Posiedzenie Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych - 29.03.2023 r.

Informuję, że posiedzenie Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych zostało zwołane na dzień 29 marca 2023 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 z następującym porządkiem spotkania:

 

 1. Ustalenie i zatwierdzenie porządku spotkania.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2023 rok.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyodrębniania funduszu sołeckiego.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Choroszcz do składu Walnego zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie Zaczerlany, Zaczerlany Kolonia, Kościuki, Gajowniki i m. Choroszcz.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości
  w trybie bezprzetargowym.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze położonej w miejscowości Klepacze.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie gminy Choroszcz.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choroszcz w roku 2023.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztu rodzicom dowożącym dzieci, młodzież i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Choroszczy.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Choroszcz oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 15. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku
  i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 17. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Choroszczy za 2022 rok.
 18. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2022 rok.
 19. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie w Gminie Choroszcz w zakresie realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Choroszcz za 2022 rok.
 20. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Choroszczy w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora M-G OPS
  w Choroszczy.
 22. Przedstawienie informacji w sprawie ustalonych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 23. Sprawy różne.

 Adam Kamieński

Przewodniczący Komisji

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Kamieński - Przewodniczący Komisji

Data wytworzenia: 2023-03-23

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-03-23

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-03-23