Posiedzenie VIII Sesji i Komisji Rady

Termin ważności strony 2015-06-24

Informacja o VIII Sesji Rady Miejskiej VII Kadencji

Informuję, że w Sali Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy ul. Sienkiewicza 29 w dniu 23 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

W Urzędzie Miejskim w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (sala konferencyjna na dole), w następujących dniach odbędą się posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Choroszczy:

Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych –

22 czerwca2015 r. o godz. 9.00

Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa –

22 czerwca 2015 r. o godz. 13.00

Tematem obrad Komisji będą sprawy ujęte w porządku obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy.

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy w tym:

a) zapoznanie się z:

- sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok,

- sprawozdaniem finansowym za 2014 rok,

- informacją o stanie mienia gminy,

- opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,

- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

b) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

c) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy za 2014 rok.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na przeprowadzenie cyklu badań przesiewowych w 2015 r.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały IX/58/95 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 23 marca 1995 r. w sprawie utworzenia spółki jednoosobowej z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta i Gminy Choroszcz.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o zadania własnego gminy.

8. Rozpatrzenie projektów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Choroszcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

15. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

16. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

17. Interpelacje i wnioski radnych.

18. Zapytania i wolne wnioski.

19. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2015-06-15

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-06-15