Protokół XVI z 30.07.2020 r.

- w tym z głosowania imiennego

Or-VII.0002.4.2020

Protokół nr XVI/2020

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 lipca 2020 r.


Obrady rozpoczęto 30 lipca 2020 o godz. 12:00, a zakończono o godz. 13:28 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków.

Obecni:

1.Anna Barbara Aponowicz
2. Jan Czarniecki
3. Jacek Dąbrowski
4. Piotr Paweł Dojlida
5. Grzegorz Wacław Gereluk
6. Ireneusz Jabłoński
7. Jacek Karol Jaroszewicz
8. Beata Marlena Jeżerys
9. Adam Kamieński
10. Marian Kosakowski
11. Andrzej Kościuczyk
12. Grzegorz Popko
13. Piotr Waczyński
14. Barbara Walesiuk
15. Sylwia Barbara Wiśniewska

 

 

 

Ponadto w obradach udział wzięli:

 1. Robert Wardziński – Burmistrz Choroszczy
 2. Grzegorz Gabrian – Zastępca Burmistrza Choroszczy
 3. Mirosław Zalewski – Sekretarz Gminy
 4. Anna Radziszewska – Skarbnik Gminy
 5. Katarzyna Wincenciak-Pruszyńska – radca prawny
 6. Andrzej Winnicki - dyrektor CUW w Choroszczy

 

 

Porządek obrad XVI Sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego w okręgu Nr 12 w Klepaczach.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia komisji Rady Miejskiej w Choroszczy i przedmiotu jej działania.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Choroszcz dla potrzeb mieszkańców.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Choroszcz w latach 2017-2021.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz w obrębach Rogowo, Majątek Rogowo, Rogówek Ruszczany, Zaczerlany, Kościuki i m. Choroszcz.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie miasta Choroszcz.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łyski.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Choroszcz na rok szkolny 2020/2021.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 10 czerwca 2020 roku nr XV/173/2020 w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do WSA w Białymstoku skargi na uchwałę Nr XIII/136/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.11.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choroszcz.
 15. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad Sesji.

 

 1. Otwarcie obrad.

Obrady XVI Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy otworzyła Przewodnicząca Rady Beata Jeżerys. Stwierdziła, że w Sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Obecnych 12 radnych, nieobecni: Jacek Jaroszewicz, Marian Kosakowski i Jacek Dąbrowski. 

 1. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Wyniki głosowania

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne: ZA (11)Anna Barbara Aponowicz, Jan Czarniecki, Grzegorz Wacław Gereluk, Ireneusz Jabłoński, Beata Marlena Jeżerys, Adam Kamieński, Andrzej Kościuczyk, Grzegorz Popko, Piotr Waczyński, Barbara Walesiuk, Sylwia Barbara Wiśniewska

NIEOBECNI (4) Jacek Dąbrowski, Piotr Paweł Dojlida, Jacek Karol Jaroszewicz, Marian Kosakowski

 

 1. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego w okręgu Nr 12 w Klepaczach.

Przewodnicząca Rady p. Beata Jeżerys poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Choroszczy p. Grzegorza Gabriana, który odczytał Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 22.06.2020 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chroszczy przeprowadzonych w dniu 21.06.2020 r. potwierdzające wybór radnego z listy Nr 1 KWW Piotra Dojlidy. Następnie odczytał treść zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Choroszczy, stwierdzające wybór Piotra Pawła Dojlidy na radnego Rady Miejskiej w Choroszczy w okręgu Nr 12 w Klepaczach. Zaświadczenie zostało przekazane Piotrowi Dojlida.

Przewodnicząca Rady p. Beata Jeżerys poprosiła wszystkich o powstanie i wysłuchanie hymnu narodowego i hejnału Choroszczy.

Przystępując do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranego radnego, p. Piotr Paweł Dojlida - radny elekt odczytał rotę ślubowania.

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że radny, który złożył ślubowanie, objął mandat radnego Rady Miejskiej w Choroszczy.


 1. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia komisji Rady Miejskiej w Choroszczy i przedmiotu jej działania - projekt przedstawił Mirosław Zalewski – Sekretarz Gminy.

 Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia komisji Rady Miejskiej w Choroszczy i przedmiotu jej działania.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:ZA (12) Anna Barbara Aponowicz, Jan Czarniecki, Piotr Paweł Dojlida, Grzegorz Wacław Gereluk, Ireneusz Jabłoński, Beata Marlena Jeżerys, Adam Kamieński, Andrzej Kościuczyk, Grzegorz Popko, Piotr Waczyński, Barbara Walesiuk, Sylwia Barbara Wiśniewska

NIEOBECNI (3)Jacek Dąbrowski, Jacek Karol Jaroszewicz, Marian Kosakowski

(uchwała Nr XVI/176/2020 stanowi załącznik do protokołu)


 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 - projekt przedstawiła Anna Radziszewska – Skarbnik Gminy.

Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:ZA (12)Anna Barbara Aponowicz, Jan Czarniecki, Piotr Paweł Dojlida, Grzegorz Wacław Gereluk, Ireneusz Jabłoński, Beata Marlena Jeżerys, Adam Kamieński, Andrzej Kościuczyk, Grzegorz Popko, Piotr Waczyński, Barbara Walesiuk, Sylwia Barbara Wiśniewska

NIEOBECNI (3)Jacek Dąbrowski, Jacek Karol Jaroszewicz, Marian Kosakowski

(uchwała Nr XVI/177/2020 stanowi załącznik do protokołu)

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu
  i spłat zobowiązań na lata 2020-2027
  - projekt przedstawiła Anna Radziszewska – Skarbnik Gminy.

  Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:ZA (12)Anna Barbara Aponowicz, Jan Czarniecki, Piotr Paweł Dojlida, Grzegorz Wacław Gereluk, Ireneusz Jabłoński, Beata Marlena Jeżerys, Adam Kamieński, Andrzej Kościuczyk, Grzegorz Popko, Piotr Waczyński, Barbara Walesiuk, Sylwia Barbara Wiśniewska

NIEOBECNI (3)Jacek Dąbrowski, Jacek Karol Jaroszewicz, Marian Kosakowski

(uchwała Nr XVI/178/2020 stanowi załącznik do protokołu)

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Choroszcz dla potrzeb mieszkańców - projekt przedstawił Grzegorz Gabrian – Zastępca Burmistrza.

Firma VOYAGER TRANS Andrzej Kiejko Przewozy pasażerskie Usługi Transportowe z siedzibą w Białymstoku planuje zmienić trasę istniejącej linii komunikacyjnej relacji Białystok – Turośń Kościelna, przez: Niewodnicę. Zmiana polega na tym, że autobusowy na ww. linii, które dotychczasowo z Niewodnicy Koryckiej kierowały się na drogę wojewódzką i jechały do Kleosina, po zmianie skierowane będą do Klepacz, gdzie po skręcie w ulicę Kolejową i jechać będą do Kleosina przez Turczyn i Horodniany. Zmiana pozwoli na obsługę komunikacyjną większej ilości mieszkańców zarówno naszej gminy jak i gmin ościennych. Do obsługi mieszkańców Gminy Choroszcz przewoźnik potrzebuje ustanowienie nowych przystanków komunikacyjnych, których mogliby korzystać mieszkańcy Klepacz i Turczyna. Wskazane w projekcie uchwały wstępne lokalizacje nowych przystanków są zgodne z potrzebami przewoźnika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o drogach publicznych do właściwości rad gmin należy wyznaczenie wstępnej lokalizacji nowych przystanków na drogach publicznych dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. zarządca drogi jest obowiązanych do uwzględnienia stosownej uchwały w tej sprawie, zaś o ostatecznej lokalizacji takiego przystanku zadecyduje zarządca drogi, uwzględniając charakter drogi oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Choroszcz dla potrzeb mieszkańców.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:ZA (12)Anna Barbara Aponowicz, Jan Czarniecki, Piotr Paweł Dojlida, Grzegorz Wacław Gereluk, Ireneusz Jabłoński, Beata Marlena Jeżerys, Adam Kamieński, Andrzej Kościuczyk, Grzegorz Popko, Piotr Waczyński, Barbara Walesiuk, Sylwia Barbara Wiśniewska

NIEOBECNI (3)Jacek Dąbrowski, Jacek Karol Jaroszewicz, Marian Kosakowski

(uchwała Nr XVI/179/2020 stanowi załącznik do protokołu)

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Choroszcz w latach 2017-2021 - projekt przedstawił Mirosław Zalewski – Sekretarz Gminy.

W Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Choroszcz na lata 2017 – 2021, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIX/187/2016 z dnia 30 września 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy w latach 2017 – 2021, wprowadza się zmiany polegające na aktualizacji obecnego mieszkaniowego zasobu gminy.

 

Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Choroszcz w latach 2017-2021.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:ZA (12)Anna Barbara Aponowicz, Jan Czarniecki, Piotr Paweł Dojlida, Grzegorz Wacław Gereluk, Ireneusz Jabłoński, Beata Marlena Jeżerys, Adam Kamieński, Andrzej Kościuczyk, Grzegorz Popko, Piotr Waczyński, Barbara Walesiuk, Sylwia Barbara Wiśniewska

NIEOBECNI (3)Jacek Dąbrowski, Jacek Karol Jaroszewicz, Marian Kosakowski

(uchwała Nr XVI/180/2020 stanowi załącznik do protokołu)

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz w obrębach Rogowo, Majątek Rogowo, Rogówek Ruszczany, Zaczerlany, Kościuki i m. Choroszcz projekt przedstawił Mirosław Zalewski – Sekretarz Gminy.

 

Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz w obrębach Rogowo, Majątek Rogowo, Rogówek Ruszczany, Zaczerlany, Kościuki i m. Choroszcz.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:ZA (12)Anna Barbara Aponowicz, Jan Czarniecki, Piotr Paweł Dojlida, Grzegorz Wacław Gereluk, Ireneusz Jabłoński, Beata Marlena Jeżerys, Adam Kamieński, Andrzej Kościuczyk, Grzegorz Popko, Piotr Waczyński, Barbara Walesiuk, Sylwia Barbara Wiśniewska

NIEOBECNI (3)Jacek Dąbrowski, Jacek Karol Jaroszewicz, Marian Kosakowski

(uchwała Nr XVI/181/2020 stanowi załącznik do protokołu)

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie miasta Choroszcz projekt przedstawił Mirosław Zalewski – Sekretarz Gminy, który poinformował, że Komisja Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych zaproponowała nazwę Sybiraków.

Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie miasta Choroszcz.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:ZA (12)Anna Barbara Aponowicz, Jan Czarniecki, Piotr Paweł Dojlida, Grzegorz Wacław Gereluk, Ireneusz Jabłoński, Beata Marlena Jeżerys, Adam Kamieński, Andrzej Kościuczyk, Grzegorz Popko, Piotr Waczyński, Barbara Walesiuk, Sylwia Barbara Wiśniewska

NIEOBECNI (3)Jacek Dąbrowski, Jacek Karol Jaroszewicz, Marian Kosakowski

(uchwała Nr XVI/182/2020 stanowi załącznik do protokołu)

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łyski - projekt przedstawił Mirosław Zalewski – Sekretarz Gminy, który poinformował, że Komisja Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych zaproponowała nazwę Różana.

Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łyski.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3Wyniki imienne:ZA (12)Anna Barbara Aponowicz, Jan Czarniecki, Piotr Paweł Dojlida, Grzegorz Wacław Gereluk, Ireneusz Jabłoński, Beata Marlena Jeżerys, Adam Kamieński, Andrzej Kościuczyk, Grzegorz Popko, Piotr Waczyński, Barbara Walesiuk, Sylwia Barbara Wiśniewska

NIEOBECNI (3)Jacek Dąbrowski, Jacek Karol Jaroszewicz, Marian Kosakowski

(uchwała Nr XVI/183/2020 stanowi załącznik do protokołu)

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Choroszcz na rok szkolny 2020/2021 - projekt przedstawił Andrzej Winnicki – Dyrektor CUW.

Projekt uchwały przygotowano w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do szkół i przedszkoli w przypadku kształcenia przedszkolnego. Do wyliczeń przyjęto średnie ceny paliw za I półrocze 2020 r. na 3 działających na terenie Gminy Choroszcz stacjach paliw.

Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Choroszcz na rok szkolny 2020/2021.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:ZA (12)Anna Barbara Aponowicz, Jan Czarniecki, Piotr Paweł Dojlida, Grzegorz Wacław Gereluk, Ireneusz Jabłoński, Beata Marlena Jeżerys, Adam Kamieński, Andrzej Kościuczyk, Grzegorz Popko, Piotr Waczyński, Barbara Walesiuk, Sylwia Barbara Wiśniewska

NIEOBECNI (3)Jacek Dąbrowski, Jacek Karol Jaroszewicz, Marian Kosakowski

(uchwała Nr XVI/184/2020 stanowi załącznik do protokołu)

 

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 10 czerwca 2020 roku nr XV/173/2020 w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych projekt przedstawił Mirosław Zalewski – Sekretarz Gminy.

Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 10 czerwca 2020 roku nr XV/173/2020 w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:ZA (12)Anna Barbara Aponowicz, Jan Czarniecki, Piotr Paweł Dojlida, Grzegorz Wacław Gereluk, Ireneusz Jabłoński, Beata Marlena Jeżerys, Adam Kamieński, Andrzej Kościuczyk, Grzegorz Popko, Piotr Waczyński, Barbara Walesiuk, Sylwia Barbara Wiśniewska

NIEOBECNI (3)Jacek Dąbrowski, Jacek Karol Jaroszewicz, Marian Kosakowski

(uchwała Nr XVI/185/2020 stanowi załącznik do protokołu)

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do WSA w Białymstoku skargi na uchwałę Nr XIII/136/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.11.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choroszcz - projekt przedstawił Mirosław Zalewski – Sekretarz Gminy.

Skargą administracyjną z dnia 29 czerwca 2020 r. Prokurator Rejonowy w Białymstoku zaskarżył regulamin stanowiący załącznik do wyżej wymienionej uchwały w części tj.
w zakresie § 19 ust. 3 i 5 dot. obowiązków nałożonych na właścicieli psów, zarzucając istotne naruszenie:

1) art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej dalej u.c.p.g.), poprzez przekroczenie ustawowego upoważnienia poprzez nałożenie w § 19 ust. 3 Regulaminu na właścicieli bezwzględnego obowiązku wyprowadzenia psów na smyczy;

2) art. 7 Konstytucji RP, art. 40 ust. 1 u.s.g. i art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poprzez przekroczenie zakresu upoważnienia ustawowego i określenie w przepisie § 19 ust. 5 Regulaminu w jakich warunkach możliwe jest zwolnienie psa ze smyczy na terenie nieruchomości, domagając się przy tym stwierdzenia nieważności zaskarżonego regulaminu w zakresie §19 ust. 3 i 5 dot. obowiązków nałożonych na właścicieli psów.

Naszym zdaniem skarga jest całkowicie niezasadna i jako taka powinna zostać w całości oddalona.

Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do WSA w Białymstoku skargi na uchwałę Nr XIII/136/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.11.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choroszcz.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:ZA (12)Anna Barbara Aponowicz, Jan Czarniecki, Piotr Paweł Dojlida, Grzegorz Wacław Gereluk, Ireneusz Jabłoński, Beata Marlena Jeżerys, Adam Kamieński, Andrzej Kościuczyk, Grzegorz Popko, Piotr Waczyński, Barbara Walesiuk, Sylwia Barbara Wiśniewska

NIEOBECNI (3)Jacek Dąbrowski, Jacek Karol Jaroszewicz, Marian Kosakowski

(uchwała Nr XVI/186/2020 stanowi załącznik do protokołu)

 

 1. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

(w załączeniu)

 1. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

(w załączeniu)

 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad Sesji. 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Choroszczy

Beata Marlena Jeżerys

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodnicząca Rady

Data wytworzenia: 2020-07-30

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Modyfikujący: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-08-05

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2020-07-31