Uchwała Nr XI/84/07 z 3.12.2007r.

UCHWAŁA Nr XI/84/07

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 3 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2007 – 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 1271, Nr 214 poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17,poz. 128 Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273. poz. 2703 z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz.788,Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493 z 2006r. Nr 135, poz. 950, Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007r. Nr 35,poz.219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 129, poz. 818) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 – 2015 stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

Piotr Paweł Dojlida

Strategia do ściągnięcia w formie załącznika.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2007-12-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-12-06