszewicz - Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Komisje Stałe Rady Miejskiej w Choroszczy – zakres działania i składy osobowe

1) Komisja Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa działająca w zakresie spraw gospodarki finansowej gminy, budownictwa, gospodarki mieniem komunalnym, planowania przestrzennego, handlu i usług, przemysłu i rzemiosła, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska;

- Jacek Jasiński - Przewodniczący

- Piotr Waczyński - Wiceprzewodniczący

- Barbara Walesiuk

- Andrzej Kościuczyk

- Jan Czarniecki

- Marian Kosakowski

- Ireneusz Jabłoński

2) Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych działająca w zakresie spraw: kultury, oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, sportu, turystyki, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej;

- Jacek Dąbrowski - Przewodniczący

- Jacek Karol Jaroszewicz - Wiceprzewodniczący

- Grzegorz Wacław Gereluk

- Piotr Siemieniuk

- Wioletta Kowieska

- Piotr Paweł Dojlida

- Tomasz Kraśnicki

Komisja Rewizyjna w składzie:

- Grzegorz Wacław Gereluk - Przewodniczący

- Ireneusz Jabłoński - Wiceprzewodniczący

- Tomasz Kraśnicki

- Barbara Walesiuk

- Marian Kosakowski

Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)

Art.18.1.Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2.Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:1)uchwalanie statutu gminy;2)ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;3)powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta;4)uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;5)uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;6)uchwalanie programów gospodarczych;7)ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;8)podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;9)podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:a)zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,b)emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,c)zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,d)ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,e)zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,f)tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,g)określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,h)tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,i)ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym;10)określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;11)podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a;12)podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;12a)podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;13)podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260), a także wznoszenia pomników;14)nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;14a)podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;15)stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2017-04-03

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-12-06