Posiedzenie Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych - 20.12.2023 r.

Informuję, że posiedzenie Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych zostało zwołane na dzień 18 grudnia 2023 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 z następującym porządkiem spotkania:

 

 1. Ustalenie i zatwierdzenie porządku spotkania.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2023 rok.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2024-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2028.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2024.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Choroszcz zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Choroszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Barszczewo, Dzikie, Krupniki, Kruszewo, Mińce, Porosły, Żółtki i m. Choroszcz.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2024 roku w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sadu Rejonowego w Białymstoku.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Choroszcz.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 19. Sprawy różne.

Adam Kamieński

Przewodniczący Komisji

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Kamieński - Przewodniczący Komisji

Data wytworzenia: 2023-12-12

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-12-12

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-12-12