Informacja o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy - 04.10.2023 r.

Informuję, że w dniu 4 października 2023 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/424/2023 z dnia 11.01.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2023 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz)”.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035 oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jego wdrożenia.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz.
 8.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości na czas oznaczony 10 lat.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku i do Sądu Rejonowego w Białymstoku na kadencję 2024-2027.
 11. Przedstawienie informacji Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Choroszcz za okres 01.09.2022 – 31.08.2023 r.
 12. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad Sesji.

Beata Jeżerys

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodnicząca Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2023-09-26

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-09-26

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-09-26