Informacja o III Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy - 18.07.2024 r.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609,721) – zwołuję III Sesję Rady Miejskiej w Choroszczy na dzień 18 lipca 2024 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2024.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Choroszcz.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Choroszcz do składu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Choroszcz konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Burmistrz Choroszcz.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie miasta Choroszcz.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości na czas oznaczony 10 lat.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choroszcz w 2024 roku.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania i szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej Osób Doznających Przemocy Domowej na terenie gminy Choroszcz na lata 2024-2030.
 14. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad sesji.

Wojciech Jan Cymbalisty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Jan Cymbalisty - Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

Data wytworzenia: 2024-07-10

Wprowadzający: Agnieszka Kopczewska

Data modyfikacji: 2024-07-10

Opublikował: Agnieszka Kopczewska

Data publikacji: 2024-07-10