Strona utworzona 2006-04-03

UCHWAŁA Nr XXIII/225/06

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia i Zapobiegania Chorobom Układu Krążenia dla Gminy Choroszcz na lata 2006-2008.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Promocji Zdrowia i Zapobiegania Chorobom Układu Krążenia dla

Gminy Choroszcz na lata 2006-2008.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Załącznik

do uchwały Nr XXIII/225/06

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29.03.2006 r.

Program Promocji Zdrowia i Zapobiegania Chorobom Układu Krążenia dla Gminy Choroszcz na lata 2006 – 2008.

1. Wstęp.

Gmina Choroszcz bierze udział w programie „Polski Projekt 400 Miast”. Program nastawiony jest na promocję zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób układu krążenia.
W ramach tego projektu, jesienią 2005 roku przeprowadzono na terenie naszej gminy nieodpłatne badania przesiewowe poziomu cukru i cholesterolu oraz ciśnienia tętniczego
u 222 osób oraz przeprowadzono akcję uświadamiającą wśród ludności dotyczącą szkodliwości palenia tytoniu. Przeszkolono 10 osób, dla realizacji programu. Logicznym rozwinięciem podjętych działań jest stworzenie programu promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu krążenia dla gminy Choroszcz na lata 2006-2008. Dla opracowania tego programu utworzono zespół:

1/ Stanisław Kalata – pracownik UM

2/ Jolanta Andruszkiewicz – kierownik MGOPS

3/ Anna Rogalewska – lekarz przychodni w Choroszczy

4/ Raisa Gryko – pielęgniarka przychodni w Choroszczy

5/ Irena Kraśnicka – pedagog S P w Choroszczy

6/ Brunon Borek – nauczyciel SP w Choroszczy

7/ Małgorzata Czulewicz – pedagog ZS w Choroszczy

Podstawowym zadaniem zespołu poza opracowaniem programu – jest inicjowanie
i koordynacja na szczeblu gminnym działań na rzecz promocji zdrowia.

Program powinien być nakierowany na edukację zdrowotną oraz profilaktykę i dotyczyć różnych organizacji i instytucji oraz grup społecznych, aby włączyły się aktywnie do jego realizacji, a efektem tego była poprawa stanu zdrowia mieszkańców naszej gminy.

Program jest programem otwartym dla wszystkich sób, organizacji i przedsięwzięć wnoszących nowe istotne inicjatywy dla promocji zdrowego stylu życia i poprawy zdrowotności społeczeństwa Gminy Choroszcz.

2. Podstawowe pojęcia

Podstawę w rozumieniu pojęcia promocji zdrowia stanowi wyjaśnienie definicji zdrowia. Według Światowej Organizacji Zdrowia „zdrowie jest pełnym dobrostanem fizycznym, psychicznym i społecznym, a nie wyłącznie brakiem choroby lub niedomagania”.

Definicja ta podkreśla trzy aspekty zdrowia: po pierwsze – zdrowie jest stanem pozytywnym

człowieka, po drugie – termin „pełne” sugeruje, że jest ono stopniowalne, po trzecie – że ma ono charakter wielowymiarowy (wieloaspektowy). Dlatego też, we wszystkich okresach życia

człowiek powinien dbać o swoje zdrowie:

- chronić i utrzymywać – zapobiegać chorobom (profilaktyka),

- doskonalić – umacniać, poprawiać, pomnażać, zwiększać jego potencjał (promocja

zdrowia),

- przywracać– w przypadku choroby (leczenie i rehabilitacja).

Zdrowie człowieka zależy od wielu różnorodnych, wzajemnie powiązanych

czynników.

Promocja zdrowia - jest to proces umożliwiający ludziom:

- zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem (poprzez identyfikacje własnych problemów

zdrowotnych),

- poprawę zdrowia poprzez:

- podejmowanie wyborów i decyzji sprzyjających zdrowiu;

- kształtowanie potrzeb i umiejętności rozwiązywania własnych problemów

oraz zwiększania potencjału zdrowia.

Promocja zdrowia obejmuje pięć obszarów:

- budowanie prozdrowotnej polityki publicznej,

- tworzenie środowiska życia i pracy (fizycznego oraz społecznego) sprzyjającego

zdrowiu,

- zachęcanie do aktywnych działań na rzecz zdrowia całego społeczeństwa,

- rozwijanie indywidualnych umiejętności służących zdrowiu (edukacja dla zdrowia),

-reorientacja służby zdrowia.

3. Charakterystyka gminy

Gmina Choroszcz położona jest w regionie zielonych płuc polski w bezpośrednim sąsiedztwie Narwiańskiego Parku Narodowego (Polskiej Amazonii). Położenie gminy jest korzystne ze względów zdrowotnych. Atrakcyjność podnosi szereg miejsc wykorzystywanych do celów wypoczynku i rekreacji (Śliwno, Kruszewo, Izbiszcze, Pańki, Rogowo, Dzikie, Park Pałacowy w Choroszczy), oznakowane szlaki turystyczne o długości około 100 km oraz zlokalizowane zabytki. Bazę stanowią również organizowane cyklicznie imprezy rekreacyjne oraz ośrodek narciarstwa śladowego w Dzikich i dwie niewielkie stadniny koni
w Kościukach i Krupnikach. Bazę dla promocji zdrowia poza tym stanowić mogą Szkoły Podstawowe w Choroszczy, Złotorii, Kruszewie, Rogowie i Barszczewie, Gimnazjum
w Choroszczy z halą sportową, Miejsko Gminne Centrum Kultury w Choroszczy.

Bazę osadniczą gminy stanowi 31 sołectw i miasto Choroszcz.

Struktura demograficzna gminy przedstawia się następująco:

Wieś (31.12.2005)

Wiek

0-7

8-15

16-18

19-60

Pow.60

Płeć

m

k

m

k

m

k

m

k

m

k

Liczba

285

277

666

409

171

180

2390

2055

414

745

Miasto (31.12.2005)

Wiek

0-7

8-15

16-18

19-60

Pow.60

Płeć

m

k

m

k

m

k

m

k

m

k

Liczba

204

214

304

262

122

119

1884

1739

223

459

Akta stanu cywilnego

Rok 2004

Rok 2005

Zgony

122

126

Urodzenia

121

106

Małżeństwa

129

129

Bezrobocie

Lata

Miasto

Wieś

Razem

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

2003

155

116

204

170

645

2004

149

102

188

160

599

2005

131

105

156

173

565

4. Główne problemy zdrowotne gminy

Niemal każdą cywilizację na przestrzeni dziejów ludzkości charakteryzuje szczególny układ chorób. Obserwuje się zmienność występowania i charakteru przebiegu chorób stanowiących wyraz reakcji człowieka na czynniki środowiskowe, zarówno biologiczne, fizyczne, chemiczne, jak i psychiczne oraz społeczne.

Główne problemy zdrowotne mieszkańców gminy Choroszcz (podobnie jak większości populacji całego kraju) stanowią :

I. schorzenia układu krążenia:

1) choroba sercowo-naczyniowa (choroba niedokrwienna serca) z jej niekorzystnymi następstwami – zawałami serca, przedwczesnymi zgonami, inwalidztwem.

2) nadciśnienie tętnicze,

3) zaburzenia gospodarki lipidowej – hyper i dyslipidemie.

II. Znaczny problem stanowią również:

1) schorzenia metaboliczne, w tym głównie cukrzyca typu 2 występująca w większości
u osób starszych i otyłych, co nabiera jeszcze większego znaczenia w starzejącym się społeczeństwie (zgodnie z danymi wskaźników demograficznych).

2) Schorzenia układu kostno – stawowego – są zdeterminowane przez wiele czynników m.in. narażeni są na nie przede wszystkim ludzie pracujący w gospodarstwach rolnych.

3) Schorzenia nowotworowe: od wielu lat obserwuje się wzrost zachorowań na nowotwory:

a) układu oddechowego – pierwsze miejsce zajmują tu raki płuc i krtani, które w 80% przypadków związane są z nałogiem palenia tytoniu, a także niekorzystny wpływ wywiera zanieczyszczenie środowiska.

b) Przewodu pokarmowego – głównie rak jelita grubego spowodowany głównie niewłaściwym sposobem odżywiania się (zbyt małe spożywanie produktów roślinnych, zbożowych, potraw rybnych, warzyw i owoców),obciążenia dziedziczne, oraz inne czynniki środowiskowe.

c) U kobiet wiodącą przyczyną umieralności, wynoszącą ok. 24% wszystkich zgonów jest rak piersi. Obserwuje się przy tym wzrost zachorowalności w coraz młodszych grupach wiekowych.

W związku z powyższym coraz większego znaczenia nabierają działania zapobiegawcze- profilaktyka schorzeń, promocja zdrowego stylu życia.

Skuteczne zapobieganie chorobom serca i naczyń, chorobom metabolicznym powinno uwzględniać profilaktykę w zakresie nadciśnienia tętniczego, poziomu cholesterolu, masy ciała, palenia tytoniu, zwiększenia aktywności fizycznej, sposobu odżywiania się, problemu picia alkoholu.

Z tego też względu przy realizacji programu „ Polski Projekt 400 Miast” na terenie gminy Choroszcz należałoby podjąć próbę działań w zakresie promocji zdrowia, wczesnego wykrywania schorzeń układu krążenia.

5. Cele Programu

1 - Cel główny programu

Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności gminy poprzez:

1. Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa.

2. Zwiększenie aktywności fizycznej ludności od urodzenia do późnej starości. Stwarzanie

warunków umożliwiających osobom „Trzeciego Wieku” aktywność edukacyjną i fizyczną.

3. Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności.

4. Profilaktyka uzależnień – przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych (tytoń,

alkohol i narkotyki) i ograniczenie związanych z tym szkód zdrowotnych.

5. Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami z ryzykiem rozwoju

niedokrwiennej choroby serca.

6. Analiza SWOT

Mocne strony

- Wysoki poziom kadry, służby zdrowia i nauczycieli

- Duża ilość terenów możliwych do rekreacji

- Przychodnia w Choroszczy oraz trzy Ośrodki Zdrowia, Szpital w Choroszczy

- Duża ilość wyznaczonych tras rowerowych

- Aktywna promocja zdrowia przez szkoły

- Hala sportowa Gimnazjum

- Dobrze zorganizowane Gminne imprezy sportowo-rekreacyjne

Słabe strony

- Słaba baza sportowo rekreacyjna

- Brak obiektów pływackich, (basen kryty, kąpieliska)

- Niewystarczająca ilość zajęć pozalekcyjnych

- Duża odległość niektórych miejscowości od placówek leczniczych

- Znaczne ograniczenie środków finansowych na promocję zdrowia

Szanse

o Przyjazne środowisko naturalne

o Bezpośrednie sąsiedztwo Parku Narodowego

o Powszechny dostęp do badań profilaktycznych

o Dobra infrastruktura komunalna

Zagrożenia

o Niewystarczająca ilość środków finansowych na promocję zdrowia

o Złe nawyki żywieniowe ludności

o Tolerancja społeczna dla alkoholu i palenia tytoniu

o Bezrobocie w regionie

o Uzależnienia


7. Sposób realizacji zadań

Treść zadania

Metoda realizacji

Koszt zadania

Pochodzenie

środków

Wykonawca

Odpowiedzialn

Czas realizacji

Kryterium sukcesu

Badania przesiewowe ciśnienia tętniczego

- stoisko medyczne

- pomiar ciśnienia aparatem rtęciowym przez personel medyczny

-ewidencja badanych, wydanie wyników

- rozdawnictwo tematycznych ulotek i broszur

300 zł rocznie

budżet gminy

Pracownicy NZOZ „MEDICUS”
w Choroszczy

Dwa razy w roku

„Dni Choroszczy” – czerwiec

„Jarmark Dominikański” –

sierpień

Przebadanie rocznie 100 osób.

Wyrobienie nawyku stałego kontrolowania ciśnienia u osób zdrowych

Badania przesiewowe poziomu cukru we krwi

- stoisko medyczne

-pomiar poziomu cukru przy użyciu glaukometru ewidencja badanych , wydanie wyników.

- akcja ulotkowa

300,- zł rocznie

budżet gminy

Pracownicy NZOZ „MEDICUS”
w Choroszczy

Dwa razy w roku

„Dni Choroszczy” – czerwiec

„Jarmark Dominikański” –

sierpień

Przebadanie rocznie 100 osób.

Wyrobienie nawyku stałego kontrolowania poziomu cukru we krwi u osób zdrowych

Badania przesiewowe poziomu cholesterolu we krwii

- stoisko medyczne

- pomiar poziomu cholesterolu

przy użyciu testu

-akcja ulotkowa

400,- zł rocznie

budżet gminy

Pracownicy NZOZ „MEDICUS”
w Choroszczy

Dwa razy w roku

„Dni Choroszczy” – czerwiec

„Jarmark Dominikański” –

sierpień

Przebadanie rocznie 100 osób.

Wyrobienie nawyku stałego badania poziomu cholesterolu u osób zdrowych

Quiz co wiesz o swoim sercu

Quiz dla 3-4 osób

200 zł

Pracownicy NZOZ „MEDICUS”
w Choroszczy

„Dni Choroszczy” – czerwiec

Zbliżenie problematyki ochrony zdrowia

100 osób

Konkursy sportowo rekreacyjne na imprezach masowych na terenie gminy

Wg scenariusza organizatorów

W ramach kosztów imprez sportowo - rekreacyjnych

-MGCK

-Szkoły

-Urząd Miejski

-Organizacje sportowe

sołtysi i rady sołeckie

-Dzień Ogórka
w Kruszewie

- Dni Choroszczy

-Jarmark Dominikański

- Imprezy masowe

w sołectwach

Udział w zajęciach rekreacyjnych

20 osób na imprezie

Zajęcia sportowo rekreacyjne organizowane

w hali sportowej dla zainteresowanych

Zajęcia prowadzone przez instruktorów

Finansowane częściowo przez uczestników

Organizacje społeczne i sportowe

Wg planów własnych

Wprowadzenie nawyku aktywnego wypoczynku

Promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia, popularyzowanie treści prozdrowotnych poprzez propagandę wizualną

Propaganda wizualna, gazetki ścienne promujące zdrowie, gazetka szkolna, internet

W ramach środków finansowych szkół

Szkolny Zespół edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

Rok szkolny

90% społeczności szkolnej poszerzy swoją wiedzę
w zakresie edukacji zdrowotnej
i promocji zdrowia.

Zorganizowanie przedsięwzięcia prozdrowotnego „Tydzień zdrowia w społeczności szkolnej” – każdy dzień tygodnia odpowiada innemu blokowi tematycznemu

a) poniedziałek-higiena osobista i otoczenia

b) wtorek – bezpieczeństwo w życiu codziennym

c) środa – wychowanie do życia w rodzinie i społeczności

d) czwartek – psychospołeczne aspekty zdrowia

e) piątek – profilaktyka uzależnień

a) metody aktywizujące oparte na uczeniu się przez doświadczenie, przeżywanie, konkursy

b) różnorodne techniki aktywizujące

c) zajęcia warsztatowe
z zastosowaniem technik aktywnych

d) spotkanie z ekspertem psychologiem, zajęcia warsztatowe z zastosowaniem technik aktywnych

e) inscenizacje, prezentacje, zajęcia warsztatowe
z zastosowaniem technik aktywnych

Szkolny Zespół edukacji zdrowotnej
i promocji zdrowia, wychowawcy klas, rodzice profesjonaliści, szkolna służba zdrowia

Kwiecień 2006

a) 90% uczniów wzbogaci wiedzę na temat higieny osobistej i otoczenia

b) 100%

społeczności szkolnej pozna zasady w zakresie zachowania bezpieczeństwa
w życiu codziennym

c) 90% uczniów pozna swoje prawa
i obowiązki w rodzinie oraz najważniejsze wartości w życiu rodziny

d) 90% uczniów nauczy się samopoznania, radzenia ze stresem i pozna różne sposoby relaksacji

e) 90% uczniów pozna czym jest zdrowe życie bez uzależnień nauczy się zachowań asertywnych.

Zorganizowanie Igrzysk rekreacyjno- prozdrowotnych dla uczniów kl. I-III

Metody poszukujące- edukacja zdrowotna oparta na różnych formach aktywności.

Nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele nauczania zintegrowanego

Maj

90% uczniów kl. I-III zwiększy swoją świadomość w zakresie roli jaką dla zdrowia odgrywa aktywność ruchowa.

Zorganizowanie Olimpiady sportowej uczniom kl. IV-VI

Metody poszukujące – edukacja zdrowotna oparta na różnych formach aktywności.

Nauczyciele wychowania fizycznego.

Czerwiec

90% uczniów kl. IV-VI zwiększy swoją świadomość w zakresie roli jaką dla zdrowia odgrywa rekreacja fizyczna i sport

Zorganizowanie festynu promującego zdrowie połączonego z piknikiem rodzinnym

Metody aktywizujące oparte na uczeniu się przez doświadczenie

Szkolny Zespół edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

Maj \czerwiec

80% społeczności szkolnej wzbogaci swoją wiedzę
o zdrowiu, która przyczyni się do kształtowania postaw prozdrowotnych

Zorganizowanie biwaku promującego zdrowie i aktywność fizyczną dla kl. IV- VI

Edukacja prozdrowotna oparta na różnych formach aktywności

Brunon Borek

Nauczyciele WF

Czerwiec 2006

100% uczestników biwaku będzie miało stworzone warunki sprzyjające procesowi samowychowania oraz poznania znaczenia aktywności ruchowej dla utrzymania zdrowia.

Zorganizowanie spotkań edukacyjnych rodzicom w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

Zajęcia warsztatowe, wykład, spotkania dyskusyjne, konsultacje indywidualne

Szkolny Zespół edukacji zdrowotnej
i promocji zdrowia, wychowawcy klas

Rok szkolny 2005\2006

80% rodziców podwyższy swoje kompetencje wychowawcze w zakresie edukacji zdrowotnej co przyczyni się do rozumienia roli rodziny w kształtowaniu postaw prozdrowotnych.

Poprawa jakości żywienia

ludności

Kontynuacja akcji „Szklanka mleka”

Dożywianie w szkole- obiady

Agencja Rynku Rolnego + dopłaty rodziców

MGOPS- budżet gminy

Szkoły

Wychowawcy

MGOPS przy współpracy Szkoły Podstawowej
w Choroszczy

Rok szkolny-

Wrzesień- czerwiec

Rok szkolny-

Wrzesień- czerwiec

Wszystkie zainteresowane dzieci piją mleko

100% uczniów potrzebujących pomocy doraźnej
w tej formie z niej korzysta

Promowanie zdrowego stylu życia

Zajęcia edukacyjne promujące zdrowe żywienie i odżywianie się-pogadanki, prezentacje,

Wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych,

Wyrabianie umiejętności radzenia ze stresem

Wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych jako alternatywnych środków zagospodarowania czasu wolnego uczniów

Piknik rodzinny ,Mama, tata
i ja”

W ramach pracy dydaktycznej
i wychowawczej szkoły

Szkoły

dyrekcja

wychowawcy

przy współpracy pielęgniarki szkolnej oraz SANEPID-u –sekcji promocji zdrowia

dyrekcja szkoły-nauczyciele

dyrekcja, nauczyciele, uczniowie

W ciągu realizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego

maj

Dzieci i młodzież znają zasady prawidłowego żywienia

Uczniowie wykorzystują czas wolny na rozwój zdolności i zainteresowań

Rodzice integrują się ze szkołą

Informowanie o szkodliwości

palenia papierosów

i alkoholu dla zdrowia młodego człowieka

Zajęcia edukacyjne realizowane w ramach profilaktyki pierwszorzędowej dostarczające wiedzy na temat

toksyczności substancji zawartych w papierosach
i alkoholu ich wpływu na zdrowie, organizm, urodę

Realizacja programu profilaktycznego

Udział w Kampanii

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Prezentacja młodzieży spektakli profilaktycznych – raz w roku

Zakup kaset wideo w ramach pozyskanych środków z funduszu profilaktyki.

Zakup literatury
o tematyce profilaktycznej
i zdrowotnej do biblioteki szkolnej- w ramach pozyskanych środków z funduszu przeznaczonego na profilaktykę

Szkoły

Pedagog

wychowawca

W zależności od zdiagnozowanych potrzeb środowiska i grupy.

W ciągu realizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego

Uczniowie wiedzą
i znają negatywne skutki papierosów
i alkoholu dla człowieka

Opóźnianie inicjacji nikotynowej
i alkoholowej

Uczniowie uzupełniają swoją wiedzę poprzez lekturę książek i czasopism

Kształtowanie umiejętności asertywnej odmowy w sytuacjach ryzykownych

Zajęcia z uczniami prowadzone metodami aktywnymi mające na celu nabywanie umiejętności odmowy, nieulegania naciskowi grupy, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, radzenie ze złością , agresją, frustracją.

Realizacja scenek z elementami dramy, wizualizacja.

Bez nakładów finansowych,
w ramach pracy własnej

Szkoły

wychowawcy

pedagog

W ciągu realizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego
i profilaktyki

Uczniowie mają wiedzę
i umiejętności właściwego reagowania
w sytuacji zagrożenia i nacisku grupy

Przeprowadzenie konkursu

Dziękuję, nie piję , nie palę

Przeprowadzenie konkursu plastycznego i literackiego

Pedagog

Nauczyciele

Nagrody –

wychowawcy

pedagog

Raz w roku

Zainteresowanie

dużej grupy dzieci konkursem

Aktywność ruchowa

i umysłowa – kształtowanie postaw prozdrowotnych

- promowanie czynnego wypoczynku poprzez wycieczki piesze i rowerowe w okolicy miejsca zamieszkania;

- wyjazdy młodzieży na narty, łyżwy i sanki;

- konkursy sportowe: Bieg Niepodległości, turniej piłki nożnej, siatkowej, badminton

- Dzień Sportu (konkursy sportowe indywidualne
i klasowe);

- zajęcia rekreacyjne na sali gimnastycznej (sporty różne, aerobik)

Rodzice

Urząd Miejski
w Choroszczy

Nauczyciele w-f wychowawcy klas

Zgodnie
z harmonogramem imprez szkolnych
i klasowych

- uczeń rozumie potrzebę czynnego wypoczynku,

- chętnie uczestniczy
w zajęciach rekreacyjno – sportowych

Zachowania sprzyjające

i zagrażające zdrowiu

- dlaczego młodzi ludzie sięgają po papierosy, alkohol, narkotyki (pogadanki, zajęcia w klasie szkolnej i świetlicy)

- asertywność – sztuka mówienia nie w sytuacjach trudnych – zajęcia grupowe

- uczestnictwo w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”;

- uczestnictwo w przedsięwzięciach teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”

ZS w Choroszczy, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, wychowawcy świetlicy szkolnej

Zgodnie z programem nauczania Wychowania do życia w rodzinie oraz tematyką godzin wychowawczych

i planem pracy świetlicy szkolnej

- uczeń świadomie preferuje zdrowy styl życia;

- umie powiedzieć nie w sytuacjach zagrażających jego zdrowiu;

- chętnie uczestniczy
w przedsięwzięciach profilaktycznych organizowanych w szkole

Skutki uzależnień

i nałogów

- Pogadanki, filmy VHS (Alkohol – droga donikąd, Epitafium dla narkomana, Nikotyna – legalny narkotyk), wykorzystywanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, przeprowadzenie diagnozy sytuacji wychowawczej szkoły - ankieta, indywidualne konsultacje z rodzicami, uczniami i nauczycielami, systematyczne doposażanie „Biblioteczki profilaktyka”, realizacja wybranych fragmentów programu profilaktycznego „Jak żyć
z ludźmi. Umiejętności interpersonalne” , konkursy
w świetlicy szkolnej dotyczące profilaktyki antynikotynowej
i antyalkoholowej

ZS w Choroszczy, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szkoły

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, pielęgniarka, nauczyciele biologii i chemii, wychowawcy w świetlicy

Cały rok szkolny

- uczeń zna przyczyny i skutki nałogów;

- rozumie znaczenie poczucia własnej wartości;

- dostrzega zgubne dla zdrowia fizycznego
i psychicznego skutki uzależnień;

- wzbogacanie
i doskonalenie warsztatu pracy wychowawcy


8. Uczestnicy programu

+ Urząd Miejski w Choroszczy

+ Przychodnia ”Medicus” w Choroszczy

+ Szkoły z terenu Gminy

+ MOPS w Choroszczy

+ MGCK w Choroszczy

+ Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

+ Organizacje pozarządowe

9. Finansowanie programu

Środki finansowe na realizację programu pochodzić będą z budżetu gminy oraz z instytucji
i organizacji realizujących program w dotychczasowych wielkościach. Nie przewiduje się utworzenia specjalnych linii finansowania czy kredytowania programu. Niemniej program jest otwarty na źródła finansowania, także od sponsorów i funduszy unijnych.

10. Zakończenie

Założeniem programu jest przybliżenie społeczeństwu gminy tematyki ochrony zdrowia ze szczególnym nasileniem na choroby serca i układu krążenia oraz wyrobienie nawyków zdrowego stylu życia i kontroli własnego zdrowia poprzez badania kontrolne. Programem przede wszystkim chcemy zainteresować ludzi zdrowych, zgodnie z zasadą, że najlepszą terapią jest zapobieganie. Większość działań odbywać się będzie w szkołach, aby nawyki prozdrowotne rozpoczynały się już w wieku szkolnym.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2006-04-03

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2006-04-03