Posiedzenie Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych - 02.10.2023 r.

Informuję, że posiedzenie Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych zostało zwołane na dzień 2 października 2023 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 z następującym porządkiem spotkania:

 

 1. Ustalenie i zatwierdzenie porządku spotkania.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/424/2023 z dnia 11.01.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2023 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz)”.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035 oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jego wdrożenia.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości na czas oznaczony 10 lat.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku i do Sądu Rejonowego w Białymstoku na kadencję 2024-2027.
 10. Przedstawienie informacji Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Choroszcz za okres 01.09.2022 – 31.08.2023 r.
 11. Przedstawienie i omówienie pisma Pełnomocnika Rządu ds. Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945.
 12. Sprawy różne.

Adam Kamieński

Przewodniczący Komisji

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Kamieński - Przewodniczący Komisji

Data wytworzenia: 2023-09-26

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-09-26

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-09-26