Informacja o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy - 07.06.2023 r.

Informuję, że w dniu 7 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 odbędzie się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Choroszcz za rok 2022, w tym:

1) debata

2) udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi.

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2022, w tym:

1) zapoznanie się z:

a) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok,

b) sprawozdaniem finansowym za 2022 rok,

c) informacją o stanie mienia Gminy,

d) opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,

e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

2) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2022,

3) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy za rok 2022.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Choroszcz konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Rogowo, Majątek Rogowo, Rogówek, Ruszczany, Zaczerlany, Kościuki i m. Choroszcz.
 5.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie Łyski - II etap.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+ „.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku i Sądu Rejonowego w Białymstoku.
 9. Przedstawienie informacji z realizacji przez kluby sportowe zadań zakresu współzawodnictwa sportowego w 2022 roku.
 10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu Współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.
 11. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie gminy Choroszcz za rok 2022.
 12. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad Sesji.

 

Beata Jeżerys 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodnicząca Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2023-05-30

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-05-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-05-30