Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz

Załącznik Nr 1

do uchwały nr XIV/141/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 października 2004r

STUDIUM UWARUNKOWAŃ

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY CHOROSZCZ

CHOROSZCZ 2004


Burmistrz Choroszczy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy ChoroszczOpracowanie zostało wykonane na zlecenie Burmistrza Choroszczy przez zespół:

Główni projektanci opracowania:

mgr Piotr Mioduszewski

- uprawniony do projektowania zagospodarowania przestrzennego

uprawnienia urbanistyczne nr 1585

członek Izby Urbanistów nr wpisu WA134

mgr inż. Marek Fiedoruk

- uprawniony do projektowania zagospodarowania przestrzennego

uprawnienia urbanistyczne nr 1607

członek Izby Urbanistów nr wpisu WA044

Zespół autorski:

mgr Ewa Małyszko

mgr Michał Kwiatkowski

mgr inż. arch. Barbara Kokoszkiewicz


Spis treści

I UWARUNKOWANIA ZAGOSPOD. PRZESTRZENNEGO GMINY CHOROSZCZ

1. WSTĘP

1.1 Podstawa opracowania studium

1.2 Cel i zadania studium

2. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE

2.1 Położenie

2.2 Miejsce gminy w strukturze przestrzennej województwa podlaskiego

3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA I PRZEZNACZENIA TERENU.

3.1 Użytkowanie terenu i własność gruntów

3.2 Przeznaczenie terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

4. UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE

4.1 Gęstość zaludnienia i rozmieszczenie ludności na terenie gminy

4.2 Tendencje w zaludnieniu w latach 1960 - 2002

4.3 Struktura wieku i płci

4.4 Wykształcenie ludności

4.5 Prognoza demograficzna

4.6 Wnioski

5. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

5.1 Warunki zamieszkania

5.2 Źródła utrzymania ludności i możliwości zatrudnienia na terenie gminy

5.3 Obsługa ludności w zakresie wychowania, oświaty, nauki i kultury

5.4 Ochrona zdrowia i opieka społeczna

5.5 Ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwa i porządku publicznego

5.6 Usługi handlu, gastronomii, administracji i inne

5.7 Warunki do wypoczynku i rekreacji mieszkańców gminy oraz turystów

6. SRODOWISKO PRZYRODNICZE

6.1 Ogólna charakterystyka środowiska

6.2 Hydrografia – sieć rzeczna stan sanitarny wód

6.3 Wody podziemne

6.3.1 Kredowe piętro wodonośne

6.3.2 Trzeciorzędowe piętro wodonośne

6.3.3 Czwartorzędowe piętro wodonośne

6.3.4 Zagrożenia antropogeniczne jakości wód podziemnych

6.3.5 Jakość wód podziemnych

6.4 Podłoże geologiczne i surowce mineralne

6.5 Bioróżnorodność. Flora i fauna.

6.6 Obszary chronione

6.6.1 Parki narodowe. Narwiański Park Narodowy

6.6.2 Obszary chronionego krajobrazu

6.6.3 Pomniki przyrody

6.6.4 Natura 2000 – sieć projektowana

6.7 Zagrożenia środowiska przyrodniczego

7. STAN ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ

8. STAN LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ

9. DOBRA KULTURY-STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW
ORAZ DOBRA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

9.1 Dziedzictwo historyczne.

9.2 Zabytki wpisane do rejestru zabytków

9.3 Zabytki nie wpisane do rejestru zabytków

9.4 Strefy ochrony obszaru do rozpoznania archeologicznego

9.5 Obiekty o wartościach kulturowych

9.6 Obiekty w rejestrze zabytków

10. STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEGO OCHRONY

11. UWARUNKOWANIA ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

11.1 Drogi krajowe i wojewódzkie na terenie gminy

11.2 Drogi powiatowe i gminne

11.3 Stan techniczny dróg

11.4 Komunikacja zbiorowa

11.4.1 Komunikacja zbiorowa, autobusowa PKS

11.4.2 Komunikacja miejska

12. UWARUNKOWANIA ROZWOJU TRANSPORTU KOLEJOWEGO

12.1 Sieć kolejowa województwa

12.2 Linie kolejowe na terenie gminy Choroszcz

13. UWARUNKOWANIA ROZBUDOWY CIąGÓW PIESZYCH I DRÓG ROWEROWYCH

14. UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE LOKALIZACJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASACH DROGOWYCH

15. UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W WODĘ

15.1 Ujęcia wody i stacje wodociągowe

15.2 Zaopatrzenie w wodę

16. UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE odprowadzenia ŚCIEKÓW

17. UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE odprowadzenia wÓd deszczowych

18. UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE

18.1 Ogrzewanie i systemy ciepłownicze

18.2 Gazyfikacja gminy

18.3 Elektroenergetyka

19. Uwarunkowania rozwoju telekomunikacji w gminie

20. Gospodarka odpadami

20.1 System gromadzenia odpadów na terenie gminy

20.2 Gminne wysypisko odpadów stałych

21. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA

21.1 Tereny zagrożone powodzą

21.2 Zagrożenia awariami instalacji przemysłowych

21.3 Zagrożenia wpływem negatywnych czynników

21.3.1 Zagrożenie hałasem w strefie przyległej do dróg Nr8 i Nr 676

21.3.2 Zanieczyszczenia powietrza wywołane eksploatacją linii kolejowej

21.4 Występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych.

21.5 Zagrożenie promieniowaniem niejonizującym

21.6 Zagrożenie oddziaływaniem pola elektromagnetycznego

22. UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ I SYNTEZA PROJEKTU STUDIUM


II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHOROSZCZ

1. GŁÓWNE KIERUNKI I CELE ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY CHOROSZCZ

2. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ PRZEZNACZANIU TERENÓW.

3. zasady przeznaczaniA TERENÓW NA CELE INWESTYCYJNE, WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA.

4. OBSZARY I TERENY WYKLUCZONE Z ZABUDOWY

5. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW.

6. obszary przestrzeni publicznej

7. OBSZARY LOKALIZACJI WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH OBIEKTÓW HANDLOWYCH

8. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU

8.1 Główne kierunki i cele ochrony środowiska i jego zasobów

8.2 Kierunki ochrony Narwiańskiego Parku Narodowego oraz ekosystemu doliny Narwi.

8.3 Kierunki ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Narwi.

8.4 Pozostałe obszary ochrony środowiska i strefy ograniczeń

8.5 Ochrona środowiska wodnego

8.6 Gospodarka zasobami geologicznymi

9. KIERUNKI I ZASADY OCHRONY ZABYTKÓW I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

10. KIERUNKI ROZWOJU ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ

11. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ.

11.1 Kierunki zalesień.

11.2 Przewidywane zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne

11.3 Funkcje lasów w strukturze przestrzennej gminy

12. KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI I WYPOCZYNKU

13. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

13.1 Drogi układu podstawowego - drogi krajowe i wojewódzkie na terenie gminy

13.2 Drogi układu uzupełniającego– układ drogowy gminy

13.2.1 Wytyczne do opracowanie studium komunikacyjnego gminy

13.2.2 Modernizacja dróg na terenie gminy

13.3 Komunikacja zbiorowa

13.4 Wytyczne do kształtowania zabudowy w pobliżu dróg

14. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

15. KIERUNKI ROZBUDOWY ciągÓW pieszYCH i drÓG ROWEROWYCH

16. ZASADY LOKALIZACJI INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

16.1 Ogólne wytyczne dotyczące lokalizacji sieci

16.2 Zasady lokalizacji pasów infrastruktury technicznej

16.3 Wytyczne do projektowania pasów infrastruktury
w planach zagospodarowania przestrzennego gminy

17. ZAOPATRZENIE W WODĘ

17.1 Zasady postępowania w zakresie zaopatrzenia w wodę

17.2 Ujęcia wody

17.3 Kierunki rozbudowy sieci wodociągowych w zakresie przyjętym ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

17.4 Kierunki rozbudowy sieci wodociągowych w zakresie zabudowy przewidywanej w niniejszym studium zagospodarowania przestrzennego gminy

17.5 Wytyczne w zakresie sytuacji awaryjnych

18. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

18.1 Zasady postępowania w zakresie odprowadzenia ścieków

18.2 Kierunki rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

19. GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI

19.1 Zasady postępowania w zakresie odprowadzania wód opadowych

19.2 Kierunki rozbudowy systemów gospodarki wodami opadowymi

19.3 Wytyczne w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniami odprowadzanymi z wodami opadowymi

20. GOSPODARKA ENERGETYCZNA w gminie

20.1 Zasady postępowania w zakresie zaopatrzenie w energię

20.2 Kierunki rozbudowy systemu ciepłowniczego

20.3 Kierunki budowy sieci gazowej, zakres gazyfikacji gminy

20.4 Kierunki budowy sieci elektroenergetycznych

21. Telekomunikacja

22. Gospodarka odpadami

23. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM ZLOKALIZOWANE NA TERENIE GMINY

23.1 Inwestycje wynikające z programów wojewódzkich i rządowych

24. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO ZNACZENIU LOKALNYM

25. Tereny zamknięte

26. OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

27. OBSZARY, DLA, KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE NIEROLNICZE I NIELEŚNE

28. Podsumowanie i wnioski

29. LITERATURA I WYKORZYSTANE MATERIAŁY
III SPIS TABEL ZESTAWIENIOWYCH

Tabela A

Bilans ujęć wody dla wodociągów gminnych gminy Choroszcz

Tabela B

Bilans lokalnych ujęć wody na terenie gminy Choroszcz

Tabela C

Bilans ilości wody dostarczanej do mieszkańców

Tabela D

Podstawowe dane dotyczące zaopatrzenia w wodę gminy Choroszcz

Tabela E

Podstawowe dane dotyczące odprowadzenia ścieków na terenie gminy Choroszcz

Tabela F

Podstawowe dane dotyczące oczyszczalni ścieków na terenie gminy Choroszcz

Tabela G

Podstawowe dane dotyczące zaopatrzenia w ciepło odbiorców gminy Choroszcz

Tabela H

Kotłownie na terenie gminy Choroszcz

Tabela I

Podstawowe dane dotyczące sieci gazowej na terenie gminy Choroszcz

IV SPIS MAP

Mapa 1

Skala 1:25 000

Skala 1:70 000

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego.

Mapa 2

Skala 1:25 000

Skala 1:70 000

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

Kierunki kształtowania struktury przestrzennej obszarów funkcjonalnych.

Mapa 3

Skala 1:25 000

Skala 1:70 000

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego.

Mapa 4

Skala 1:70 000

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

Infrastruktura komunikacyjna.

Mapa 5

Skala 1:70 000

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

Zaopatrzenie w wodę.

Mapa 6

Skala 1:70 000

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

Odprowadzenie ścieków.

Mapa 7

Skala 1:70 000

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

Ciepłownictwo i gazownictwo.


V SPIS TABEL ZAWARTYCH W TEKŚCIE

Tabela 1a

Użytkowanie terenów gminy Choroszcz
według stanu ewidencyjnego w 2003r.

Tabela 1b

Wykaz gruntów komunalnych gminy Choroszcz
i ich użytkowanie w 2003r.

Tabela 1c

Użytkowanie powierzchni gminy Choroszcz według stanu ewidencyjnego w 2004r. (xls)

Tabela 1d

Bilans powierzchni gruntów komunalnych w sołectwach gminy Choroszcz według stanu ewidencyjnego w 2004r.
( wg informacji udostępnionych przez UMiG Choroszcz )

Tabela 2

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gm. Choroszcz (stan na 30.07.2004 r.)

Tabela 3

Rozmieszczenie ludności na terenie gminy

Tabela 4

Zmiany w zaludnieniu w latach 1993 – 2002 (stan na 31.XII)

Tabela 5

Zmiany w rozmieszczeniu ludności w latach 1960-2000

Tabela 6

Przyrost naturalny w latach 1993- 2002

(w liczbach bezwzględnych)

Tabela 7

Migracje ludności – miasto i gmina

(w liczbach bezwzględnych)

Tabela 8

Struktura płci - zmiany w latach 1993 - 2002

Tabela 9

Struktura wieku ludności

Tabela 10

Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia (NSP 2002 r.)

Tabela 11

Prognoza ludności gm. Choroszcz do 2030 r.

Tabela 12

Mieszkania zamieszkane według rodzaju podmiotów będących właścicie­lami w 2002 r.

Tabela 13

Mieszkania zamieszkane w 2002 r. według okresu wybudowania budynku

Tabela 14

Wyposażenie mieszkań zamieszkanych w instalacje techniczno-sanitarne ( 2002 r.).

Tabela 15

Ogólne wskaźniki zaludnienia mieszkań

Tabela 16

Mieszkania oddane do użytku w latach 1993 - 2002

Tabela 17

Pracujący na terenie gm. Choroszcz (bez rolnictwa indywidualnego)
wg faktycznego stałego miejsca pracy stan na 31.XII.2002 r.

Tabela 18

Pracujący (bez rolnictwa indywidualnego)
wg faktycznego stałego miejsca pracy stan na 31.XII.2002 r.

Tabela 19

Struktura bezrobocia w latach 1996-2001

Tabela 20

Ludność wg głównego źródła utrzymania (NSP 2002 r.)

Tabela 21

Szkoły podstawowe

Tabela 22

Sklepy i stacje paliw

Tabela 23

Punkty pomiaru stanu czystości wód rzek.

Tabela 24

Powierzchnie o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione.

Tabela 25

Zestawienie terenów Narwiańskiego Parku Narodowego w układzie gmin.

Tabela 26

Pomniki przyrody na trenie gminy Choroszcz

Tabela 27

Średniodobowe natężenie ruchu pojazdów samochodowych

na drodze krajowej Nr S8 w gminie Choroszcz w 2000 r.

Tabela 28

Średnie dobowe natężenie ruchu pojazdów rzeczywistych na drodze S 8 i porównanie z wartościami natężenia krytycznego.

Tabela 29

Drogi powiatowe na terenie gm. Choroszcz

Tabela 30

Drogi gminne na terenie gm. Choroszcz

Tabela 31

Charakterystyka składowiska odpadów komunalnych

Tabela 32

Wyposażenie składowisk odpadów komunalnych

Tabela 33

Zagrożenie hałasem w strefie przyległej do dróg Nr8 i Nr 676

Tabela 34

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie gminy Choroszcz (stan na 30.07.2004 r.)

Tabela 35

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie sporządzania


VI SPIS WYKRESÓW ZAWARTYCH W TEKŚCIE

Wykres 1

Bilans sposobu użytkowania gruntów na terenie gm. Choroszcz

Wykres 2

Bilans własności gruntów gm. Choroszcz

Wykres 3

Bilans powierzchni i sposobu użytkowania gruntów
na terenie gm. Choroszcz

Wykres 4

Zmiany w zaludnieniu gminy

Wykres 5

Zmiany w rozmieszczeniu ludności w latach 1960 - 2000

Wykres 6

Prognoza ludności powiatu białostockiego do 2030 r.

Wykres 7

Prognoza ludności gm. Choroszcz do 2030 r.

Wykres 8

Struktura mieszkań w gminie wg okresu wybudowania budynku

Wykres 9

Struktura bezrobocia w latach 1996- 2001

Wykres 10

Wartości natężenia hałasu w zależności od całkowitej ilości pojazdów w porze dziennej

Wykres 11

Wartości natężenia hałasu w zależności od całkowitej ilości pojazdów w porze nocnej

Wykres 12

Wartości natężenia hałasu w zależności od całkowitej ilości pojazdów ciężkich w porze dziennej

Wykres 13

Wartości natężenia hałasu w zależności od całkowitej ilości pojazdów ciężkich w porze nocnej


V II SPIS RYSUNKÓW I MAP ZAWARTYCH W TEKŚCIE

Rys. A

Skala 1:70 000

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

Przestrzenny układ gruntów komunalnych gminy Choroszcz.

Rys. B

Skala 1:70 000

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

Rolnicza przestrzeń produkcyjna.

Rys. C

Skala 1:15 000

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz. (Rejon miasta Choroszcz).

Ochrona przyrody, zabytków, dóbr kultury, stanowiska archeologiczne.

Rys. D

Podział administracyjny województwa podlaskiego wraz z siecią komunikacyjną.

Rys. E

Sieć dróg wojewódzkich w województwie podlaskim.

Rys. F

Główne połączenia kolejowe na terenie województwa podlaskiego

Rys. G

Lokalizacja obiektów gospodarki odpadami oraz kierunki przemieszczania odpadów.

Rys. H

Skala 1:100

Przekroje poprzeczne. Przekrój pasów do prowadzenia infrastruktury technicznej w wariantach zależnych od lokalizowanego uzbrojenia

Rys. I

Skala 1:100

Przekroje poprzeczne. Przykładowa lokalizacja pasów do prowadzenia infrastruktury.CZĘŚĆ I

UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY CHOROSZCZ


CZĘŚĆ II

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY CHOROSZCZ


CZĘŚĆ III

TABELE ZESTAWIENIOWE

Tabela A

Bilans ujęć wody dla wodociągów gminnych gminy Choroszcz

Tabela B

Bilans lokalnych ujęć wody na terenie gminy Choroszcz

Tabela C

Bilans ilości wody dostarczanej do mieszkańców

Tabela D

Podstawowe dane dotyczące zaopatrzenia w wodę gminy Choroszcz

Tabela E

Podstawowe dane dotyczące odprowadzenia ścieków na terenie gminy Choroszcz

Tabela F

Podstawowe dane dotyczące oczyszczalni ścieków na terenie gminy Choroszcz

Tabela G

Podstawowe dane dotyczące zaopatrzenia w ciepło odbiorców gminy Choroszcz

Tabela H

Kotłownie na terenie gminy Choroszcz

Tabela I

Podstawowe dane dotyczące sieci gazowej na terenie gminy Choroszcz


CZĘŚĆ IV

MAPY

Mapa 1

Skala 1:70 000

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego.

Mapa 2

Skala 1:70 000

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

Kierunki kształtowania struktury przestrzennej obszarów funkcjonalnych.

Mapa 3

Skala 1:70 000

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego.

Mapa 4

Skala 1:70 000

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

Infrastruktura komunikacyjna.

Mapa 5

Skala 1:70 000

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

Zaopatrzenie w wodę.

Mapa 6

Skala 1:70 000

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

Odprowadzenie ścieków.

Mapa 7

Skala 1:70 000

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

Ciepłownictwo i gazownictwo.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2005-01-24

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2005-01-24